വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് & കിച്ചന്‍മേട്ടി ഒഴിവുകൾ


കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: കേരള ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ്, കിച്ചന്‍മേട്ടി ജോലി ഒഴിവുകൾ എന്നിവ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 03 ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫുകളും കിച്ചന്‍മേട്ടി പോസ്റ്റുകളും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ളതാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 08.06.2023 മുതൽ 23.06.2023 വരെ ഓഫ്‌ലൈൻ വഴി (തപാൽ വഴി) അപേക്ഷിക്കാം.കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 - ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്: കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ്
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് & കിച്ചന്‍മേട്ടി
 • ജോലി തരം : കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: താൽക്കാലിക
 • അഡ്വ. നമ്പർ : G2- 627/2022
 • ഒഴിവുകൾ : 03
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം
 • ശമ്പളം : 660/- (പ്രതിദിനം)
 • അപേക്ഷാ രീതി: ഓഫ്‌ലൈൻ (തപാൽ വഴി)
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 08.06.2023
 • അവസാന തീയതി : 23.06.2023


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതികൾ : കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 08 ജൂൺ 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 23 ജൂൺ 2023

ഒഴിവുകൾ  : കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023

ഇക്കോ ലോഡ്ജ് ഇടുക്കി
 • ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് : 01
 • കിച്ചന്‍മേട്ടി :-
ഇക്കോ ലോഡ്ജ് പീരുമേട്
 • ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് : 01
 • കിച്ചന്‍മേട്ടി : 01


ശമ്പളം : കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023
 • തിരഞ്ഞെടുത്ത ജീവനക്കാർക്ക് അന്നത്തെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ക്ലാസ് 7 ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന തുക ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകും. നിലവിലെ പ്രതിദിന വേതനം - 660/-

പ്രായപരിധി: കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023
 • മേൽപ്പറഞ്ഞ തസ്തികയിലേക്ക് 18-35 വയസ് പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ചട്ടപ്രകാരമുള്ള പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദനീയമാണ്


യോഗ്യത: കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023

1. ഹൌസ്‌ കീപ്പിങ്‌ സ്റ്റാഫ്‌
 • SSLC അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യ യോഗ്യത
 • കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഫുഡ്‌ ക്രാഫ്റ്റ്‌ ഇന്സ്സിറ്റൂട്ടില്‍ നിന്നും ഹോട്ടല്‍ അക്കൊമൊഡേഷന്‍ ഓപ്പറേഷനില്‍ ക്രാഫ്റ്റ്‌ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ കോഴ്സ്‌ പാസായിരിക്കണം അല്ലെങ്കില്‍
 • കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്‌ ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്‌ & കാറ്ററിംഗ്‌ ടെക്നോളജിയില്‍ നിന്നും ഹോട്ടല്‍ അക്കൊമൊഡേഷന്‍ ഓപ്പറേഷനില്‍ ഡിപ്ലോമയോ പി.ജി ഡിപ്ലോമയോ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
 • 2 സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനോ അതിനു മുകളിലുള്ളതോ ആയ ഹോട്ടലുകളില്‍ ഹാസ്‌ കീപ്പിങ്ങില്‍ 6 മാസത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം
2. കിച്ചന്‍മേട്ടി
 • SSLC അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യ യോഗ്യത
 • കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഫുഡ്‌ ക്രാഫ്റ്റ്‌ ഇന്‍സ്റി്റൂട്ടില്‍ നിന്നും ഒരു വര്‍ഷത്തെ ഫുഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ക്രാഫ്റ്റ്‌ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌2 സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനോ അതിനു മുകളിലുള്ളതോ ആയ ഹോട്ടലുകളില്‍ കുക്ക്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌ കുക്ക്‌ ആയി കുറഞ്ഞത്‌ 1 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.


അപേക്ഷാ ഫീസ്: കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023
 • കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023
 • ഉദ്യോഗര്‍ത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്‌ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എഴുത്ത്‌ പരീക്ഷ/ സ്കില്‍ ടെസ്റ്റ്‌ / ഇന്റര്‍വ്യൂ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമായിരിക്കും .


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : കേരള ടൂറിസം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023

താത്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രായം, യോഗ്യത, ജാതി തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസലും പകർപ്പും സഹിതം നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ അപേക്ഷ അയയ്‌ക്കുക, "റീജിയണൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, റീജിയണൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്, ഒന്നാം നില, ബോട്ട് ജെട്ടി കോംപ്ലക്‌സ്, എറണാകുളം - 682011" 2023 ജൂൺ 23-നോ അതിനുമുമ്പോ.

ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക
 • www.keralatourism.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • "റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് & കിച്ചന്‍മേട്ടി ജോബ് അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, കേരള ടൂറിസം വകുപ്പിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക
 • അവസാനമായി, 23.06.2023-ന് മുമ്പായി വിജ്ഞാപനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന തപാൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അപേക്ഷാ ഫോം അയയ്ക്കുക.


Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.