കേരള മ്യൂസിയത്തിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം - നേരിട്ടുള്ള നിയമനം


സംസ്ഥാന പുരാരേഖാ വകുപ്പിനു വേണ്ടി തിരുവനതപുരം സെൻട്രൽ ആർകൈവ്സ്, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് മേഖലാ ഓഫിസുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കേരളം ചരിത്ര പൈതൃക മ്യൂസിയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ( പുരാരേഖകളുടെ വിഷയ സൂചിക തെയ്യാറാക്കൽ, രേഖകളുടെ ശാസ്ത്രീയസംരക്ഷണം ) വിവിധ പ്രോജെക്ടിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ :കേരള മ്യൂസിയം ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി &ഹെറിറ്റേജ്
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : സൂപ്പർവൈസർ, പ്രൊജക്റ്റ് ട്രെയിനികൾ, ഡി.ടി.പി.ഓപ്പറേറ്റർ ,ബൈൻഡർ, ലാസ്കർ
 • ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : തപാൽ വഴി 
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 03.09.2021
 • അവസാന തീയതി : 20.10.2021

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതി:
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 03 സെപ്റ്റംബർ 2021
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 20 ഒക്ടോബർ 2021

തസ്‌തികകൾ:
 • സൂപ്പർവൈസർ 
 • പ്രൊജക്റ്റ് ട്രെയിനികൾ 
 • ഡി.ടി.പി.ഓപ്പറേറ്റർ 
 • ബൈൻഡർ 
 • ലാസ്കർ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ:

സംസ്ഥാന പുരാരേഖാ വകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ആർക്കൈവ്സ്, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് മേഖലാ ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് - കേരള മ്യൂസിയം മുഖേന പൂരാ രേഖകളുടെ വിഷയസൂചിക തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോജക്ടിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ 

1. സൂപ്പർവൈസർ; 
 • ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ബിരുദാനന്തരബിരുദവും / ആർക്കൈവൽ സ്റ്റഡീസ് / ആർക്കിയോളജി/ മ്യൂസിയോളജി / കൺസർവേഷൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമയും
 2. പ്രോജക്ട് ട്രെയിനി;
 •  അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും/ ആർക്കൈവൽ സ്റ്റഡീസ് / ആർക്കിയോളജി/ മ്യൂസിയോളജി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നേടിയുള്ള നേടിയുള്ള ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമ / പരിശീലനം / അതാതു മേഖലയിലുള്ള മുൻപരിചയം
3. ഡി. ടി. പി.ഓപ്പറേറ്റർ;
 • പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ജയം/ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ലോവർ ( ഇംഗ്ലീഷ്& മലയാളം)& വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് / ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഡി. ടി.പി. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് പാസായിരിക്കണം
4. ലാസ്കർ;
 •  പത്താംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം/ ഇംഗ്ലീഷ്& മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനും ഉള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം / ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്നതല്ലസംസ്ഥാന പുരാരേഖ വകുപ്പ് കേരള മ്യൂസിയം മുഖേന തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ആർക്കൈവ്സ് താളിയോല രേഖകളുടെ വിഷയസൂചിക തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോജക്ടിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

1. സൂപ്പർവൈസർ;
 • MA Manuscriptology, വട്ടെഴുത്ത്, കോലെഴുത്ത്, മലയാണ്മ, തമിഴ്, ലിപ്യന്തരണ ത്തിൽ 6 മാസത്തിൽ കുറയാത്ത മുൻപരിചയം
2. പ്രൊജക്റ്റ് ട്രെയിനി;
 • MA Manuscriptology, വട്ടെഴുത്ത്, കോലെഴുത്ത്, മലയാണ്മ, തമിഴ്, ലിപ്യന്തരണ ത്തിൽ മുൻപരിചയം
3. ലാസ്കർ;
 •  പത്താംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് & മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല

സംസ്ഥാന പുരാരേഖാ വകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരം ആർക്കൈവ്സ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, സെൻട്രൽ ആർകൈവ്സ്, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് മേഖലാ ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക്- കേരളം മ്യൂസിയം മുഖേന രേഖകളുടെ ശാസ്ത്രീയ സംരക്ഷണം പ്രോജക്ടിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു


1. പ്രോജക്റ്റ് ട്രെയിനി;
 •  ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കെമിസ്ട്രിയിൽ ബിരുദം
 • അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാല ബിരുദവും ആർക്കൈവൽ സ്റ്റഡീസ് / കൺസർവേഷൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമ / പരിശീലനം / മേഖലയിലുള്ള മുൻപരിചയം
2. ബൈൻഡർ; 
 •  എസ്. എസ് എൽ.സി / തത്തുല്യമായ പരീക്ഷ യോഗ്യതയും ബുക്ക്ബൈൻഡിങ്  ഇൽ NCVT സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / കേരള സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ബുക്ക് ബൈൻഡിങ് ( ലോവർ ) എം.ജി.ടി. ഇ. ( ലോവർ ) ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നു പാസായിരിക്കണം
3. ലാസ്കർ;
 • പത്താംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ്& മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിയ്ക്കണം ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല


പ്രായപരിധി :
 • സർക്കാർ നിയമാനുസൃതം 


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:
 • യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷാഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 20 ഒക്ടോബർ 2021 5 മണിക്ക് മുമ്പായി തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്
 • അപേക്ഷകർ അപേക്ഷയുടെ കവറിന് പുറത്ത് പ്രോജെക്ടറും തസ്തികയും നിർബന്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തണം.അല്ലാത്ത പക്ഷം അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ്

മേൽവിലാസം

എക്സ്ക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ,കേരളം മ്യൂസിയം,പാർക്ക് വ്യൂ, തിരുവനന്തപുരം - 695033


Important Links

Official Notification

Click Here

Application Form

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.