ഇതാ വന്നു.. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് GDS വിജ്ഞാപനം | SSLC പാസായ വർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം


India Post GDS Recruitment 2023: ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവക്‌സ് (ജിഡിഎസ്) [ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റർ (ബിപിഎം)/അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (എബിപിഎം)] ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കി. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 30041 ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവകർ (GDS) [ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (BPM)/അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (ABPM)] ഒഴിവുകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഉണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 03.08.2023 മുതൽ 23.08.2023 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.India Post GDS Recruitment 2023 - ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്: ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ്
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവക്‌സ് (ജിഡിഎസ്) [ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (ബിപിഎം)/അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (എബിപിഎം)]
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • അഡ്വ. നമ്പർ : നമ്പർ.17-67/2023-ജി.ഡി.എസ്
 • ഒഴിവുകൾ : 30041
 • ജോലി സ്ഥലം: ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • ശമ്പളം : Rs.10,000 - Rs.24,400 (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 03.08.2023
 • അവസാന തീയതി : 23.08.2023


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതി : India Post GDS Recruitment 2023
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 03 ഓഗസ്റ്റ് 2023
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 23 ഓഗസ്റ്റ് 2023
 • അപേക്ഷാ ഫോറം എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട തീയതി : 24 ഓഗസ്റ്റ് 2023 മുതൽ 26 ഓഗസ്റ്റ് 2023 വരെ


ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ : India Post GDS Recruitment 2023

Circle Name

Language  Name

No. of Post

Andhra Pradesh

Telugu

1058

Assam

Assamese / Asomiya

675

Assam

Bengali / Bangla

163

Assam

Bodo

17

Bihar

Hindi

2300

Chhattisgarh

Hindi

721

Delhi

 

22

Gujarat

Gujarati

1850

Haryana

Hindi

215

Himachal Pradesh

Hindi

4118

Jammu Kashmir

Hindi / Urdu

300

Jharkhand

Hindi

530

Karnataka

Kannada

1714

Kerala

Malayalam

1508

Madhya Pradesh

Hindi

1565

Maharashtra

Konkani / Marathi

76

Maharashtra

Marathi

3078

North Eastern

Bengali/ Kak Barak

115

North Eastern

English/ Garo/ Hindi

16

North Eastern

English/ Hindi

87

North Eastern

English/ Hindi/ Khasi

48

North Eastern

English/ Manipuri

68

North Eastern

Mizo

166

Odisha

Oriya

1279

Punjab

English/ Hindi/ Punjabi

37

Punjab

Hindi

2

Punjab

Punjabi

297

Rajasthan

Hindi

2031

Tamilnadu

Tamil

2994

Uttar Pradesh

Hindi

3084

Uttarakhand

Hindi

519

West Bengal

Bengali

2014

West Bengal

Bhutia/ English/ Lepcha/ Nepali

42

West Bengal

English/Hindi

54

West Bengal

Nepali

17

Telangana

Telugu

961

Total Post

 

30041
ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : India Post GDS Recruitment 2023
 • BPM : Rs.12,000/- Rs.29,380/- (പ്രതിമാസം)
 • ABPM/ DakSevak : Rs.10,000/- Rs.24470/-(പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി : India Post GDS Recruitment 2023
 • കുറഞ്ഞ പ്രായം : 18 വയസ്സ്
 • പരമാവധി പ്രായം : 40 വയസ്സ്
ചട്ടപ്രകാരം പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ബാധകമാണ്യോഗ്യത : India Post GDS Recruitment 2023

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :
 • (എ) ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്/സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ/ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നടത്തുന്ന ഗണിതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും (നിർബന്ധിതമോ ഐച്ഛികമോ ആയ വിഷയങ്ങളായി പഠിച്ചത്) പത്താം ക്ലാസിലെ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പരീക്ഷ പാസായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് GDS-ന്റെ എല്ലാ അംഗീകൃത വിഭാഗങ്ങൾക്കും നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത.
 • (ബി) അപേക്ഷകൻ പ്രാദേശിക ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കണം, അതായത്, സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയെങ്കിലും [നിർബന്ധിതമോ ഐച്ഛികമോ ആയ വിഷയങ്ങളായി] പഠിച്ചിരിക്കണം.
മറ്റ് യോഗ്യതകൾ:-
 • (i) കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം
 • (ii) സൈക്ലിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്
 • (iii) മതിയായ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം


അപേക്ഷാ ഫീസ് : India Post GDS Recruitment 2023
 • (എ) ഫീസ്: ഡിവിഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത എല്ലാ തസ്തികകൾക്കും അപേക്ഷകർ 100/-/- (നൂറ് രൂപ മാത്രം) ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ സ്ത്രീ അപേക്ഷകർക്കും SC / ST അപേക്ഷകർക്കും PwD അപേക്ഷകർക്കും ട്രാൻസ്‌വുമൺ അപേക്ഷകർക്കും ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.
 • (ബി) അപേക്ഷകന്റെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വിഭാഗമൊഴികെയുള്ള അപേക്ഷകർക്ക്, പേയ്‌മെന്റിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് രീതിയിലൂടെ ഫീസ് അടയ്ക്കാം. എല്ലാ അംഗീകൃത ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളും നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യവും/യുപിഐയും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെയും നെറ്റ് ബാങ്കിംഗിന്റെയും ഉപയോഗത്തിന് ബാധകമായ നിരക്കുകൾ, കാലാകാലങ്ങളിൽ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതാണ്.

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ : India Post GDS Recruitment 2023
 • സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മെറിറ്റ് സ്ഥാനവും സമർപ്പിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ മുൻഗണനയും അടിസ്ഥാനമാക്കി സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
 • യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രമാണ പരിശോധന.


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : India Post GDS Recruitment 2023

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രാമീണ ഡാക് സേവക്‌സ് (GDS) [ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റർ (BPM)/അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റർ (ABPM)] ന് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 03 ഓഗസ്റ്റ് 2023 മുതൽ 23 ഓഗസ്റ്റ് 2023 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക
 • www.indiapostgdsonline.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • "റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനുവിൽ" ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവക്‌സ് (GDS) [ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റർ (BPM)/അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റർ (ABPM)] ജോലി അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക


Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.