കുടുംബശ്രീ വിവിധ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


ജലജീവൻ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനായി കുടുംബശ്രീ വിവിധ തസ്തികയിലേക്ക് വീണ്ടും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻറെ അവസാന ദിവസം ജൂലൈ മാസം 5 - തിയ്യതി ആയിരുന്നു മേൽ തിയ്യതി മതിയായ യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ജൂലൈ 5 ന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും വഴി (മെയിൽ , തപാൽ , ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് എത്തിക്കൽ ) അപേക്ഷിട്ടുള്ളവർ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല

ജലജീവൻ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ സഹായ ഏജൻസിയായി വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ കുടുംബശ്രീയെ നിയമിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത് , സമിതികൾ , ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവരെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനും നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുന്നതിനും വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മലപ്പുറം കുടുംബശ്രീ ജില്ലാമിഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കുടുംബശ്രീ
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ടീം ലീഡർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻജിനീയർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ
 • ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ
 • ജോലി സ്ഥലം : മലപ്പുറം - കേരളം
 • ശമ്പളം : 17,000 രൂപ- 37,500/- (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓഫ്‌ലൈൻ (തപാൽ വഴി)
 • അവസാന തീയതി : 30.19.2021


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 20 സെപ്റ്റംബർ 2021
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 30 സെപ്റ്റംബർ 2021

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:
 • ആനക്കയം
 • ഒതുക്കുങ്ങൽ
 • പൊന്മള
 • ആലിപ്പറമ്പ്
 • അങ്ങാടിപ്പുറം
 • തെന്നല
 • പറപ്പൂർ
 • ഏലംകുളം
 • കീഴാറ്റൂർ
 • മേലാറ്റൂർ
 • താഴേക്കോട്
 • വെട്ടത്തൂർ
 • പുലാമന്തോൾ
 • കരുളായി
 • കരുവാരകുണ്ട്
 • തുവ്വൂർ
 • നിറമരുതൂർ
 • ഒഴുർ
 • വെട്ടം പെരുമാനക്ളാരി
 • തിരുനാവായ
 • ആതവനാട്
ആകെ ഒഴിവുകൾ : 22
ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:

 1. ടീം ലീഡർ
 • 10000/-പ്രതിമാസ വേതനവും പുറമെ ടാർജറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറക്ക് ഇൻസെന്റീവ് ആയി 6000 /- രൂപയും അനുവദിക്കുന്നതാണ്
2. കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻജിനീയർ
 • 12000/-പ്രതിമാസ വേതനവും പുറമെ ടാർജറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറക്ക് ഇൻസെന്റീവ് ആയി 8000 /- രൂപയും അനുവദിക്കുന്നതാണ്
3. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ
 • 8000/-പ്രതിമാസ വേതനവും പുറമെ ടാർജറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറക്ക് ഇൻസെന്റീവ് ആയി 4500 /- രൂപയും അനുവദിക്കുന്നതാണ്
യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ:

1. ടീം ലീഡർ
 • എം . എസ്.ഡബ്ള്യു /എം .എ.സോഷ്യോളജി
 • റൂറൽ ഡെവോലെപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം / സാമൂഹിക സേവനം / സാമൂഹ്യ കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവർത്തി പരിചയം (ടു വീലർ , കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം അഭികാമ്യം)
2. കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻജിനീയർ
 • ഡിപ്ലോമ / ഡിഗ്രി ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്റൂ
 • റൽ ഡെവോലെപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം / സാമൂഹിക സേവനം / സാമൂഹ്യ കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവർത്തി പരിചയം (ടു വീലർ , കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം അഭികാമ്യം)
3. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ
 • ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം
 • റൂറൽ ഡെവോലെപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം / സാമൂഹിക സേവനം / സാമൂഹ്യ കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവർത്തി പരിചയം (ടു വീലർ , കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം അഭികാമ്യം)
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി:
 • എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെയും , അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും നിയമനം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

അപേക്ഷകൾ മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ ജില്ലാമിഷൻ ഓഫിസിൽ നേരിട്ടോ തപാൽ വഴിയോ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് (മെയിൽ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല) സെപ്തംബർ 30 ന് 5 മണിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

 • മേൽപറഞ്ഞ യോഗ്യതകകൾ ഉള്ള മതിയായ അപേക്ഷകൾ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ലഭിച്ച അപേക്ഷകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്.
 • വനിതകൾക്കും അതാത് പഞ്ചായത്തിൽ ഉള്ളവർക്കും മുൻഗണന
 • കുടുംബശ്രീ കുടുംബാങ്ങമായിരിക്കണം 
 • കരാർ കാലാവധി 18 മാസം
 • അപേക്ഷകൾ അടക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി 30 സെപ്തംബർ 2021
 • വിശദ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിൽ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാമിഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും അതാത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.Important Links

Official Notification

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

ശബരിമലയിൽ അവസരം - താത്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നു

കേരള ടൂറിസം വകുപ്പിൽ ഡ്രൈവർ ആവാം

വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

മിൽമയിൽ മാനേജ്മെൻറ് ട്രെയിനി ഒഴിവ്

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.