കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ ജോലി നേടാം - സെമി സ്‌കിൽഡ് റിഗർ, സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ


Cochin Shipyard Recruitment 2023: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) സെമി സ്‌കിൽഡ് റിഗർ & സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ജോബ് ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 95 സെമി സ്കിൽഡ് റിഗ്ഗർ & സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകൾ കൊച്ചി - കേരളം ആണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥി കൾക്ക് 06.10.2023 മുതൽ 21.10.2023 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.Cochin Shipyard Recruitment 2023 - ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് : കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL)
 • തസ്തികയുടെ പേര് : സെമി സ്കിൽഡ് റിഗ്ഗർ, സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ്
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : താൽക്കാലിക
 • പരസ്യ നമ്പർ :  CSL/P&A/RECTT
 • ഒഴിവുകൾ : 95
 • ജോലി സ്ഥലം: കൊച്ചി - കേരളം
 • ശമ്പളം : Rs.22,100 - Rs.23,400 (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷാ രീതി : ഓൺലൈനായി
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 06.10.2023
 • അവസാന തീയതി : 21.10.2023


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതികൾ : Cochin Shipyard Recruitment 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 06 ഒക്ടോബർ 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 21 ഒക്ടോബർ 2023

ഒഴിവുകൾ : Cochin Shipyard Recruitment 2023
 • കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെമി സ്കിൽഡ് റിഗർ : 56
 • കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ്: 39
ആകെ: 95 പോസ്റ്റുകൾശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : Cochin Shipyard Recruitment 2023
 • ഒന്നാം വർഷം: ₹ 22100/- (പ്രതിമാസം ഏകീകൃത വേതനം), ₹ 4600/- (അധിക ജോലി സമയത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം)
 • രണ്ടാം വർഷം: ₹ 22800/- (പ്രതിമാസം ഏകീകൃത വേതനം), ₹ 4700/- (അധിക ജോലി സമയത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം)
 • മൂന്നാം വർഷം: ₹ 23400/- (പ്രതിമാസം ഏകീകൃത വേതനം), ₹ 4900/- (അധിക ജോലി സമയത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം)

പ്രായപരിധി : Cochin Shipyard Recruitment 2023
 • തസ്തികകൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 2023 ഒക്ടോബർ 21-ന് 30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല, അതായത് അപേക്ഷകർ 22 ഒക്ടോബർ 1993-നോ അതിനുശേഷമോ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
 • ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഒബിസി (നോൺ ക്രീമി ലെയർ) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 3 വർഷവും SC/ ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 5 വർഷവും ഇളവ് ലഭിക്കും.
 • ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് പരമാവധി പ്രായപരിധി 45 വയസ്സിന് വിധേയമായി ഇളവ് ചെയ്യും.


യോഗ്യത : Cochin Shipyard Recruitment 2023


1. സെമി സ്കിൽഡ് റിഗ്ഗർ
 • IV Std-ൽ വിജയിക്കുക.
 • പരിചയം: റിഗ്ഗിംഗിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം, അതിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻ ഭാഗങ്ങൾ റിഗ്ഗിംഗ്, മെഷിനറി/ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
2. സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ്
 • a) എസ്എസ്എൽസിയിൽ വിജയിക്കുക.
 • b) സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സുരക്ഷ/അഗ്നിശമന ഡിപ്ലോമ.
 • പരിചയം: പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലോ ഫാക്ടറിയിലോ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലനമോ സുരക്ഷാപരിചയമോ.


അപേക്ഷാ ഫീസ് : Cochin Shipyard Recruitment 2023
 • (i) ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ വഴി ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്‌ഷനുകൾ (ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്/വാലറ്റുകൾ/ യുപിഐ മുതലായവ) ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷാ ഫീസ് ₹ 200/- (റീഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതും കൂടാതെ ബാങ്ക് ചാർജുകളും അധികമായി) അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷാ സൗകര്യം 06 ഒക്ടോബർ 2023 മുതൽ 21 ഒക്ടോബർ 2023 വരെ. മറ്റ് പേയ്‌മെന്റ് രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
 • (ii) പട്ടികജാതി (എസ്‌സി)/പട്ടികവർഗ (എസ്‌ടി) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 • (iii) ഫീസ് ബാധകമായ എല്ലാ അപേക്ഷകരും അതായത് SC/ST വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർ ഒഴികെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷാ ഫീസ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പരിഗണിക്കൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.


തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ : Cochin Shipyard Recruitment 2023
 • രേഖാമൂലമുള്ള/പ്രായോഗിക പരീക്ഷകളിലൂടെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ രീതി, അതിന് ചുവടെ വിശദമായി 100% വെയിറ്റേജ് നൽകുകയും അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും.

പൊതുവിവരങ്ങൾ : Cochin Shipyard Recruitment 2023
 • (i) ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ www.cochinshipyard.in (കരിയർ പേജ്→ CSL, കൊച്ചി) എന്ന ലിങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപയോക്തൃ മാനുവലും പതിവുചോദ്യങ്ങളും പരിശോധിക്കണം. അപേക്ഷയിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് - ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷനും ബാധകമായ തസ്തികയ്‌ക്കെതിരായ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കലും. അപേക്ഷകർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ അന്തിമമായിരിക്കും.
 • (ii) അറിയിപ്പ് ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് SAP ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിൽ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുകയും അവരുടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. അവരുടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് www.cochinshipyard.in (കരിയർ പേജ്  CSL, കൊച്ചി) വഴി 06 ഒക്ടോബർ 2023 മുതൽ 21 ഒക്ടോബർ 2023 വരെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നേരിട്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലോ സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : Cochin Shipyard Recruitment 2023

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, സെമി സ്‌കിൽഡ് റിഗ്ഗർ & സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റിനായി നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 06 oct 2023 മുതൽ 21 Oct 2023 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക
 • www.cochinshipyard.com എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • "റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ സെമി സ്‌കിൽഡ് റിഗ്ഗർ & സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന് (CSL) അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക


Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.