ഔഷധി വിജ്ഞാപനം 2020 - 539 പുതിയ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ഔഷധിയില്‍ താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു വർഷത്തേക്ക് താത്കാലികമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.


ഓർഗനൈസേഷൻ

ഔഷധി

പോസ്റ്റ്

ബോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ, മസിയാർ, മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ / ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ, അപ്രന്റിസ്

തൊഴിൽ തരം

കേരള സർക്കാർ

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം

താൽക്കാലിക റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

ഒഴിവുകൾ

539

ജോലിസ്ഥലം

കേരളത്തിലുടനീളം

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്

ഓഫ്‌ലൈനിൽ

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക

25 ജൂൺ 2020

അവസാന തീയതി

15 ജൂലൈ 2020


യോഗ്യത:
  1. ബ്രോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ 
  • 1 st ക്ലാസ് / II nd ക്ലാസ് ബ്രോയിലർ കോമ്പിറ്റെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
  2. മാസിയർ 
  • മാസിയേഴ്‌സ് ട്രൈനിംഗിൽ അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് DAME അംഗീകൃത കോഴ്സ് പാസായവർക്ക് മുൻഗണന 
  3. മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ / ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ
  • ഐ. ടി. ഐ / ഐ . ടി . സി / പ്ലസ് ടു 
  4. അപ്രന്റീസ്
  • ഏഴാം ക്ലാസ് 

  ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
  1. ബ്രോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ : 02
  2. മാസിയർ : 06
  3. മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ / ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ : 300
  4. അപ്രന്റീസ് : 231

  പ്രായപരിധി:
   1. ബ്രോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ : 20 -41
   2. മാസിയർ : 18 - 41
   3. മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ / ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ : 18- 41
   4. അപ്രന്റീസ് : 18 - 41
   അർഹരായ വിഭഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് 

   ശമ്പളം:
   1. ബ്രോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ : 12,200/-
   2. മാസിയർ : 9,900/-
   3. മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ / ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ : 9,600/-
   4. അപ്രന്റീസ് : 9,200/-

   അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം:
   താൽപ്പര്യമുള്ളവർ വയസ്സ് , ജാതി ,വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പി സഹിതം അപേക്ഷകൾ 15 ജൂലൈ 2020 , 05.00 PM നു മുൻപായി ഔഷധിയുടെ കുട്ടനെല്ലൂർ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയിൽ ഫോൺ നമ്പർ നിർബന്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് 

   Address:
   Oushadhi ,The Pharmaceutical Corporation (IM) Kerala Limited Kuttanellur, Thrissur 

   Phone: 0487 2459800 
   Email: administration@oushadhi.org

   പ്രധാന ലിങ്കുകൾ

   Official Notification

   Click Here

   Official Website

   Click Here

   For Latest Jobs

    Click Here 

   തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

   Click Here

   Join Job News-Telegram Group

   Click Here


   താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം


   Post a Comment

   0 Comments
   * Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.