കേരളത്തിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ പോസ്റ്റ് മാൻ ആവാം | 1508 ഒഴിവുകൾ


Kerala Post Office GDS Recruitment 2023: ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവക്‌സ് (ജിഡിഎസ്) [ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റർ (ബിപിഎം)/അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റർ (എബിപിഎം)] ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 1508 ഗ്രാമീണ ഡാക് സേവകർ (GDS) [ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (BPM)/അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (ABPM)] ഒഴിവുകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 03.08.2023 മുതൽ 23.08.2023 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.Kerala Post Office GDS Recruitment 2023 - ഹൈലൈറ്റുകൾ


 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്: ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ്
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവക്‌സ് (ജിഡിഎസ്) [ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (ബിപിഎം)/അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (എബിപിഎം)]
 • ജോലി തരം: കേന്ദ്ര ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള
 • അഡ്വ. നമ്പർ: നമ്പർ.17-67/2023-ജി.ഡി.എസ്
 • ഒഴിവുകൾ : 1508
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം
 • ശമ്പളം : 10,000 - 24,400 (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 03.08.2023
 • അവസാന തീയതി: 23.08.2023


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതി : Kerala Post Office GDS Recruitment 2023
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 03 ഓഗസ്റ്റ് 2023
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 23 ഓഗസ്റ്റ് 2023
 • അപേക്ഷാ ഫോറം എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട തീയതി: 24 ഓഗസ്റ്റ് 2023 മുതൽ 26 ഓഗസ്റ്റ് 2023 വരെ

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ : Kerala Post Office GDS Recruitment 2023
 • ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവക് (GDS) കേരള സർക്കിൾ 1508

വിഭാഗം
 • UR – റിസർവ് ചെയ്യാത്തത് : 808
 • ഒബിസി - മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗം : 312
 • EWS - സാമ്പത്തികമായി ദുർബലരായ വിഭാഗങ്ങൾ : 191
 • എസ്‌സി - പട്ടികജാതി: 120
 • എസ്ടി - പട്ടികവർഗ്ഗം : 31
 • പിഡബ്ല്യുഡി - വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികൾ/ എ : 06
 • പിഡബ്ല്യുഡി - വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികൾ/ ബി : 16
 • പിഡബ്ല്യുഡി - വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികൾ/ സി : 22
 • പിഡബ്ല്യുഡി - വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികൾ/ DE : 02


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : Kerala Post Office GDS Recruitment 2023
 • BPM : Rs.12,000/- Rs.29,380/- (പ്രതിമാസം)
 • ABPM/ DakSevak : Rs.10,000/- Rs.24470/-(പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി : Kerala Post Office GDS Recruitment 2023
 • കുറഞ്ഞ പ്രായം: 18 വയസ്സ്
 • പരമാവധി പ്രായം: 40 വയസ്സ് 
പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് നിയമപ്രകാരം ബാധകമാണ്യോഗ്യത : Kerala Post Office GDS Recruitment 2023

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:
 • (എ) ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്/സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ/ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നടത്തുന്ന ഗണിതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും (നിർബന്ധിതമോ ഐച്ഛികമോ ആയ വിഷയങ്ങളായി പഠിച്ചത്) പത്താം ക്ലാസിലെ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പരീക്ഷ പാസായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് GDS-ന്റെ എല്ലാ അംഗീകൃത വിഭാഗങ്ങൾക്കും നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത.
 • (ബി) അപേക്ഷകൻ പ്രാദേശിക ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കണം, അതായത്, സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയെങ്കിലും [നിർബന്ധിതമോ ഐച്ഛികമോ ആയ വിഷയങ്ങളായി] പഠിച്ചിരിക്കണം.
മറ്റ് യോഗ്യതകൾ:-
 • (i) കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം
 • (ii) സൈക്ലിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്
 • (iii) മതിയായ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം


അപേക്ഷാ ഫീസ് : Kerala Post Office GDS Recruitment 2023
 • (എ) ഫീസ്: ഡിവിഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത എല്ലാ തസ്തികകൾക്കും അപേക്ഷകർ 100/-/- (നൂറ് രൂപ മാത്രം) ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ സ്ത്രീ അപേക്ഷകർക്കും SC / ST അപേക്ഷകർക്കും PwD അപേക്ഷകർക്കും ട്രാൻസ്‌വുമൺ അപേക്ഷകർക്കും ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.
 • (ബി) അപേക്ഷകന്റെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വിഭാഗമൊഴികെയുള്ള അപേക്ഷകർക്ക്, പേയ്‌മെന്റിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് രീതിയിലൂടെ ഫീസ് അടയ്ക്കാം. എല്ലാ അംഗീകൃത ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളും നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യവും/യുപിഐയും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെയും നെറ്റ് ബാങ്കിംഗിന്റെയും ഉപയോഗത്തിന് ബാധകമായ നിരക്കുകൾ, കാലാകാലങ്ങളിൽ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതാണ്.


തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ : Kerala Post Office GDS Recruitment 2023
 • സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മെറിറ്റ് സ്ഥാനവും സമർപ്പിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ മുൻഗണനയും അടിസ്ഥാനമാക്കി സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
 • യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രമാണ പരിശോധന.


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : Kerala Post Office GDS Recruitment 2023

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രാമീണ ഡാക് സേവക്‌സ് (GDS) [ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റർ (BPM)/അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റർ (ABPM)] ന് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 03 ഓഗസ്റ്റ് 2023 മുതൽ 23 ഓഗസ്റ്റ് 2023 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക
 • www.indiapostgdsonline.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • "റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനുവിൽ" ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവക്‌സ് (GDS) [ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റർ (BPM)/അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റർ (ABPM)] ജോലി അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക


Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.