കേരള സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


Kerala Civil Excise Officer Recruitment 2023:
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) (പുരുഷ) ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വിവിധ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) (പുരുഷ) തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 29.10.2023 മുതൽ 01.11.2023 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാം.Kerala Civil Excise Officer Recruitment 2023 - ഹൈലൈറ്റുകൾ


 • സംഘടന : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • തസ്തികയുടെ പേര് : സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) (പുരുഷൻ)
 • വകുപ്പ് : എക്സൈസ്
 • ജോലി തരം : കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 672//2022- 673/2022
 • ഒഴിവുകൾ : നിരവധി 
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : Rs.27,900 - Rs.63,700 രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 29.10.2023
 • അവസാന തീയതി : 01.11.2023


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതി : Kerala Civil Excise Officer Recruitment 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 29 സെപ്റ്റംബർ 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 01 നവംബർ 2023

ഒഴിവുകൾ : Kerala Civil Excise Officer Recruitment 2023
 • തിരുവനന്തപുരം
 • കൊല്ലം
 • പത്തനംതിട്ട
 • ആലപ്പുഴ
 • കോട്ടയം
 • ഇടുക്കി
 • എറണാകുളം
 • തൃശൂർ
 • പാലക്കാട്
 • മലപ്പുറം
 • കോഴിക്കോട്
 • വയനാട്
 • കണ്ണൂർ
 • കാസർകോട്


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : Kerala Civil Excise Officer Recruitment 2023
 • സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) (പുരുഷൻ) : Rs.27,900 - Rs.63,700 രൂപ (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി : Kerala Civil Excise Officer Recruitment 2023
 • 19-31, 02.01.1992 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.


യോഗ്യത : Kerala Civil Excise Officer Recruitment 2023
 • പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയോ തത്തുല്യ പരീക്ഷയോ വിജയിച്ചിരിക്കണം
 • ശാരീരികം : 165 സെന്റിമീറ്ററിൽ കുറയാത്ത ഉയരവും 81 സെന്റീമീറ്റർ നെഞ്ചിന് ചുറ്റും കുറഞ്ഞത് 5 സെന്റീമീറ്റർ വികാസവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ:

എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ളവരും ഇനിപ്പറയുന്ന മിനിമം ശാരീരിക നിലവാരം പുലർത്തുന്നവരുമായിരിക്കണം:-
 • (a) (i) ഉയരം : 165 സെന്റിമീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല.
 • (ii) നെഞ്ച്: കുറഞ്ഞത് 5 സെന്റീമീറ്റർ വികാസത്തോടെ നെഞ്ചിന് ചുറ്റും 81 സെന്റിമീറ്ററിൽ കുറവായിരിക്കരുത്.
കുറിപ്പ്: പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉയരവും നെഞ്ചും യഥാക്രമം 160 സെന്റിമീറ്ററും 76 സെന്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് 5 സെന്റീമീറ്റർ നെഞ്ചിന്റെ വികാസം അവർക്കും ബാധകമായിരിക്കും.

ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്:

ഉദ്യോഗാർത്ഥി എല്ലാവിധത്തിലും ശാരീരികക്ഷമതയുള്ളവനായിരിക്കണം കൂടാതെ ദേശീയ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി വൺ സ്റ്റാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റിന് താഴെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള 8 ഇനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 5 ഇനങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും എതിരായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡും യോഗ്യത നേടുകയും വേണം.
 • 100 മീറ്റർ ഓട്ടം: 14 സെക്കൻഡ്
 • ഹൈജമ്പ് : 132.20 സെ.മീ
 • ലോംഗ് ജമ്പ് : 457.20 സെ.മീ
 • ഷോട്ട് പുട്ടിംഗ് (7264 ഗ്രാം) : 609.60 സെ.മീ
 • ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എറിയൽ : 6096 സെ.മീ
 • റോപ്പ് ക്ലൈംബിംഗ് (കൈകൾ മാത്രം) : 365.80 സെ.മീ
 • വലിക്കുക / ചിന്നിംഗ്: 8 തവണ
 • 1500 മീറ്റർ ഓട്ടം: 5 മിനിറ്റ് 44 സെക്കൻഡ്


അപേക്ഷാ ഫീസ് : Kerala Civil Excise Officer Recruitment 2023
 • കേരള സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ : Kerala Civil Excise Officer Recruitment 2023
 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് (പിഇടി)
 • വൈദ്യ പരിശോധന
 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം


പൊതുവിവരങ്ങൾ : Kerala Civil Excise Officer Recruitment 2023
 • അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ 31.12.2013-ന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. 01.01.2023 മുതൽ പുതിയ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആറ് മാസത്തിനകം എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.
 • സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഫോട്ടോയ്‌ക്ക് എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോട്ടോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല.
 • അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയ്ക്കും പാസ്‌വേഡിന്റെ രഹസ്യത്തിനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉത്തരവാദികളാണ്.
 • പ്രൊഫൈലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കമ്മീഷനുമായുള്ള കൂടുതൽ ആശയവിനിമയത്തിന് അവർ യൂസർ-ഐഡി ഉദ്ധരിക്കണം. സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ താൽക്കാലികമാണ്, സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇല്ലാതാക്കാനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല. ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ 'My applications' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാം. അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ടിനൊപ്പം നൽകണം.
 • യഥാസമയം പ്രോസസ്സിംഗിൽ അറിയിപ്പ് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷ ചുരുക്കമായി നിരസിക്കപ്പെടും. യോഗ്യത, പരിചയം, പ്രായം, സമൂഹം തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനൽ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കണം.


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : Kerala Civil Excise Officer Recruitment 2023

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) (പുരുഷന്മാർ) യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 29 ഒക്ടോബർ 2023 മുതൽ 01 നവംബർ 2023 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക
 • www.keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • "റിക്രൂട്ട്മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനുവിൽ" സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) (പുരുഷ) ജോലി അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക


Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

➧ KERALA PSC One Time Registration:
Required Documents:
 1. Photo
 2. Sign
 3. SSLC
 4. +2 (equalant certificate)
 5. Degree and other highest certificates
 6. Hight in CM
 7. Aadhar card
 8. Mobile number
 9. Email id (optional)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.