പ്ലസ്‌ടു യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ആവാം


കേരള PSC വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം പാസ്സായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു . യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 15.12.2021 മുതൽ 19.01.2022 വരെ ഓൺലൈനായി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ
 • വകുപ്പ് : എക്സൈസ്
 • ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 613/2021
 • ഒഴിവുകൾ : കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം :  20,000 - 45,800/- രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 15.12.2021
 • അവസാന തീയതി : 19.01.2022 


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ : 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 15 ഡിസംബർ 2021
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി :19 ജനുവരി 2022

 ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം :
 • വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ : കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:
 • വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ : 20,000 - 45,800/- രൂപ (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി: 
 • 19 - 31 വയസ്സ് 
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 02.01.1990 നും  01.01.2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ)
 • മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും പട്ടികജാതി - പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും. യാതൊരുകാരണവശാലും ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ലയോഗ്യത വിവരങ്ങൾ:
 • പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യപരീക്ഷയോ പാസ്സായിരിക്കണം
ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ
 • കുറഞ്ഞത് 152 സെ.മീ  ഉയരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 150 സെ.മീ  ഉയരം ഉണ്ടായിരിക്കണം
എൻഡ്യൂറൻസ് ടെസ്റ്റ്
 • എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും 2.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരം 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഓടി പൂർത്തിയാക്കണം
മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്

ചെവി: നല്ല കേൾവി ശക്തി ഉണ്ടായിരിരിക്കണം

കണ്ണ് : കണ്ണടയില്ലാതെ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാഴ്ച ശക്തിയുള്ളതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം
 • വലതുകണ്ണ് : ദൂരക്കാഴ് 6/ 6 സ്നെല്ലെൻ സമീപ കാഴ്ച 0.5 സ്നെല്ലെൻ
 • ഇടത് കണ്ണ് : ദൂരക്കാഴ് 6/ 6 സ്നെല്ലെൻ സമീപ കാഴ്ച 0.5 സ്നെല്ലെൻ
 • കളർ വിഷൻ : സാധാരണമായിരിക്കണം
 • നിശാന്ധത : ഇല്ലാതിരിക്കണം


പേശികളും സന്ധികളും: തളർവാതം ഉണ്ടായിരിക്കരുത് , എല്ലാ സന്ധികളും ആയാസരഹിതമായി ചലിപ്പിക്കുന്നവയായിരിക്കണം

നാഡീവ്യൂഹം: പൂർണമായും സാധാരണ രീതിയിലുള്ളതായിക്കണം . പകർച്ച വ്യാധികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്

i) ഓരോ കണ്ണിനും പൂർണ്ണമായ കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, വർണാന്ധത, സ്ക്വിന്റ അല്ലങ്കിൽ കണ്ണിന്റെയോ കൺപോളകളുടെയോ മോർബിഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്നിവ അയോഗ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്, മുട്ടുത്തട്ട്, പരന്ന പാതം, ഞരമ്പ് വീക്കം,വളഞ്ഞ കാലുകൾ, വൈകല്യമുള്ള കൈകാലുകൾ, കോമ്പല് (മുൻപല്ല് ) ഉന്തിയ പല്ലുകൾ, കൊഞ്ഞ, കേൾവിയിലും സംസാരത്തിലുമുള്ള കുറവുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശാരീരിക ന്യൂനതകൾ അയോഗ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്

ii) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രായോഗിക പരീക്ഷാ സമയത്ത് ശാരീരിക യോഗ്യതയും കണ്ണട കൂടാതെയുള്ള കാഴ്ച്ച ശക്തിയും തെളിയിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. കാഴ്ച ശക്തി സംബന്ധിച്ച മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗവർമെന്റ് സർവീസിൽ ഉള്ള ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ഉള്ള മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (അസ്സൽ) അസിസ്റ്റന്റ്‌ സർജന്റെ/ ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റിന്റെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവരവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്
കായിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷ :

ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥി യും നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിലെ വൺ സ്റ്റാർ നിലവാരത്തിലുള്ള എട്ടിനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം
 • 100 മീറ്റർ ഓട്ടം  : 17 സെക്കൻഡ്
 • ഹൈ ജംപ് :  1.06 മീറ്റർ
 • ലോങ്ങ് ജംപ് :   3.05 മീറ്റർ
 • പൂട്ടിങ് ദ ഷോട്ട് :  (4കിലോ ഗ്രാം )
 • 200മീറ്റർ ഓട്ടം :  36 സെക്കൻഡ്
 • ത്രോയിങ് ദി ത്രോ ബോൾ :  26 സെക്കൻഡ്
 • ഷട്ടിൽ റോസ് (4×25 മീറ്റർ ) :  80 പ്രാവശ്യം
ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ ശാരീരിക അളവുകൾ കായികക്ഷമത പരീക്ഷക്ക് മുന്നോടിയായി എടുക്കുന്നതാണ് നിശ്ചിത ശാരീരിക അളവുകളില്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കായികക്ഷമത പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതല്ല കായികക്ഷമത പരീക്ഷയിൽ അപകടം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ആയതിന് പങ്കെടുക്കുവാൻ വീണ്ടും അവസരം നൽകുന്നതല്ല ഉദ്യോഗാർഥികൾ കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ സമയത്ത് സർക്കാർ സർവീസിൽ ഉള്ള അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ/ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റിന്റെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത റാങ്കിലുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ സമയത്ത് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് കൂടാതെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധന സമയത്ത് പ്രൊഫൈലിൽ അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ:
 • ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒന്നിലധികം ജില്ലകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഓരോ ജില്ലയിലും പ്രത്യേകം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ  വന്നാൽ  ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം റദ്ദാക്കുന്നതാണ്
 • എൻ.സി.സി 'എ'ബി'സി' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ള കേഡറ്റുകൾ മാർക്ക് യഥാക്രമം 2% 3% 5%  വെയ്റ്റേജ് മാർക്ക് നൽകുന്നതാണ്

അപേക്ഷാ ഫീസ്: 
 • കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: 
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • ഡോക്യുമെന്റ് പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം 


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:
വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 15 ഡിസംബർ 2021 മുതൽ 19.01.2022 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

➧ കേരള PSC ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ:

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:
 • ഫോട്ടോ
 • ഒപ്പ്
 • SSLC
 • +2 (തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 • ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 • Hight in CM
 • ആധാർ കാർഡ്
 • മൊബൈൽ നമ്പർ 
 • ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.