മാതൃഭൂമിയിൽ ജേർണയലിസ്റ്റ് ട്രെയിനി


മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിലും അനുകാലിക ങ്ങളിലും ജേർണയലിസ്റ്റ് ട്രെയിനി ആവാൻ അവസരം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഇ-മെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.


ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : മാതൃഭൂമി
 • തസ്തികയുടെ പേര്:ജേർണയലിസ്റ്റ് ട്രെയിനി
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 29.03.2022
 • അവസാന തീയതി : 06.04.2022


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ : 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി :29 മാർച്ച് 2022
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 06 ഏപ്രിൽ 2022

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • ജേർണയലിസ്റ്റ് ട്രെയിനി


പ്രായപരിധി : 
 • 2022 മാർച്ച് ഒന്നിന് 28 വയസ്സ് കവിയരുത്യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • ജേണലിസത്തിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സ് ബിരുദാനന്തരബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് ബിരുദവും ജേണലിസത്തിൽ പി.ജി. ഡിപ്ലോമയും.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം :
മുകളിൽ കൊടുത്ത തസ്തികകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ careers@mpp.co.in എന്ന ഇ - മെയിൽ അഡ്രെസ്സിലേക്ക്‌ 06 ഏപ്രിൽ 2022 -ന് മുമ്പായി ഓൺ ലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കുക
മെയിലിൽ application for the post of journalist trainees എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം


Important Links

Official Notification

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.