എസ്.എസ്.സി, സി.എച്ച്.എസ്.എൽ വിജ്ഞാപനം 2020 - 5000+ പോസ്റ്റൽ പിഎ, എസ്എ, ഡിഇഒ, എൽഡിസി ഒഴിവുകൾ


എസ്.എസ്.സി, സി.എച്ച്.എസ്.എൽ  2020 വിജ്ഞാപനം:
ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (എൽഡിസി) / ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (ജെഎസ്എ), തപാൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത മോഡിൽ സംയോജിത ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ (10 + 2) പരീക്ഷ 2020 സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. (പി‌എ) / ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ / വകുപ്പുകൾ / ഓഫീസുകൾക്കായി സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് (എസ്‌എ), ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ (ഡി‌ഇ‌ഒ). എസ്എസ്എൽസി സിഎച്ച്എസ്എൽ 2020 വിജ്ഞാപന പ്രകാരം സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വിവിധ 6000 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺ‌ലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.


ഓർഗനൈസേഷൻ

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ

പോസ്റ്റ്

എൽ‌ഡി‌സി / ജെ‌എസ്‌എ, പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് / സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് & ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ

തൊഴിൽ തരം

കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ഒഴിവുകൾ

6000

ജോലിസ്ഥലം

ഇന്ത്യയിലുടനീളം

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്

ഓൺ‌ലൈൻ

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക

06 നവംബർ  2020

അവസാന തീയതി

26 ഡിസംബർ 2020വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

1. എൽ‌ഡി‌സി / ജെ‌എസ്‌എ, പി‌എ / എസ്‌എ, ഡി‌ഇ‌ഒ (സി & എ‌ജിയിലെ ഡി‌ഇ‌ഒകൾ ഒഴികെ):
 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ പ്ലസ് ടു പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ.
2. കം‌ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (സി & എ‌ജി) ഓഫീസിലെ ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ‌ (ഡി‌ഇ‌ഒ) നായി:
 • യോഗ്യത അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ അതിന് തുല്യമായതോ ആയ വിഷയമായി മാത്തമാറ്റിക്സിനൊപ്പം സയൻസ് സ്ട്രീമിലെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്.

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 • ലോവർ ഡിവിഷണൽ ക്ലർക്ക് (എൽഡിസി)
 • ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (ജെഎസ്എ)
 • പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് (പി‌എ)
 • സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് (എസ്‌എ)
 • ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ‌മാർ‌ (ഡി‌ഇ‌ഒ)
 • ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ഗ്രേഡ് ‘എ’

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒഴിവ്:
 • LDC / JSA – 1269 പോസ്റ്റുകൾ
 • പി‌എ / എസ്‌എ – 3598 പോസ്റ്റുകൾ
 • DEO – 26 പോസ്റ്റുകൾ

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:
 1. ലോവർ ഡിവിഷണൽ ക്ലർക്ക് / ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് : പേ ലെവൽ -2 (19,900-63,200 രൂപ).
 2. പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് / സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് : പേ ലെവൽ -4 (25,500-81,100 രൂപ).
 3. ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർമാർ : പേ ലെവൽ -4 (25,500-81,100 രൂപ)
 4. ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ഗ്രേഡ് ‘എ’ : പേ ലെവൽ -4 (25,500-81,100 രൂപ)

പ്രായപരിധി
 • ജനറൽ / യുആർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 01-01-2021i.e പ്രകാരം തസ്തികകളുടെ പ്രായപരിധി 18-27 വയസ്സ്.
02-01-1994 ന് ശേഷവും 01-01-2003 ന് മുമ്പും ജനിച്ചവർ അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹരാണ്.

ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ:
 • ജനറൽ / ഒബിസി 100 രൂപ
 • എസ്‌സി / എസ്ടി / എക്സ്-സർവീസ്മാൻ / സ്ത്രീകൾ എന്നിവർക്ക് ഫീസ് ഒഴിവാക്കി
അറിയിച്ച പേയ്‌മെന്റ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക. (നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് / ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് / ഡെബിറ്റ് കാർഡ് / യുപിഐ / ചലാൻ / ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്)

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:
 • ടയർ I പരീക്ഷ – കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ
 • ടയർ II – വിവരണാത്മക പേപ്പർ
 • ടയർ III – ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് / സ്കിൽ ടെസ്റ്റ്.

പ്രധാന തീയതികൾ:
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 06-11-2020
 • ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 26-12-2020, 23:30 മണിക്കൂർ
 • ഓൺ‌ലൈൻ വഴി ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി : 28-12-2020 2323 മണിക്കൂർ
 • ഓഫ്‌ലൈൻ ചലാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി : 30-12-2020, 23:30 മണിക്കൂർ
 • ചലാൻ മുഖേന ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി : 01-01-2020
 • കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയുടെ തീയതി (ടയർ -1) : 12 മുതൽ 27-04-2021 വരെ
 • ടയർ II പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തീയതി (വിവരണാത്മക തരം) : പിന്നീട് അറിയിക്കും

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?
നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ‌, എൽ‌ഡി‌സി / ജെ‌എസ്‌എ, പോസ്റ്റൽ‌ അസിസ്റ്റൻറ് / സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്, ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ‌ എന്നിവയ്ക്ക് നിങ്ങൾ‌ യോഗ്യരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ‌, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ‌ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 2020 നവംബർ 06 മുതൽ 2020 ഡിസംബർ 26 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം


SSC CHSL Tier 1 Exam Pattern:

The exam will be conducted through online mode. There will 100 objective type questions on:

Subject

No. of questions

Maximum marks

Time

English Language

25

50

60 Minutes (80 Minutes for candidates eligible for scribes)

General Intelligence

25

50

Quantitative Aptitude

25

50

General Awareness

25

50

Total

100

200


The will be set both in English & Hindi. There will be negative marking of 0.50 marks for each wrong answer.

SSC CHSL Syllabus (Important Topics):

English Language:
 • Synonyms
 • Antonyms
 • Homonyms
 • One Word Substitution
 • Sentence Completion
 • Spotting Errors
 • Sentence Improvement
 • Idioms & Phrases
 • Spelling Test
 • Reading comprehension
 • Active/ Passive Voice of Verbs
 • Conversion into Direct/ Indirect narration
 • Shuffling of Sentence parts
 • Shuffling of Sentences in a passage
 • Cloze Passage
 • Fill in the Blanks
General Intelligence and Reasoning
 • Analogies – Semantic Analogy, Symbolic/ Number Analogy, Figural Analogy
 • Classification – Semantic Classification, Symbolic/ Number Classification, Figural Classification
 • Space Orientation
 • Venn Diagrams
 • Drawing inferences
 • Series – Semantic Series, Number Series, Figural Series
 • Problem Solving
 • Emotional and Social Intelligence
 • Word Building
 • Coding and Decoding
 • Operations – Symbolic operations, Numerical operations
 • Punched hole/ pattern–folding & Un-folding
 • Figural Pattern–folding and completion
 • Embedded Figures
 • Critical thinking
Important Quantitative Aptitude
 • Number System
 • Fundamental arithmetical operations
 • Algebra
 • Geometry
 • Mensuration
 • Trigonometry
 • Statistical Charts
General Awarness – The questions will be framed from:
 • Current Affairs
 • Polity
 • Geography
 • Economy and Scientific Research
 • History
 • Culture

SSC Tier 2 Exam Pattern

The paper will be conducted in pen and paper mode on following topics.

Important Topics

Word Limit

Total Marks

Time

Essay Writing

200 – 250 Approx

100

 1Hour

Letter/Application Writing

150-200 Approx


The minimum qualifying marks in Tier-II will be 33%.

SSC Tier 3 Skill Tes

Typing Test for LDC/ JSA and Postal Assistant/ Sorting Assistant:
 • It is a skill based test on computer and the medium of the Typing Test is Hindi and English. The candidates will have to opt for the medium of Typing Test (i.e. either Hindi or English) while filling up the online Application Form. The test is qualifying in nature.
 • The candidates will asked to type with a speed of 30 wpm in English and 30 wpm in Hindi in 10 minutes

Typing Test for DEO:
 • It is qualifying in nature. The speed of the candidates should be 8,000 Key Depressions per hour on Computer. The ‘Speed of 8000 key (15000 for DEO in the Office of the Comptroller and Auditor General of India -C&AG) depressions per hour on computer’ will be adjudged on the basis of the correct entry of words/ key depressions as per the given passage. the duration of the Test will be 15minutes and printed matter in English containing about 2000-2200 key-depressions (3700-4000 for DEO in the Office of the Comptroller and Auditor General of India – C&AG) would be given to each candidate who would enter the same in the Computer

SSC CHSL Final Selection will be done on the basis of Document Verification (DV)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.