വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


കേരള വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021:
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ്  യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 15.09.2021 മുതൽ 20.10.2021 വരെ ഓൺലൈനായി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • തസ്തികയുടെ പേര്: വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ്
 • വകുപ്പ് : റവന്യൂ
 • ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 368/2021
 • ഒഴിവുകൾ : ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : 17,000 രൂപ- 37,500/- (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 15.09.2021
 • അവസാന തീയതി : 20.10.2021


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 15 സെപ്റ്റംബർ 2021
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 20 ഒക്ടോബർ 2021

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 • തിരുവനന്തപുരം
 • കൊല്ലം
 • പത്തനംതിട്ട
 • ആലപ്പുഴ
 • കോട്ടയം ഇടുക്കി
 • എറണാകുളം
 • തൃശൂർ
 • പാലക്കാട്
 • മലപ്പുറം
 • കോഴിക്കോട്
 • വയനാട്
 • കണ്ണൂർ
 • കാസർഗോഡ്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:
 • വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് : 17,000 രൂപ മുതൽ  37,500 രൂപ വരെ  (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി:
 • 18-36. 02.01.1985 നും 01.01.2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്).
മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായക്കാർക്കും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കും സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുംയോഗ്യത വിവരങ്ങൾ:
 • എസ്എസ്എൽസി ജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത

അപേക്ഷാ ഫീസ്:
 • കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • ഡോക്യുമെന്റ് പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റിന് തസ്തികയിലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 15 സെപ്റ്റംബർ 2021 മുതൽ 20 ഒക്ടോബർ 2021 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്കേരള PSC ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ:

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:
 • ഫോട്ടോ
 • ഒപ്പ് 
 • SSLC
 • +2 (തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 • ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 • Hight in CMആധാർ കാർഡ്
 • മൊബൈൽ നമ്പർ
 • ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.