കേരള പിഎസ്‌സി കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം 2022:കേരള പിഎസ്‌സി കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം 2022: കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇതിലൂടെ വിവിധ ഗവ. ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനികൾ/കോർപ്പറേഷനുകൾ/ബോർഡുകൾ വിവിധ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് യോഗ്യരും താൽപ്പര്യമുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്/ കാഷ്യർ/ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II/ ക്ലാർക്ക് ഗ്രേഡ് I/ ടൈം കീപ്പർ ഗ്രേഡ് II/ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്/ അസിസ്റ്റന്റ്/ ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം . യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പിഎസ്‌സി തുളസി വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തണം.


ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്/ കാഷ്യർ/ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II/ ക്ലാർക്ക് ഗ്രേഡ് I/ ടൈം കീപ്പർ ഗ്രേഡ് II/ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്/ അസിസ്റ്റന്റ്/ ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്
 • വകുപ്പ് : കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ്
 • ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 026/2022
 • ഒഴിവുകൾ : പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : 35,500 – 66,300/- രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 28.02.2022
 • അവസാന തീയതി : 30.03.2022ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ : 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 28 ഫെബ്രുവരി 2022
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 30 മാർച്ച് 2022


തസ്തികകൾ : 
 • ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്
 • കാഷ്യർ
 • അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II
 • ക്ലാർക്ക് ഗ്രേഡ് I
 • ടൈം കീപ്പർ ഗ്രേഡ് II
 • സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്
 • അസിസ്റ്റന്റ്
 • ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ: 
 • ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനി / കോർപ്പറേഷൻ / ബോർഡ് പോസ്റ്റിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ.


പ്രായപരിധി: 
 • 18-36; 02.01.1986 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു). മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എസ്‌സി/എസ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായത്തിൽ ഇളവുണ്ട്.

കുറിപ്പ്: 
 • മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളിൽ/കോർപ്പറേഷനുകളിൽ/ബോർഡുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന താത്കാലിക ഹാൻഡുകൾക്ക്, അവർ നിശ്ചിത പ്രായപരിധിക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് പരമാവധി അഞ്ച് വർഷം വരെ അവരുടെ താൽക്കാലിക സേവനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകും. 
 • മേൽപ്പറഞ്ഞ ആശങ്കയിൽ അവരുടെ ആദ്യ അപ്പോയിന്റ്‌മെന്റ് തീയതിയിലെ പരിധി. എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിരം ജീവനക്കാർക്ക് തുടർന്നുള്ള നിയമനത്തിന് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇളവിന് അർഹതയില്ല.
 •  പ്രൊവിഷണൽ ഹാൻഡ്‌സ് അവരുടെ പ്രൊവിഷണൽ സേവനത്തിന്റെ കാലയളവ് കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുകയും കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഹാജരാക്കുകയും വേണം.
 • ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സ്ഥിരം സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
 • മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി/കോർപ്പറേഷനുകൾ/ബോർഡുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെ പ്രൊവിഷണൽ സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാൻ യോഗ്യത നേടുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അതേ കമ്പനി/കോർപ്പറേഷൻ/ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവുകളിൽ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ. 


യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ: 
 • B.A/B.Sc./B.Com ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയുടെ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ബിരുദം.
കുറിപ്പ്: 
 • വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയ്ക്ക് പകരം തത്തുല്യ യോഗ്യത അവകാശപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരിശോധനാ സമയത്ത് തുല്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രസക്തമായ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഹാജരാക്കണം, തുടർന്ന് അത്തരം യോഗ്യത മാത്രമേ ബന്ധപ്പെട്ട നിശ്ചിത യോഗ്യതയ്ക്ക് തുല്യമായി കണക്കാക്കൂ. 
 • അപേക്ഷയിൽ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എസ്എസ്എൽസി ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ യഥാർത്ഥ ജാതി/സമുദായത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം, നോൺ ക്രീമി ലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കണം.
 •  KPSC റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജർ 1976 ലെ റൂൾ 22 പ്രകാരമുള്ള ഉചിതമായ അച്ചടക്കനടപടി, യോഗ്യതയുടെ വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങളുമായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുകയും പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരീകരണം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കെതിരെ അവർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാണോ ഇല്ലയോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. വിവിധ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനികൾ / കോർപ്പറേഷനുകൾ / ബോർഡുകൾ / പ്രാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങൾ / പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സമാന യോഗ്യതകളും ശമ്പള സ്കെയിലുമുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒഴിവുകൾക്കെതിരെ ഈ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച ഉപദേശവും നൽകും. 
 • റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ യഥാസമയം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന തസ്തികകൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് : 
 • എറല സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്. /കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് / കേരള മിനറൽസ് & മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡ്./കെൽട്രോൺ ലിമിറ്റഡ്/ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ/ മലബാർ സിമന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്/ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡ്ലൂം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്/ കേരള അഗ്രോ മെഷിനറി കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്/ ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്. ലാൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്./ കേരളത്തിലെ വികസന അതോറിറ്റികൾ /കെൽട്രോൺ ഘടക സമുച്ചയം, കണ്ണൂർ/കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി/ കേരള മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്/ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്/ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയവ.


അപേക്ഷാ ഫീസ്: 
 • കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല


തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:
 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ് 
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ 
 • പ്രമാണ പരിശോധന 
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം


മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ: 
 • ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക
 • കേരള പി‌എസ്‌സി ഔ ദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒറ്റ തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. .
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.
 • ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളുടെ അപേക്ഷിക്കുക അപ്ലൈ നൗ ക്ലിക്കുചെയ്യണം.
 • ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എഴുത്തു പരീക്ഷ / ഒ‌എം‌ആർ / ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകർ അവരുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള കൺഫോർമേഷൻ സമർപ്പിക്കണം .
 • അത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് തീയതി വരെയുള്ള അവസാന 15 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുംസാധിക്കൂ
 • കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് അതത് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
 • പരീക്ഷക്കു ഹാജരാകാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരിക്കണം,
 • കൂടാതെ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് `വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ‘വഴി മാത്രമേ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കൂ. ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകർ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ സൗകര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
 • താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ് 


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

മുകളിൽ കൊടുത്ത തസ്തികകളി ലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 28 ഫെബ്രുവരി 2022 മുതൽ 30 മാർച്ച് 2022 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Hereകേരള പി‌എസ്‌സി വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ: 
ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ: 
 • ഫോട്ടോ
 • ഒപ്പ്
 • എസ്.എസ്.എൽ.സി.
 • +2 (തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 • ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 • ഉയരം (CM)
 • ആധാർ കാർഡ്
 • മൊബൈൽ നമ്പർ
 • ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ )Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.