കേരള എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഡ്രൈവർ ആകാം


കേരള PSC ഡ്രൈവർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പത്താംക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു . യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 30.09.2021 മുതൽ 03.11.2021 വരെ ഓൺലൈനായി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : ഡ്രൈവർ
 • വകുപ്പ് : എക്സൈസ്
 • ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 405/2021
 • ഒഴിവുകൾ : കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല 
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : 19,000 രൂപ - 43,600/- (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 30.09.2021
 • അവസാന തീയതി : 03.11.2021


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 30  സെപ്റ്റംബർ 2021
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 03 നവംബർ 2021

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

ഡ്രൈവർ
 • തിരുവനന്തപുരം
 • കൊല്ലം
 • പത്തനംതിട്ട
 • ആലപ്പുഴ 
 • കോട്ടയം
 • ഇടുക്കി
 • എറണാകുളം
 • തൃശ്ശൂർ
 • പാലക്കാട്
 • മലപ്പുറം
 • കോഴിക്കോട്
 • വയനാട്
 • കണ്ണൂർ
 • കാസർഗോഡ്
പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:
 • ഡ്രൈവർ : Rs.19,000- Rs.43,600/- (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി:
 • 21-39 ; 02.01.1982 നും 01.01.2000 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.
 • മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായക്കാർക്കും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കും സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.


യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ:
 • എസ്.എസ്.എൽ.സി.പാസ്സായിരിക്കണം അല്ലങ്കിൽ തത്തുല്യയോഗ്യത
 • ഹെവി ഗുഡ്സ് & ഹെവി പാസഞ്ചർ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് വർഷത്തെ നിലവിലുള്ള സാധുവായ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും ഡൈവേഴ്‌സ് ബാഡ്ജും ഉണ്ടായിരിക്കണം
 • ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ( അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി ,ഒ.എം.ആർ. പരീക്ഷ, പ്രായോഗിക പരീക്ഷ,വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ) സാധുവായിക്കണം
 • ഹെവി ഗുഡ്സ് & ഹെവി പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനുള്ള കഴിവ്. ഇത് പി.എസ്.സി. നടത്തുന്ന പ്രായോഗിക പരീക്ഷയിലൂടെ (T ടെസ്റ്റ് + റോഡ് ടെസ്റ്റ് ) പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. T ടെസ്റ്റിൽ വിജയിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ റോഡ് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയൊള്ളു
ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ 
 • 165 സെന്റിമീറ്ററിൽ കുറയാത്ത  ഉയരവും  83 സെന്റിമീറ്റർ കുറയാത്ത നെഞ്ചളവും  കുറഞ്ഞപക്ഷം  4 സെന്റിമീറ്റ വികാസവും ഉണ്ടാവണം. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്  കുറഞ്ഞത് 160 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരം മതിയാകുന്നതാണ് 

മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്

ചെവി: നല്ല കേൾവി ശക്തി ഉണ്ടായിരിരിക്കണം

കണ്ണ് : കണ്ണടയില്ലാതെ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാഴ്ച ശക്തിയുള്ളതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം
 • വലതുകണ്ണ് : ദൂരക്കാഴ് 6/ 6 സ്നെല്ലെൻ സമീപ കാഴ്ച 0.5 സ്നെല്ലെൻ
 • ഇടത് കണ്ണ് : ദൂരക്കാഴ് 6/ 6 സ്നെല്ലെൻ സമീപ കാഴ്ച 0.5 സ്നെല്ലെൻ
 • കളർ വിഷൻ : സാധാരണമായിരിക്കണം
 • നിശാന്ധത : ഇല്ലാതിരിക്കണം

പേശികളും സന്ധികളും: തളർവാതം ഉണ്ടായിരിക്കരുത് , എല്ലാ സന്ധികളും ആയാസരഹിതമായി ചലിപ്പിക്കുന്നവയായിരിക്കണം

നാഡീവ്യൂഹം: പൂർണമായും സാധാരണ രീതിയിലുള്ളതായിക്കണം . പകർച്ച വ്യാധികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്

i) ഓരോ കണ്ണിനും പൂർണ്ണമായ കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, വർണാന്ധത, സ്ക്വിന്റ അല്ലങ്കിൽ കണ്ണിന്റെയോ കൺപോളകളുടെയോ മോർബിഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്നിവ അയോഗ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്, മുട്ടുത്തട്ട്, പരന്ന പാതം, ഞരമ്പ് വീക്കം,വളഞ്ഞ കാലുകൾ, വൈകല്യമുള്ള കൈകാലുകൾ, കോമ്പല് (മുൻപല്ല് ) ഉന്തിയ പല്ലുകൾ, കൊഞ്ഞ, കേൾവിയിലും സംസാരത്തിലുമുള്ള കുറവുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശാരീരിക ന്യൂനതകൾ അയോഗ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്

ii) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രായോഗിക പരീക്ഷാ സമയത്ത് ശാരീരിക യോഗ്യതയും കണ്ണട കൂടാതെയുള്ള കാഴ്ച്ച ശക്തിയും തെളിയിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. കാഴ്ച ശക്തി സംബന്ധിച്ച മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗവർമെന്റ് സർവീസിൽ ഉള്ള ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ഉള്ള മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (അസ്സൽ) അസിസ്റ്റന്റ്‌ സർജന്റെ/ ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റിന്റെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവരവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്


അപേക്ഷാ ഫീസ്:
 • കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • ഡോക്യുമെന്റ് പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

ഷോഫർ ഗ്രേഡ് II - ന് യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 30  സെപ്റ്റംബർ 2021 മുതൽ 03 നവംബർ 2021വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

➧ കേരള PSC ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ:

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:
 • ഫോട്ടോ
 • ഒപ്പ്
 • SSLC
 • +2 (തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 • ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 • Hight in CMആധാർ കാർഡ്
 • മൊബൈൽ നമ്പർ
 • ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.