എസ്എസ്എൽസി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 - കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളിലും വകുപ്പുകളിലും 6506 അധികം ഒഴിവുകൾ


എസ്എസ്എൽസി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020: സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (എസ്.എസ്.സി) കമ്പൈന്‍ഡ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ലെവല്‍ (സിജിഎൽ) പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർവീസിലെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് ബി, ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്‌തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സ്‌റ്റാഫ് സിലക്‌ഷൻ കമ്മിഷൻ (എസ്എസ്‌സി) നടത്തുന്ന കംബൈൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ പരീക്ഷ – 2021 ന്. യോഗ്യത യുള്ളവർക്ക് 29.12.2020 മുതൽ 31.01.2021 വരെ ഓൺ‌ലൈൻ വഴി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഓർഗനൈസേഷൻ

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ

പോസ്റ്റ്

കമ്പൈന്‍ഡ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ലെവല്‍ (സി.ജി.എല്‍.)

തൊഴിൽ തരം

കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ഒഴിവുകൾ

6506

ജോലിസ്ഥലം

ഇന്ത്യയിലുടനീളം

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്

ഓൺ‌ലൈൻ

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക

2020 ഡിസംബർ 29

അവസാന തീയതി

31 ജനുവരി 2021വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ:

1. Assistant audit officer/ Assistant Accounts Officer
 • ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാല/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ.
 • നിർബന്ധമായും വേണ്ട യോഗ്യതകൾ: ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്& മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പഠനത്തിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ്(ഫിനാൻസ്) അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക്സിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ്. പ്രൊബേഷൻ കാലയളവിൽ നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കൾ സ്ഥിരീകരണത്തിനും അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ/ അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറായി സ്ഥിരമായി നിയമിക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചുകളിലെ “സബോർഡിനേറ്റ് ഓഡിറ്റ്/ അക്കൗണ്ട് സർവീസ് പരീക്ഷക്ക്” യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.
2. Junior Statistical Officer
 • ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി/ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ കണക്കിൽ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ
 • സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി.
3. മറ്റുള്ള എല്ലാം തസ്തികയിലേക്കും
 • ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 1. ഗ്രൂപ്പ് ബി ഗസറ്റഡ് : 250
 2. ഗ്രൂപ്പ് ബി നോൺ ഗസറ്റഡ് : 3513
 3. ഗ്രൂപ്പ് സി : 2743

No

തസ്തിക

നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഓഫീസ്/ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്

വിഭാഗം

1

Assistant AuditOfficer

Indian Audit & Accounts Department under C&AG

Group “B” Gazetted

2

Assistant Accounts Officer

Indian Audit & Accounts Department under C&AG

Group “B” Gazetted (Non Ministerial)

3

Assistant Section Office

Central Secretariat Service

Group “B”

4

Assistant Section Officer

Intelligence Bureau

Group “B”

5

Assistant Section Officer

Ministry of Railway

Group “B”

6

Assistant Section Officer

Ministry of External Affairs

Group “B”

7

Assistant Section Officer

AFHQ

Group “B”

8

Assistant

Other Ministries/ Departments/ Organizations

Group “B”

9

Assistant

Other Ministries/ Departments/ Organizations

Group “B”

10

Assistant Section Officer

Other Ministries/ Departments/ Organizations

Group “B”

11

Inspector of Income Tax

CBDT

Group “C”

12

Inspector, (Central Excise)

CBIC

Group “B”

13

Inspector (Preventive Officer)

CBIC

Group “B”

14

Inspector (Examiner)

CBIC

Group “B”

15

Assistant Enforcement Officer

Directorate of Enforcement, Department of Revenue

Group “B”

16

Sub Inspector

Central Bureau of Investigation

Group “B”

17

Inspector Posts

Department of Post

Group “B”

18

Inspector

Central Bureau of Narcotics

Group “B”

19

Assistant

Other Ministries/ Departments/ Organizations

Group “B”

20

Assistant/ Superintenden

Other Ministries/ Departments/ Organizations

Group “B”

21

Divisional Accountant

Offices under C&AG

Group “B”

22

Sub Inspector

National Investigation Agency (NIA)

Group “B”

23

Junior Statistical Officer

M/o Statistics &Programme Implementation.

Group “B”

24

Auditor

Offices under C&AG

Group “C”

25

Auditor

Other Ministry/ Departments

Group “C”

26

Auditor

Offices under CGDA

Group “C”

27

Accountant

Offices under C&AG

Group “C”

28

Accountant/ Junior Accountant

Other Ministry/ Departments

Group “C”

29

Senior Secretariat Assistant/ Upper Division Clerks

Central Govt. Offices/ Ministries other than CSCS cadres

Group “C”

30

Tax Assistan

CBDT

Group “C”

31

Tax Assistan

CBIC

Group “C”

32

Sub-Inspector

Central Bureau of Narcotics

Group “C”


പ്രായപരിധി:

No

തസ്തിക

പ്രായപരിധി

1

Assistant AuditOfficer

30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല

2

Assistant Accounts Officer

30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല

3

Assistant Section Office

20-30 വയസ്സ്

4

Assistant Section Officer

30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല

5

Assistant Section Officer

20-30 വയസ്സ്

6

Assistant Section Officer

20-30 വയസ്സ്

7

Assistant Section Officer

20-30 വയസ്സ്

8

Assistant

18-30 വയസ്സ്

9

Assistant

20-30 വയസ്സ്

10

Assistant Section Officer

30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല

11

Inspector of Income Tax

30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല

12

Inspector, (Central Excise)

30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല

13

Inspector (Preventive Officer)

30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല

14

Inspector (Examiner)

30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല

15

Assistant Enforcement Officer

30 വയസ്സിന് മുകളിൽ

16

Sub Inspector

20-30 വയസ്സ്

17

Inspector Posts

18-30 വയസ്സ്

18

Inspector

30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല

19

Assistant

30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല

20

Assistant/ Superintenden

30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല

21

Divisional Accountant

30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല

22

Sub Inspector

30 വയസ്സിന് മുകളിൽ

23

Junior Statistical Officer

32 വയസ്സിന് മുകളിൽ

24

Auditor

18-27 വയസ്സ്

25

Auditor

18-27 വയസ്സ്

26

Auditor

18-27 വയസ്സ്

27

Accountant

18-27 വയസ്സ്

28

Accountant/ Junior Accountant

18-27 വയസ്സ്

29

Senior Secretariat Assistant/ Upper Division Clerks

18-27 വയസ്സ്

30

Tax Assistan

18-27 വയസ്സ്

31

Tax Assistan

18-27 വയസ്സ്

32

Sub-Inspector

18-27 വയസ്സ്


Relaxation (in Upper age limit) - SC/ST: 5 Years, OBC: 3 Years, Persons with Disabilities: 10 Years, SC/ST PWD: 15 Years, OBC PWD: 13 Years.

അപേക്ഷ ഫീസ്:
 • ജനറൽ / ഒബിസി : 100 രൂപ
 • എസ്‌സി / എസ്ടി / പി‌എച്ച് / സ്ത്രീ : ഇല്ല

അപേക്ഷാ ഫീസ് എസ്‌ബി‌ഐ വഴി ചലാൻ രൂപത്തിലോ എസ്‌ബി‌ഐ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് / ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴിയോ മാത്രം അടയ്ക്കണം. ചലാൻ ഫോം ഓൺ‌ലൈനായി ജനറേറ്റുചെയ്യും

ഫീസ് പൂർണമായി അടയ്ക്കുന്നതിന്, പാർട്ട് -1 രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സ്ഥാനാർത്ഥി ഓൺലൈനിൽ സൃഷ്ടിച്ച ചലാൻ പ്രിന്റ് എടുക്കണം. എസ്‌ബി‌ഐയുടെ ഏത് ശാഖയിലും ആവശ്യമായ ഫീസ് നിക്ഷേപിക്കുക, തുടർന്ന് പാർട്ട് -2 രജിസ്ട്രേഷനിൽ തുടരുക

ഓൺ‌ലൈനായി പണമടയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പാർട്ട് -1 രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നേരിട്ട് പാർട്ട് -2 രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പോകാം. പാർട്ട് -2 രജിസ്ട്രേഷനിൽ തുടരുന്നതിന് സ്ഥാനാർത്ഥി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും ജനനത്തീയതിയും നൽകണം

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിനുള്ള മുൻവ്യവസ്ഥകൾ

അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:
 • നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചറിന്റെ (1kb <വലുപ്പം <12 kb) സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ് JPG ഫോർമാറ്റിൽ.
 • ജെപിജി ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയുടെ (4 കെബി <വലുപ്പം <20 കെബി) സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ്.
 • രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധുവായ ഒരു ഇ-മെയിൽ I.D നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടായിരിക്കണം.
 • നിങ്ങളുടെ പക്കൽ സാധുവായ ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.


അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?
കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ലെവലിന് (സിജിഎൽ) യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഓൺ‌ലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 2020 ഡിസംബർ 29 മുതൽ 2021 ജനുവരി 31 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click HereSelection Process:

SSC CGL 2021 Examination will be conducted in four tiers as indicated below:
 • 1.1 Tier-I: Computer Based Examination
 • 1.2 Tier-II: Computer Based Examination
 • 1.3 Tier-III: Pen and Paper Mode (Descriptive paper)
 • 1.4 Tier-IV: Computer Proficiency Test/ Data Entry Skill Test (wherever applicable)/ Document Verification
• All candidates who have applied successfully for SSC CGL 2021 exam, will be assigned Roll numbers and Admit Card for appearing in the Computer Based Examination (Tier-I).

• Based on the marks scored in Tier-I, candidates will be shortlisted, category-wise, to appear in Tier-II and Tier-III Examinations.

• Separate cut-offs will be fixed for Paper-III of Tier-II (i.e. for the post of Junior Statistical Officer (JSO), Paper-IV of Tier-II (i.e. for the posts of Assistant Audit Officer and Assistant Accounts Officer) and for Paper-I + Paper-II of Tier-II (i.e. for all other posts).

• Tier-II and Tier-III Examinations will be conducted for all the candidates qualified in Tier-I.

• In Tier-II, all the candidates will be required to appear in Paper-I and Paper-II. However, only specific candidates shortlisted for the posts of Junior Statistical Officer (JSO) and Assistant Audit Officer/ Assistant Accounts Officer will be required to appear in Paper-III and Paper-IV respectively.

SSC has introduced minimum qualifying marks in SSC CGL 2021 Exam. Minimum qualifying marks in Tier-I, each Paper of Tier-II and Tier-III Examination are as follows:

14.3.1 UR : 30%
14.3.2 OBC/ EWS : 25%
14.3.3 Others : 20%

Exam Pattern:

The Staff Selection Commission (SSC) conducts the Combined Graduate Level (CGL) every year in four levels for various posts. The Examination will be conducted in four tiers as indicated below:

TIER

TYPE

MODE

Tier – I

Objective Multiple Choice

Computer Based (online)

Tier – II

Objective Multiple Choice

Computer Based (online)

Tier – III

Descriptive Paper in English/Hindi

Pen and Paper mode

Tier – IV

Skill Test/Computer Proficiency Test

Wherever Applicable


Syllabus:

The major sections asked in SSC CGL 2021 Preliminary Exam are General Awareness, Reasoning, Quantitative Aptitude and English Language.

General Intelligence and Reasoning

General Awareness

Quantitative Aptitude

English Comprehension

Classification

Static General Knowledge (Indian History, Culture etc.)

Simplification

Reading Comprehension

Analogy

Science

Interest

Fill in the Blanks

Coding-Decoding

Current Affairs

Averages

Spellings

Word Formation

Sports

Percentage

Phrases and Idioms

Matrix

Books and Authors

Ratio and Proportion

One word Substitution

Important Schemes

Problem on Ages

Sentence Correction


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.