Kerala PSC Recruitment 2024 - വിജിലന്‍സില്‍ എഴാം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് അവസരം | Free Job Alert


Kerala PSC Recruitment 2024: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ദഫേദാർ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 03 ദഫ്ദാർ തസ്തികകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 15.05.2024 മുതൽ 19.06.2024 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.Kerala PSC Recruitment 2024 - ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • സംഘടന : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • പോസ്റ്റിൻ്റെ പേര് : ദഫേദാർ
 • വകുപ്പ് : എന്‍ക്വയറി കമ്മീഷണര്‍ & സ്പെഷ്യല്‍ ജഡ്ജ് ( വിജിലന്‍സ് )
 • ജോലി തരം : കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 085/2024
 • ഒഴിവുകൾ : 03
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : Rs.23,700 - Rs.52,600 (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷാ രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 05/15/2024
 • അവസാന തീയതി : 19.06.2024


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതി : Kerala PSC Recruitment 2024
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 15 മെയ് 2024
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 19 ജൂൺ 2024

ഒഴിവുകൾ : Kerala PSC Recruitment 2024
 • എറണാകുളം : 01 (ഒന്ന്)
 • തൃശൂർ : 01 (ഒന്ന്)
 • കോഴിക്കോട് : 01 (ഒന്ന്)


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : Kerala PSC Recruitment 2024
 • ദഫേദാർ : Rs.23,700 - Rs.52,600 (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി : Kerala PSC Recruitment 2024
 • 18-36. 02.01.1988 നും 01.01.2006 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.
 • പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗക്കാർക്കും മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകും.


യോഗ്യത : Kerala PSC Recruitment 2024
 • ഏഴാം ക്ലാസ്  പാസായിരിക്കണം കൂടാതെ ബിരുദം നേടിയിരിക്കരുത്.

അപേക്ഷാ ഫീസ് : Kerala PSC Recruitment 2024
 • കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ : Kerala PSC Recruitment 2024
 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം


പൊതുവിവരങ്ങൾ : Kerala PSC Recruitment 2024
 • അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ 31.12.2014 ന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. 01.01.2024 മുതൽ പുതിയ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആറ് മാസത്തിനകം എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.
 • സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഫോട്ടോയ്‌ക്ക് എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോട്ടോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല.
 • അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയ്ക്കും പാസ്‌വേഡിൻ്റെ രഹസ്യത്തിനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉത്തരവാദികളാണ്.
 • പ്രൊഫൈലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കമ്മീഷനുമായുള്ള കൂടുതൽ ആശയവിനിമയത്തിന് അവർ യൂസർ-ഐഡി ഉദ്ധരിക്കണം. അപേക്ഷ താൽക്കാലികമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇല്ലാതാക്കാനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല. ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിൻ്റൗട്ടോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ 'My applications' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുക്കാം. അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും അപേക്ഷയുടെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടിനൊപ്പം നൽകണം.
 • യഥാസമയം പ്രോസസ്സിംഗിൽ അറിയിപ്പ് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷ ചുരുക്കമായി നിരസിക്കപ്പെടും. യോഗ്യത, പരിചയം, പ്രായം, സമൂഹം തുടങ്ങിയവ നൽകുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ രേഖകൾ. വിളിക്കുമ്പോൾ ഹാജരാക്കണം.


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : Kerala PSC Recruitment 2024

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഡഫേദാറിന് യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 2024 മെയ് 15 മുതൽ 2024 ജൂൺ 19 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക
 • www.keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • "റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ ഡഫേദാർ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

➧ KERALA PSC One Time Registration:
Required Documents:
 1. Photo
 2. Sign
 3. SSLC
 4. +2 (equalant certificate)
 5. Degree and other highest certificates
 6. Hight in CM
 7. Aadhar card
 8. Mobile number
 9. Email id (optional)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.