കേരള പോലീസിൽ പുതിയ വിജ്ഞാപനം - മിനിമം പത്താംക്ലാസ്


Kerala Police Recruitment 2023: ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർ ത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 28 ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 15.09.2023 മുതൽ 18.10.2023 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.


Kerala Police Recruitment 2023 - ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • സംഘടന: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ
 • വകുപ്പ് : പോലീസ് (മോട്ടോർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് വിംഗ്)
 • ജോലി തരം : കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 247/2023
 • ഒഴിവുകൾ : 28
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം
 • ശമ്പളം : 31,100 - 66,800 (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 15.09.2023
 • അവസാന തീയതി : 18.10.2023


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതി : Kerala Police Recruitment 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 15 സെപ്റ്റംബർ 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 18 സെപ്റ്റംബർ 2023

ഒഴിവുകൾ : Kerala Police Recruitment 2023
 • ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ : സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി 28 തസ്തികകൾ
(ശ്രദ്ധിക്കുക: വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗാർ ത്ഥികൾക്കും ഈ അറിയിപ്പിന് മറുപടിയായി അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയില്ല.)

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : Kerala Police Recruitment 2023
 • ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ : Rs.31,100 - Rs.66,800 രൂപ (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി: കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023
 • 18-26. 02.01.1997 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.
കുറിപ്പ്: പരമാവധി പ്രായപരിധിയിൽ ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 29 വർഷം വരെയും എസ്‌സി/എസ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 31 വർഷം വരെയും വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് 41 വർഷം വരെയും ഇളവ് ലഭിക്കും.

യോഗ്യത : Kerala Police Recruitment 2023
 • എസ്.എസ്.എൽ.സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ പാസായിരിക്കണം
 • ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൽ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ:

എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ളവരും താഴെ പറയുന്ന മിനിമം ശാരീരിക നിലവാരം പുലർത്തുന്നവരുമായിരിക്കണം.
 • (എ) ഉയരം: 165 സെ
 • (ബി) നെഞ്ച് : 81-86 സെ.മീ (സാധാരണ 81 സെ.മീ, വികസിപ്പിച്ച 86 സെ.മീ) കുറഞ്ഞത് 5 സെ.മീ.
കുറിപ്പ്: (i) പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ (നെഞ്ച്: സാധാരണ 76 സെന്റീമീറ്റർ, വികസിപ്പിച്ച 81 സെന്റീമീറ്റർ) സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് യഥാക്രമം 160 സെന്റീമീറ്ററും നെഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവുകളും യഥാക്രമം 160 സെന്റിമീറ്ററും 76-81 സെന്റീമീറ്ററും ആയിരിക്കണം. (ii) കണ്ണട: കണ്ണടയില്ലാതെ താഴെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽ നിലവാരം ഉള്ളതായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

Vision:
 • (a) വിദൂര ദർശനം 6/6 സ്നെല്ലൻ (വലത്തും ഇടത്തും)
 • (b) വിഷൻ 0.5 സ്നെല്ലെന് സമീപം (വലതും ഇടത്തും)
കുറിപ്പ്:- (i) ഓരോ കണ്ണിനും പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. (ii) വർണ്ണാന്ധത, കണ്ണിറുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെയോ കണ്ണുകളുടെയോ മൂടിയോ ഏതെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥകൾ എന്നിവ ഒരു അയോഗ്യതയായി കണക്കാക്കും. (iii) മുട്ട് മുട്ട്, പരന്ന കാൽ, വെരിക്കോസ് വെയിൻ, വില്ലു കാലുകൾ, കൈകാലുകൾ, കൈകാലുകൾ, കൈകാലുകൾ, ക്രമരഹിതവും നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതുമായ പല്ലുകൾ, സംസാരശേഷി, കേൾവിക്കുറവ് തുടങ്ങിയ പ്രകടമായ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കണം. (iv) എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോമിൽ ഒറിജിനലിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം, ഫിസിക്കൽ മെഷർമെന്റ് സമയത്ത് കണ്ണടയില്ലാത്ത അവരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയും കാഴ്ചശക്തിയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ/ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് റാങ്കിൽ കുറയാത്ത സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കണം.

പൊതുവിവരങ്ങൾ : Kerala Police Recruitment 2023
 • അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ 31.12.2013-ന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. 01.01.2023 മുതൽ പുതിയ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആറ് മാസത്തിനകം എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.
 • സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഫോട്ടോയ്‌ക്ക് എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോട്ടോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല.
 • അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയ്ക്കും പാസ്‌വേഡിന്റെ രഹസ്യത്തിനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉത്തരവാദികളാണ്.
 • പ്രൊഫൈലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കമ്മീഷനുമായുള്ള കൂടുതൽ ആശയവിനിമയത്തിന് അവർ യൂസർ-ഐഡി ഉദ്ധരിക്കണം. സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ താൽക്കാലികമാണ്, സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇല്ലാതാക്കാനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല. ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ 'My applications' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാം. അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ടിനൊപ്പം നൽകണം.
 • യഥാസമയം പ്രോസസ്സിംഗിൽ അറിയിപ്പ് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷ ചുരുക്കമായി നിരസിക്കപ്പെടും. യോഗ്യത, പരിചയം, പ്രായം, സമൂഹം തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനൽ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കണം.

അപേക്ഷാ ഫീസ് : Kerala Police Recruitment 2023
 • കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ : Kerala Police Recruitment 2023
 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : Kerala Police Recruitment 2023

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 2023 സെപ്തംബർ 15 മുതൽ 2023 ഒക്ടോബർ 18 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക
 • www.keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • "റിക്രൂട്ട്മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനുവിൽ" ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ജോലി അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

➧ KERALA PSC One Time Registration:

Required Documents:
 • Photo
 • Sign
 • SSLC
 • +2 (equalant certificate)
 • Degree and other highest certificates
 • Hight in CM
 • Aadhar card
 • Mobile number
 • Email id (optional)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.