ഔഷധിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ, ബോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ അവസരം


ഔഷധി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ കേരള ലിമിറ്റഡ് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുവർഷത്തേക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനം ആയിരിക്കും. പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ, ബോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് ആണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്.യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് കുട്ടനല്ലൂർ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്


ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : ഔഷധി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ കേരള ലിമിറ്റഡ്
 • തസ്തികയുടെ പേര്:പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ, ബോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 04
 • ജോലി സ്ഥലം:കുട്ടനെല്ലൂർ -കേരളം
 • ശമ്പളം :12,100 -13,600/- രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി: നേരിട്ട് 
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 20.03.2022
 • അവസാന തീയതി : 07.04.2022


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ : 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി :20 മാർച്ച് 2022
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 07 ഏപ്രിൽ 2022


ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ
 • ബോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 
 • പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ : 03
 • ബോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ : 01


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ: 
 • പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ : 12,100/- രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • ബോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ :13,600/- രൂപ (പ്രതിമാസം)


പ്രായ പരിധി : 
 • പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ : 20 - 41 വയസ്സ്
 • ബോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ : 20 - 41 വയസ്സ്
അർഹരായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്
 
 

യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ: 

01- പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ 
 • ബി എസ് സി (കെമിസ്ട്രി,ബയോ കെമിസ്ട്രി/ ബോട്ടണി/ബയോടെക്നോളജി), ബി ടെക്,ബി-ഫാo ആയുർവേദിക് 
02- ബോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ 
 • Ist ക്ലാസ്സ് / IInd ക്ലാസ്സ് ബോയിലർ കോമ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം :
മുകളിൽ കൊടുത്ത തസ്തികകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ വയസ്സ്,ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തുടങ്ങിയവയുടെ കോപ്പി സഹിതം  07 ഏപ്രിൽ 2022 തിയ്യതിക്ക് മുമ്പായി കുട്ടനെല്ലൂർ ഓഫീസിൽ ലഭിത്തക്കവണ്ണം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്  നിർബന്ധമായും ഫോൺ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ,ഔഷധി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ (IM )കേരള ലിമിറ്റഡ്,കുട്ടനെല്ലൂർ
ഫോൺ : 04872459837


Important Links

Official Notification

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.