കേരള മത്സ്യഫെഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു .


കേരള മത്സ്യഫെഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022:
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഫാം വർക്കർ ജോബ് ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫാം വർക്കർ തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 13.04.2022 മുതൽ 18.05.2022 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഹൈലൈറ്റുകൾ 

 • ഓർഗനൈസേഷൻ: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ഫാം വർക്കർ 
 • വകുപ്പ് : കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് 
 • ജോലി തരം : കേരള സർക്കാർ 
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള 
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 055/2022 
 • ഒഴിവുകൾ : 03 
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം 
 • ശമ്പളം : 16,500 - 35,700/- രൂപ (പ്രതിമാസം) 
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ 
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 13.04.2022 
 • അവസാന തീയതി: 18.05.2022ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാന തീയതി :  
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 13 ഏപ്രിൽ 2022 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 18 മെയ് 2022

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ :  
 • ഫാം വർക്കർ : 03

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ :  
 • ഫാം വർക്കർ : 16,500 - 35,700/- രൂപ (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി:  
 • 18-40; 02.01.1982 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു). 
 • മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എസ്‌സി/എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായത്തിൽ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്. (പ്രായ ഇളവ് സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പൊതു വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭാഗം 2 കാണുക)
യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ:  
 • എട്ടാം ക്ലാസ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം

കുറിപ്പ് : 1- യോഗ്യതകൾക്ക് തുല്യത ക്ലെയിം ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തത്തുല്യമായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് അത് തെളിയിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഹാജരാക്കണം. 
2- ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ജാതി അവരുടെ എസ്എസ്എൽസി ബുക്കിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ അവരുടെ അപേക്ഷകളിൽ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ജാതി ക്ലെയിം ചെയ്യുകയും ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് നൽകിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി/എൻസിഎൽസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് അതിനുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനവും ഹാജരാക്കുകയും വേണം.
അപേക്ഷാ ഫീസ്: 
 • കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല


തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: 
 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ് 
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ 
 • പ്രമാണ പരിശോധന 
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം
പൊതുവിവരങ്ങൾ: 

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in-ൽ ഒരു തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അതത് തസ്തികകളുടെ 'അപ്ലൈ നൗ' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ 31.12.2012 ന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. പുതുതായി പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 6 മാസത്തിനകം എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഫോട്ടോയ്‌ക്ക് എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോട്ടോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല. അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയ്ക്കും പാസ്‌വേഡിന്റെ രഹസ്യത്തിനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉത്തരവാദികളാണ്. പ്രൊഫൈലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കമ്മീഷനുമായുള്ള കൂടുതൽ ആശയവിനിമയത്തിന് അവർ യൂസർ-ഐഡി ഉദ്ധരിക്കണം. സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ താൽക്കാലികമാണ്, സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇല്ലാതാക്കാനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല. ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ 'My applications' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാം. അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ടിനൊപ്പം നൽകണം. യഥാസമയം പ്രോസസ്സിംഗിൽ അറിയിപ്പ് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷ ചുരുക്കമായി നിരസിക്കപ്പെടും. യോഗ്യത, പരിചയം, പ്രായം, സമൂഹം തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനൽ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കണം.അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : 
മുകളിൽ കൊടുത്ത തസ്തികയിലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 13 ഏപ്രിൽ 2022 മുതൽ 18 മെയ് 2022 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.