കേരള ഖാദി ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു .

കേരള ഖാദി ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് / അക്കൗണ്ടന്റ്, കാഷ്യർ / ക്ലാർക്ക്-കം-അക്കൗണ്ടന്റ് / II ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ജോബ് ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വിവിധ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് / അക്കൗണ്ടന്റ്, കാഷ്യർ / ക്ലർക്ക്-കം-അക്കൗണ്ടന്റ് / II ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്കാണ്  ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്.യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 13.04.2022 മുതൽ 18.05.2022 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഹൈലൈറ്റുകൾ 


 • ഓർഗനൈസേഷൻ: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് / അക്കൗണ്ടന്റ്, കാഷ്യർ / ക്ലാർക്ക്-കം-അക്കൗണ്ടന്റ് / II ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ് 
 • വകുപ്പ് : കേരള ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡ് 
 • ജോലി തരം : കേരള സർക്കാർ 
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള 
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 054/2022 
 • ഒഴിവുകൾ: കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല 
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം 
 • ശമ്പളം : 19,000 - 43,600/- രൂപ (പ്രതിമാസം
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ 
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 13.04.2022 
 • അവസാന തീയതി: 18.05.2022   25.05.2022

 
ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 


പ്രധാന തീയതി:  
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 13 ഏപ്രിൽ 2022 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 18 മെയ് 2022   25 മെയ് 2022

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ :  
 • ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് 
 • അക്കൗണ്ടന്റ് ,കാഷ്യർ  
 • ക്ലർക്ക്-കം-അക്കൗണ്ടന്റ് 
 • II ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ്

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ: 
 • ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് : 19,000 രൂപ - 43,600/- രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അക്കൗണ്ടന്റ്,കാഷ്യർ : 19,000 രൂപ - 43,600/- രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • ക്ലർക്ക്-കം-അക്കൗണ്ടന്റ്  : 19,000 രൂപ - 43,600/- രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • II ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ്: 19,000 രൂപ - 43,600/- രൂപ (പ്രതിമാസം)
പ്രായപരിധി:
 • 18-36 02.01.1986 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു).
 • മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എസ്‌സി/എസ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായത്തിൽ ഇളവുണ്ട്.
കുറിപ്പ്:- 1)- മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താൽക്കാലിക കൈകൾക്ക് അവരുടെ താൽക്കാലിക സേവനത്തിന്റെ പരിധി വരെ ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് പരമാവധി അഞ്ച് വർഷം വരെ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകും മേൽപ്പറഞ്ഞ ആശങ്കയിൽ അവരുടെ ആദ്യ നിയമനം. എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിരം ജീവനക്കാർക്ക് തുടർന്നുള്ള നിയമനത്തിന് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇളവിന് അർഹതയില്ല. പ്രൊവിഷണൽ ഹാൻഡ്‌സ് അവരുടെ പ്രൊവിഷണൽ സർവീസിന്റെ കാലയളവ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുകയും കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഹാജരാക്കുകയും വേണം. ആശങ്കയുടെ സ്ഥിരം സേവനത്തിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വ്യക്തമായി വ്യക്തമാക്കും. 
2)- എസ്എസ്എൽസി യോഗ്യതയുള്ള ബോർഡിലെ ടൈപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് എൽഡി ക്ലാർക്ക് / അക്കൗണ്ടന്റ്, കാഷ്യർ / ക്ലാർക്ക്-കംഅക്കൗണ്ടന്റ് / II ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ് (ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്) എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് 4 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത റെഗുലർ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ പരിഗണിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട് അപേക്ഷ. ഇത്തരക്കാർക്കുള്ള പരമാവധി പ്രായപരിധി 40 വർഷവും ഒബിസിയുടെ കാര്യത്തിൽ 3 വർഷവും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 5 വർഷവും സാധാരണ ഇളവുകളുണ്ടാകും.


യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ :
 • എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തത്തുല്യ യോഗ്യത. 

കുറിപ്പ് : (1)-വിജ്ഞാപനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയ്ക്ക് പകരം തത്തുല്യ യോഗ്യത അവകാശപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരിശോധനാ സമയത്ത് തുല്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രസക്തമായ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഹാജരാക്കണം, തുടർന്ന് അത്തരം യോഗ്യത മാത്രമേ ബന്ധപ്പെട്ട നിശ്ചിത യോഗ്യതയ്ക്ക് തുല്യമായി കണക്കാക്കൂ. 
(2)- അപേക്ഷയിൽ അവകാശപ്പെട്ടതും എസ്എസ്എൽസി ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ അസൽ ജാതി / സമുദായത്തിലെ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമയത്ത് നോൺ ക്രീമി ലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ഒരു ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം ഹാജരാക്കണം. സ്ഥിരീകരണം. 
(3)- KPSC റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജ്യർ 1976 റൂൾ 22 പ്രകാരമുള്ള ഉചിതമായ അച്ചടക്കനടപടി, അവർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകുകയോ ഹാജരാകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ, യോഗ്യതയുടെ വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങളുമായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുകയും പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരീകരണം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും.


അപേക്ഷാ ഫീസ്: 
 • കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: 
 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ് 
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ 
 • പ്രമാണ പരിശോധന 
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

പൊതുവിവരങ്ങൾ: 
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in-ൽ ഒറ്റ  തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഉപയോക്താവിനെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:
മുകളിൽ കൊടുത്ത തസ്തികയിലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 13 ഏപ്രിൽ.2022 മുതൽ 18 മെയ് 2022 25 മെയ് 2022 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.


Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

➧ കേരള PSC ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ:

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:
 • ഫോട്ടോ
 • ഒപ്പ്
 • SSLC
 • +2 (തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 • ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 • Hight in CM
 • ആധാർ കാർഡ്
 • മൊബൈൽ നമ്പർ
 • ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.