ആരോഗ്യകേരളത്തിൽ അവസരം - സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, കൗൺസിലർ തുടങ്ങി നിരവധി ഒഴിവുകൾ


ആരോഗ്യകേരളം തൃശൂർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021:
ആരോഗ്യകേരളം, നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, കൗൺസിലർ തുടങ്ങി നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 06.09.2021 മുതൽ 20.09.2021 വരെ നേരിട്ടോ തപാൽ മാർഗമോ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേര് : ആരോഗ്യകേരളം
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, കൗൺസിലർ & മറ്റു ഒഴിവുകൾ
 • തൊഴിൽ തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : കരാർ നിയമനം
 • ഒഴിവുകൾ : 64
 • ശമ്പളം : 
 • ജോലിസ്ഥലം : തൃശൂർ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക : 06.09.2021
 • അവസാന തീയതി : 20.09.2021

ജോലി വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ:

 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക : 06 സെപ്റ്റംബർ 2021
 • അവസാന തീയതി : 20 സെപ്റ്റംബർ 2021

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 

 • മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (MBBS) : 05
 • മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ്) : 01
 • ആയുഷ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ) : 01
 • ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ - (RBSK & അഡോളസൻറ് ഹെൽത്ത്) : 01
 • പിപിഎം ഓർഡിനേറ്റർ (പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് മിക്സ്) NTEC : 01
 • മൈക്രോബയോളജി ടെക്നിഷ്യൻ : 01
 • സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് : 25
 • സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് (പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ്) : 01
 • ജെപിഎച്ച്എൻ/ ആർ.ബി,എസ്സ്. കെ നഴ്സ് : 21
 • ഫാർമസിസ്റ്റ് : 04
 • കൗൺസിലർ : 02
 • മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ലൈബ്രേറിയൻ : 01


പ്രായ പരിധി:

 • മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (MBBS) : 62 വയസ്സ് (31/08/ 2021 ന് 62 വയസ്സ് കവിയരുത്)
 • മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ്) : 62 വയസ്സ് (31/08/ 2021 ന് 62 വയസ്സ് കവിയരുത്)
 • ആയുഷ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ) : 62 വയസ്സ് (31/08/ 2021 ന് 62 വയസ്സ് കവിയരുത്)
 • ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ - (RBSK & അഡോളസൻറ് ഹെൽത്ത്) : 40 വയസ്സ് (31/08/ 2021 ന് 40 വയസ്സ് കവിയരുത്)
 • പിപിഎം ഓർഡിനേറ്റർ (പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് മിക്സ്) NTEC : 40 വയസ്സ് (31/08/ 2021 ന് 40 വയസ്സ് കവിയരുത്)
 • മൈക്രോബയോളജി ടെക്നിഷ്യൻ : 40 വയസ്സ് (31/08/ 2021 ന് 40 വയസ്സ് കവിയരുത്)
 • സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് : 40 വയസ്സ് (31/08/ 2021 ന് 40 വയസ്സ് കവിയരുത്)
 • സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് (പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ്) : 40 വയസ്സ് (31/08/ 2021 ന് 40 വയസ്സ് കവിയരുത്)
 • ജെപിഎച്ച്എൻ/ ആർ.ബി,എസ്സ്. കെ നഴ്സ് : 40 വയസ്സ് (31/08/ 2021 ന് 40 വയസ്സ് കവിയരുത്)
 • ഫാർമസിസ്റ്റ് : 40 വയസ്സ് (31/08/ 2021 ന് 40 വയസ്സ് കവിയരുത്)
 • കൗൺസിലർ : 40 വയസ്സ് (31/08/ 2021 ന് 40 വയസ്സ് കവിയരുത്)
 • മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ലൈബ്രേറിയൻ : 40 വയസ്സ് (31/08/ 2021 ന് 40 വയസ്സ് കവിയരുത്)


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:

 • മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (MBBS) : 41,000/-
 • മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ്) : 41,000/-
 • ആയുഷ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ) : 30,000/-
 • ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ - (RBSK & അഡോളസൻറ് ഹെൽത്ത്) : 25,000/-
 • പിപിഎം ഓർഡിനേറ്റർ (പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് മിക്സ്) NTEC : 25,000/-
 • മൈക്രോബയോളജി ടെക്നിഷ്യൻ : 25,000/-
 • സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് : 17,000/-
 • സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് (പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ്) : 17,000/-
 • ജെപിഎച്ച്എൻ/ ആർ.ബി,എസ്സ്. കെ നഴ്സ് : 14,000/-
 • ഫാർമസിസ്റ്റ് : 14,000/-
 • കൗൺസിലർ : 14,000/-
 • മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ലൈബ്രേറിയൻ : 14,000/-


യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ

1. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (MBBS)
 • M.B.B.S.കൂടാതെ T.C.M.C. രജിസ്ട്രേഷൻ (Permanent )
2. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ്)
 • M.B.B.S., T.C.M.C.രജിസ്ട്രേഷൻ (Permanent) കൂടാതെ B.C.C.P.M. കോഴ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം
3. ആയുഷ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)
 • B.H.M.S. കൂടാതെ T.C.M.C.രജിസ്ട്രേഷൻ (Permanent)
4. ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ (R.B.S.K.& അഡോളസെന്റ് ഹെൽത്ത് )
 • M.S.C.നഴ്‌സിങ് കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം
5. പി.പി.എം. കോ-ഓർഡിനേറ്റർ (പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് മിക്സ് ) എൻ .ടി .ഇ .സി .
 • പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ബിരുദം (സോഷ്യൽ സയൻസ് / മാസ്സ് മീഡിയ /കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ /റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് /അഡ് വോകസി /പാർട്ടർഷിപ്പ്സ് എന്നീ വിഷയം അഭികാമ്യം )
6. മൈക്രോബയോളജി ടെക്നീഷ്യൻ
 • MSC മൈക്രോബയോളജി ബിരുദം.
 • 1 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവർത്തി പരിചയം
7. സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്
 • GNM/ B.Sc നഴ്സിങ് കൂടാതെ കേരള നഴ്സസ് & മിഡ് വൈഫ്‌സ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ
 • 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
8. സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് (പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ്)
 • GNM/ B.Sc നഴ്സിങ്, BCCPN കോഴ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം. കൂടാതെ കേരള നഴ്സസ് & മിഡ് വൈഫ്‌സ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ
 • 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
9. ജെപിഎച്ച്എൻ / ആർ.ബി.എസ്സ്.കെ നഴ്സ്
 • സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള GPHN കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 18 മാസം കുറയാത്ത ANM കോഴ്സ് കൂടാതെ കേരള നഴ്സസ് & മിഡ് വൈഫ്‌സ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ
 • 1 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
10. ഫാർമസിസ്റ്റ്
 • ഡി ഫം / ബി ഫാം കേരള ഫാർമസി കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ
 • 1 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
11. കൗൺസിലർ
 • MSW (മെഡിക്കൽ & സൈക്യാട്രി)
 • 1 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത കൗൺസിലിങ് പരിചയം
12. മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ലൈബ്രേറിയൻ
 • SSLC ഗവ. സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ടെക്‌നിഷ്യൻ കോഴ്സ് / മെഡിക്കൽ ഡോക്യൂമെന്റഷൻ ബിരുദാന്തര ബിരുദം / മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് സയൻസിൽ ഡിപ്ലോമ ബിരുദം
 • 2 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവർത്തി പരിചയം


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

താത്പര്യമുള്ളവര്‍ സെപ്തംബര്‍ 20 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം ആരോഗ്യ കേരളം തൃശൂർ ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ തപാൽ മാർഗമോ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വികരിക്കുന്നതല്ല.
 • അപേക്ഷ ഫോറത്തിന്റെ മാതൃക ആരോഗ്യകേരളം വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യാമാണ് www.arogyakeralam.gov.in
 • അപേക്ഷയോടൊപ്പം വയസ്സ്, യോഗ്യത, പ്രവർത്തി പരിചയം, രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ പകർപ്പുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്

Important Links

Official Notification

Click Here

Application Form

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.