വനിതാ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ ഓഫീസർ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


Kerala Fire and Rescue Recruitment 2023: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വുമൺ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 04 വുമൺ ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 29.09.2023 മുതൽ 01.11.2023 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.Kerala Fire and Rescue Recruitment 2023 - ഹൈലൈറ്റുകൾ


 • സംഘടന : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • തസ്തികയുടെ പേര് : വനിതാ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ട്രെയിനി)
 • വകുപ്പ്: ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ്
 • ജോലി തരം : കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 312/2023
 • ഒഴിവുകൾ : 04
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : Rs.20,000 - Rs.45,800 (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 29.09.2023
 • അവസാന തീയതി : 01.11.2023

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതി : Kerala Fire and Rescue Recruitment 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 29 സെപ്റ്റംബർ 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 01 നവംബർ 2023

ഒഴിവുകൾ : Kerala Fire and Rescue Recruitment 2023
 • കൊല്ലം : 03 (മൂന്ന്)
 • പത്തനംതിട്ട : 01 (ഒന്ന്)


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : Kerala Fire and Rescue Recruitment 2023
 • വുമൺ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) : Rs.20,000 - Rs.45,800 രൂപ (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി : Kerala Fire and Rescue Recruitment 2023
 • 18-26, 02.01.1997 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു).
മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾ, പട്ടികജാതി പരിവർത്തനം ചെയ്തവർ, എസ്‌സി/എസ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്നിവർക്ക് പൊതുനിയമങ്ങളുടെ റൂൾ 10-ലെ സബ് റൂൾ (സി) പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.യോഗ്യത : Kerala Fire and Rescue Recruitment 2023
 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.
 • മുൻഗണന: കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡിപ്ലോമ
ശാരീരിക യോഗ്യത:

ഉയരം
 • ജനറൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ : 152 സെ.മീ
 • എസ്‌സി/എസ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ : 150 സെ
III) നീന്തലിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

നീന്തൽ പരീക്ഷയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവയാണ്:
 • (i) 50 M നീന്തൽ പരീക്ഷണം രണ്ട് മിനിറ്റ് 15 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കും.
 • (ii) നീന്തൽക്കുളത്തിന്റെ ആഴമേറിയ ഭാഗത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് കഴിവ്.
കുറിപ്പ്: കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രായോഗിക പരീക്ഷയിലൂടെ നീന്തലിലെ പ്രാവീണ്യം പരിശോധിക്കും.

വി) ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്:

നാഷണൽ വൺ സ്റ്റാർ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൽ 8 ഇനങ്ങളിൽ 5 എണ്ണത്തിലെങ്കിലും അപേക്ഷകർ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.
 • 100 മീറ്റർ ഓട്ടം: 17 സെക്കൻഡ്
 • ഹൈജമ്പ് : 106.00 സെ.മീ
 • ലോംഗ് ജമ്പ്: 305.00 സെ.മീ
 • ഷോട്ട് ഇടുന്നു (4 കി.ഗ്രാം): 488.00 സെ.മീ
 • 200 മീറ്റർ ഓട്ടം: 36 സെക്കൻഡ്
 • ത്രോ ബോൾ എറിയൽ : 14 മീറ്റർ
 • ഷട്ടിൽ ഓട്ടം (4 x 25 മീറ്റർ) : 26 സെക്കൻഡ്
 • സ്കിപ്പിംഗ് (ഒരു മിനിറ്റ്) : 80 തവണ


അപേക്ഷാ ഫീസ് : Kerala Fire and Rescue Recruitment 2023
 • കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ : Kerala Fire and Rescue Recruitment 2023
 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് (പിഇടി)
 • വൈദ്യ പരിശോധന
 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം


പൊതുവിവരങ്ങൾ : Kerala Fire and Rescue Recruitment 2023
 • അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ 31.12.2013-ന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. 01.01.2023 മുതൽ പുതിയ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആറ് മാസത്തിനകം എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.
 • സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഫോട്ടോയ്‌ക്ക് എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോട്ടോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല.
 • അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയ്ക്കും പാസ്‌വേഡിന്റെ രഹസ്യത്തിനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉത്തരവാദികളാണ്.
 • പ്രൊഫൈലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കമ്മീഷനുമായുള്ള കൂടുതൽ ആശയവിനിമയത്തിന് അവർ യൂസർ-ഐഡി ഉദ്ധരിക്കണം. സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ താൽക്കാലികമാണ്, സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇല്ലാതാക്കാനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല. ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ 'My applications' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാം. അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ടിനൊപ്പം നൽകണം.
 • യഥാസമയം പ്രോസസ്സിംഗിൽ അറിയിപ്പ് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷ ചുരുക്കമായി നിരസിക്കപ്പെടും. യോഗ്യത, പരിചയം, പ്രായം, സമൂഹം തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനൽ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കണം.


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : Kerala Fire and Rescue Recruitment 2023

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, വുമൺ ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) ന് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 29 സെപ്തംബർ 2023 മുതൽ 01 നവംബർ 2023 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക
 • www.keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • "റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ വുമൺ ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) ജോലി അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക


Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

➧ KERALA PSC One Time Registration:
Required Documents:
 1. Photo
 2. Sign
 3. SSLC
 4. +2 (equalant certificate)
 5. Degree and other highest certificates
 6. Hight in CM
 7. Aadhar card
 8. Mobile number
 9. Email id (optional)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.