കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്വിഫ്റ്റിൽ 600 ഡ്രൈവർമാർ കം കണ്ടക്ടർമാർ ഒഴിവുകൾ


KSRTC SWIFT Recruitment 2023: KSRTC - സ്വിഫ്റ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഡ്രൈവർമാരുടെയും കണ്ടക്ടർമാരുടെയും ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 600 ഡ്രൈവർമാരുടെയും കണ്ടക്ടർമാരുടെയും തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 04.09.2023 മുതൽ 20.09.2023 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാം.KSRTC SWIFT Recruitment 2023 - ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് : കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ (KSRTC)
 • തസ്തികയുടെ പേര് : ഡ്രൈവർമാരും കണ്ടക്ടർമാരും
 • ജോലി തരം : കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : താൽക്കാലിക
 • ആകെ ഒഴിവ് : 600
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : Rs.20,000 – Rs.75,000 (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 04.09.2023
 • അവസാന തീയതി : 20.09.2023

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതികൾ : KSRTC SWIFT Recruitment 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 04 സെപ്റ്റംബർ 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 20 സെപ്റ്റംബർ 2023

ഒഴിവുകൾ : KSRTC SWIFT Recruitment 2023
 • ഡ്രൈവർമാരും കണ്ടക്ടർമാരും : 600 


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : KSRTC SWIFT Recruitment 2023
 • പ്രതിദിനം 1 ഡ്യൂട്ടിയും, ആഴ്ചയില്‍ 1 വീക്കിലി ഓഫും മാധ്രമെ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.
 • ഒരു ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക്‌ രൂപ 715/- വീതം കൂലിയായി അനുവദിയ്ക്കും.
 • കമ്പനി അഗഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റര്‍ അനുസരിച്ച്‌ ഹാജരാകേണ്ടതും വീക്കിലി
 • ഓഫിന്‌ അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്‌.
 • കാലാകാലങ്ങളില്‍ നിഷ്ക്കര്‍ഷിയ്ക്കുന്ന കിലോമീറ്റര്‍ അലവന്‍സ്‌, നൈറ്റ്‌ അലവന്‍സ്‌, കളക്ഷന്‍ ബാറ്റ എന്നിവയ്ക്ക്‌ അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്‌.

പ്രായപരിധി : KSRTC SWIFT Recruitment 2023
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി പ്രകാരം 24 മുതൽ 55 വയസ്സ് വരെ.


യോഗ്യത : KSRTC SWIFT Recruitment 2023
 • ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥി MV Act 1988 പ്രകാരമുള്ള ഹെവി ഡ്രൈവിംഗ്‌ ലൈസന്‍സ്‌ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കണം. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാല്‍ മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പില്‍
 • നിന്നും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ കണ്ടക്ടര്‍ ലൈസന്‍സ്‌ കരസ്ഥ മാക്കുകയും വേണം.
 • അംഗീകൃത ബോര്‍ഡ്‌ /സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന്‌ 10-ഠം ക്ലാസ്‌ പാസ്സായിരിക്കണം.
 • മുപ്പതില്‍ (30) അധികം സീറ്റുകളുള്ള ഹെവി പാസഞ്ചര്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ അഞ്ച്‌ (5) വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാതെ ഡ്രൈവിങ്ങിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം.


അപേക്ഷാ ഫീസ് : KSRTC SWIFT Recruitment 2023
 • KSRTC SWIFT റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ : KSRTC SWIFT Recruitment 2023
 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : KSRTC SWIFT Recruitment 2023

ലൈസൻസ്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവൃത്തിപരിചയം, വയസ്സ് എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം www.kcmd.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ 2023.09.2023 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. സെപ്തംബർ 04 മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. 2023 മുതൽ 20 സെപ്റ്റംബർ 2023 വരെ.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക
 • www.keralartc.com എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • "റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ ഡ്രൈവർമാരുടെയും കണ്ടക്ടർമാരുടെയും ജോലി അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, കെഎസ്ആർടിസി - സ്വിഫ്റ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന് (കെഎസ്ആർടിസി) അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക


Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.