പത്താംക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് കേരള ടൂറിസം വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാം


കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചൗഫർ ഗ്രേഡ് II, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, കുക്ക് ജോബ് ഒഴിവുകൾ എന്നിവ നികത്തുന്നതിനുള്ള തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 23 ചൗഫർ ഗ്രേഡ് II, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് & കുക്ക് തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 15.07.2023 മുതൽ 16.08.2023 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 - ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • സംഘടന: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: ചൗഫർ ഗ്രേഡ് II, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് & കുക്ക്
 • വകുപ്പ്: കേരള ടൂറിസം
 • ജോലി തരം : കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 131/2023, 132/2023, 133/2023
 • ഒഴിവുകൾ : 23
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം
 • ശമ്പളം : 24,400 - 60,700 (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 15.07.2023
 • അവസാന തീയതി : 16.08.2023


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതി : കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 15 ജൂലൈ 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 16 ഓഗസ്റ്റ് 2023

ഒഴിവുകൾ : കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023
 • ഡ്രൈവർ Gr II : 08
 • ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് : 08
 • കുക്ക് : 07
കാറ്റഗറി നമ്പർ:
 • ചൗഫർ Gr II : 131/2023
 • ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് : 132/2023
 • കുക്ക് : 133/2023


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023
 • ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് II : രൂപ 26,500 - 60,700 (പ്രതിമാസം)
 • ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് : 24,400 - 55,200 രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • കുക്ക്  : 24,400 - 55,200 രൂപ (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി: കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023
 • ചൗഫർ Gr II : 18-36. 02.01.1987 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു). മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എസ്‌സി/എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്
 • ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് : 18-36. 02.01.1987 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു). മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എസ്‌സി/എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്
 • കുക്ക് : 18-36. 02.01.1987 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു). മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എസ്‌സി/എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്


യോഗ്യത: കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023

1. ഡ്രൈവർ Gr II
 • i) എസ്.എസ്.എൽ.സി.യിൽ വിജയിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.
 • ii) കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും നിലവിലുള്ള മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും (ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വാഹനങ്ങൾ) ഡ്രൈവർ ബാഡ്ജും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • iii) ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രാവീണ്യം പ്രായോഗിക പരീക്ഷയിലൂടെ തെളിയിക്കണം
2. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്
 • 1. എസ്.എസ്.എൽ.സി.യിൽ വിജയിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.
 • 2. ഗവൺമെന്റ് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് സർവീസിൽ ക്രാഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും യോഗ്യത.
3. കുക്ക് 
 • 1.എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.
 • ഗവൺമെന്റ് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ 2.K.G.C.E അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും യോഗ്യത.


അപേക്ഷാ ഫീസ്: കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023
 • കേരള PSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023
 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് (പിഇടി)
 • വൈദ്യ പരിശോധന
 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം


പൊതുവിവരങ്ങൾ : കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023
 • അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ 31.12.2012 ന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. 01.01.2022 മുതൽ പുതിയ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആറ് മാസത്തിനകം എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.
 • സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഫോട്ടോയ്‌ക്ക് എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോട്ടോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല.
 • അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയ്ക്കും പാസ്‌വേഡിന്റെ രഹസ്യത്തിനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉത്തരവാദികളാണ്.
 • പ്രൊഫൈലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കമ്മീഷനുമായുള്ള കൂടുതൽ ആശയവിനിമയത്തിന് അവർ യൂസർ-ഐഡി ഉദ്ധരിക്കണം. സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ താൽക്കാലികമാണ്, സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇല്ലാതാക്കാനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല. ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ 'My applications' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാം. അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ടിനൊപ്പം നൽകണം.
 • യഥാസമയം പ്രോസസ്സിംഗിൽ അറിയിപ്പ് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷ ചുരുക്കമായി നിരസിക്കപ്പെടും. യോഗ്യത, പരിചയം, പ്രായം, സമൂഹം തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനൽ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കണം.


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് II, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് & കുക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെ ങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 2023 ജൂലൈ 15 മുതൽ 2023 ഓഗസ്റ്റ് 16 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക
 • www.keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • "റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ ചൗഫർ ഗ്രേഡ് II, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് & കുക്ക് ജോബ് അറിയിപ്പ് എന്നിവ കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക


Important Links

Official Notification

Driver l Cook l Hospitality Assistant

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

➧ KERALA PSC One Time Registration:
Required Documents:
 1. Photo
 2. Sign
 3. SSLC
 4. +2 (equalant certificate)
 5. Degree and other highest certificates
 6. Hight in CM
 7. Aadhar card
 8. Mobile number
 9. Email id (optional)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.