പത്താം ക്ലാസ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ അവസരം


മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് റീജയണിൽ (വെസ്റ്റ്) വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 95 സിവിലിയൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കേരളത്തിലും ഒഴിവുകളുണ്ട്


ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്
 • തസ്തികയുടെ പേര്: എഞ്ചിൻഡ്രൈവർ,സ്രാങ്ക് ലാസ്കർ,ഫയർ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ,ഫയർമാൻ,സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർ,etc.....
 • ജോലിയുടെ തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം :നേരിട്ട്
 • ഒഴിവുകൾ : 95 
 • ജോലി സ്ഥലം : ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം
 • ശമ്പളം : 19,900 – 36,300/- രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓഫ് ലൈൻ (തപാൽ)
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 13.12.2021
 • അവസാന തീയതി : 31.01.2022 

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ: 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 13 ഡിസംബർ 2021
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 31 ജനുവരി 2022 
ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ
 • സാരംഗ് ലാസ്കർ 
 • ഫയർ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ 
 • ഫയർമാൻ
 • സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്) 
 • മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫിറ്റർ 
 • സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഗ്രേഡ് II 
 • സ്പ്രേ പെയിന്റർ 
 • മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിക്ക്
 • ലാസ്കർ
 • മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (പ്യൂൺ) 
 • അൺ സ്കിൽഡ് ലേബർഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം :
 • എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ: 05
 • സാരംഗ് ലാസ്കർ : 02
 • ഫയർ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ : 05
 • ഫയർമാൻ: 53
 • സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്) : 11
 • മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫിറ്റർ : 05
 • സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഗ്രേഡ് II : 03
 • സ്പ്രേ പെയിന്റർ : 01
 • മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിക്ക്: 01
 • ലാസ്കർ : 05
 • മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (പ്യൂൺ) : 03
 • അൺ സ്കിൽഡ് ലേബർ : 01 ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ :

1. എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ

 • PB-1 of Rs.5200- 20200 + Rs.2400/- (GP) (മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചത്) കൂടാതെ പുതുക്കിയ പേ മാട്രിക്സ് ലെവൽ 4, Rs.25,500/-
2. സാരംഗ് ലാസ്കർ 
 • PB-1 of Rs.5200- 20200 + Rs.2400/- (GP) (മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചത്) കൂടാതെ പുതുക്കിയ പേ മാട്രിക്സ് ലെവൽ 4, Rs.25,500/-
3. ഫയർ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ 
 • PB-1 of Rs.5200- 20200 + Rs.2000/- (GP) (മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചത്) കൂടാതെ പുതുക്കിയ പേ മാട്രിക്സ് ലെവൽ 3, Rs.21,700/-
4. ഫയർമാൻ
 • PB-1 Rs.5200- 20200 + Rs.1900/- (GP) (മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചത്) കൂടാതെ പുതുക്കിയ പേ മെട്രിക്സ് ലെവൽ 2, Rs. 19,900/-
5. സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്)
 • PB-1 Rs.5200- 20200 + Rs.1900/- (GP) (മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചത്) കൂടാതെ പുതുക്കിയ പേ മെട്രിക്സ് ലെവൽ 2, Rs.19, 900/-
6. മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫിറ്റർ
 • PB-1 Rs.5200- 20200 + Rs.1900/- (GP) (മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചത്) കൂടാതെ പുതുക്കിയ പേ മെട്രിക്സ് ലെവൽ 2, Rs.19, 900/-
7. സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഗ്രേഡ് II
 • PB-1 Rs.5200- 20200 + Rs.1900/- (GP) (മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചത്) കൂടാതെ പുതുക്കിയ പേ മെട്രിക്സ് ലെവൽ 2, Rs.19, 900/-
8. സ്പ്രേ പെയിന്റർ
 • PB-1 Rs.5200- 20200 + Rs.1900/- (GP) (മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചത്) കൂടാതെ പുതുക്കിയ പേ മെട്രിക്സ് ലെവൽ 2, Rs.19, 900/-
9. മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിക്ക്
 • PB-1 Rs.5200- 20200 + Rs.1900/- (GP) (മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചത്) കൂടാതെ പുതുക്കിയ പേ മെട്രിക്സ് ലെവൽ 2, Rs.19, 900/-
10. ലാസ്കർ
 • PB-1 Rs.5200- 20200 + Rs.1800/- (GP) (മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചത്) കൂടാതെ പുതുക്കിയ പേ മെട്രിക്സ് ലെവൽ 1, Rs.18,000/-
11. മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (പ്യൂൺ)
 • PB-1 Rs.5200- 20200 + Rs.1800/- (GP) (മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചത്) കൂടാതെ പുതുക്കിയ പേ മെട്രിക്സ് ലെവൽ 1, Rs.18,000/-
12. അൺ സ്കിൽഡ് ലേബർ
 • PB-1 Rs.5200- 20200 + Rs.1800/- (GP) (മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചത്) കൂടാതെ പുതുക്കിയ പേ മെട്രിക്സ് ലെവൽ 1, Rs.18,000/-പ്രായപരിധി:

1. എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ:
 • 18 മുതൽ 30 വർഷം വരെ (കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ/ഓർഡറുകൾ അനുസരിച്ച് 40 വയസ്സ് വരെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇളവ് ലഭിക്കും.
2. സാരംഗ് ലാസ്‌കർ: 
 • 18 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെ (കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ/ഓർഡറുകൾ അനുസരിച്ച് 40 വയസ്സ് വരെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇളവ് ലഭിക്കും.
3. ഫയർ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ: 
 • 18 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെ (സർക്കാർ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പൊതു ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ 40 വയസ്സ് വരെ ഇളവുണ്ട് സമയത്തേക്ക്).
4. ഫയർമാൻ: 
 • 18 മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെ (സർക്കാർ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 40 വയസ്സ് വരെയും പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 45 വയസ്സ് വരെയും സർക്കാരിന്റെ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉത്തരവോ അനുസരിച്ച് ഇളവ് ലഭിക്കും)
5. സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്): 
 • 18 മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെ (സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പട്ടികജാതിക്കാർക്കും പട്ടികവർഗക്കാർക്കും മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇളവ് ലഭിക്കും).


6. മോട്ടോർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ഫിറ്റർ: 
 • കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി 35 വർഷം വരെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 18 മുതൽ 25 വർഷം വരെ ഇളവ് ലഭിക്കും.
7. സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഗ്രേഡ് II: 
 • 18 മുതൽ 25 വർഷം വരെ (കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ച് 40 വയസ്സ് വരെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇളവ് ലഭിക്കും)
8. സ്പ്രേ പെയിന്റർ:
 • 18 മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ (ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് 35 വയസ്സ് വരെയുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇളവ് ലഭിക്കും)
9. മോട്ടോർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് മെക്കാനിക്ക്: 
 • കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി 35 വയസ്സുവരെയുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 18 മുതൽ 25 വർഷം വരെ ഇളവ് ലഭിക്കും).
10. ലാസ്കർ: 
 • 18-30 വയസ്സ്. (സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗക്കാർ, മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്നിവർക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇളവ് ലഭിക്കും)
11. മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (പ്യൂൺ): 
 • 18 മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെ (സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പട്ടികജാതിക്കാർക്കും പട്ടികവർഗക്കാർക്കും മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇളവ് ലഭിക്കും)
12. അൺ സ്കിൽഡ് ലേബർ
 • 18 മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെ (സർക്കാർ ജോലിക്കാർ, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗക്കാർ, മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്നിവർക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇളവ് ലഭിക്കും).യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ:

1. എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ
 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം
 • അത്യാവശ്യം: അംഗീകൃത ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നുള്ള എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ എന്ന നിലയിലുള്ള യോഗ്യതയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.
 • അഭികാമ്യം: നാനൂറിലധികം ബോട്ട് കുതിരശക്തിയുള്ള ഒരു കപ്പലിൽ സാരംഗായി രണ്ട് വർഷത്തെ സേവനം.
2. സാരംഗ് ലാസ്കർ 
 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം
 • അത്യാവശ്യം: ഒരു സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള സാരംഗ് എന്ന യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അംഗീകൃത സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.
 • അഭിലഷണീയം: ഇരുപത് കുതിരശക്തിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരനായ സാരംഗ് എന്ന നിലയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.
3. ഫയർ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ 
 • അത്യന്താപേക്ഷിതം:(i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. (ii) ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ/ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചതിന്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം.
 • അഭികാമ്യം:(i) വിവിധ തരത്തിലുള്ള അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം, പരിപാലനം, പ്രവർത്തനം എന്നിവയിൽ പരിചയം കൂടാതെ(ii) ഒരു സാധാരണ സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് ഫയർ ബ്രിഗേഡിൽ ഫയർമാനായി ജോലി ചെയ്ത പരിചയം.
4. ഫയർമാൻ 
 • അത്യാവശ്യം: (എ) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. (ബി) ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ളവരും കഠിനമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമായിരിക്കണം.
 • കുറിപ്പ് :- താഴെ പറയുന്ന ശാരീരിക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ശാരീരിക ക്ഷമത പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്:-(i) ഷൂകളില്ലാത്ത ഉയരം – 165 സെ.മീ. മലയോര മേഖലകളിലെ പട്ടികവർഗ അംഗങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും 2.5 സെന്റീമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കും. (ii) നെഞ്ച് (വികസിക്കാത്തത്) – 81.5 സെ.മീ. 50 കി.ഗ്രാം (മിനിറ്റ്)
 • എൻഡുറൻസ് ടെസ്റ്റ്: (1) 63.5 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഫയർമാൻ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് 96 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 183 മീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് ഉയർത്തുക. (2) രണ്ട് കാലുകളിലും ഇറക്കി 2.7 മീറ്റർ വീതിയുള്ള കുഴി വൃത്തിയാക്കൽ (ലോംഗ് ജമ്പ്). (3) കൈകളും കാലുകളും ഉപയോഗിച്ച് 3 മീറ്റർ ലംബമായ കയറിൽ കയറുക.
5. സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്)
 • അത്യാവശ്യം:(i) പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ്.(ii) ഹെവി, ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് സാധുതയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.(iii) മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.(iv) മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് (ഇതായിരിക്കണം വാഹനങ്ങളിലെ ചെറിയ തകരാറുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയും).


6. മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫിറ്റർ
 • അത്യാവശ്യം:(i) മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.(ii) ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.
 • അഭികാമ്യം: ഐ.ടി.ഐ. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഡിപ്ലോമ.
7. സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഗ്രേഡ് II
 • അത്യാവശ്യം:(i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നോ 12-ാം പാസ്സ്. (ii) ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ സ്റ്റോറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം.
8. സ്പ്രേ പെയിന്റർ
 • അംഗീകൃത ബോർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം
 • അത്യാവശ്യം: ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ മറ്റ് അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ട്രേഡിൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.
 • അഭികാമ്യം: ട്രേഡിൽ 02 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
9. മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിക്ക്
 • അത്യാവശ്യം:(i) മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. (ii) ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.
 • അഭികാമ്യം: ഐ.ടി.ഐ. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഡിപ്ലോമ.
10. ലാസ്കർ
 • അത്യാവശ്യം:(i) അംഗീകൃത ബോർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.(ii) ബോട്ടിൽ സേവനത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം.
11. മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (പ്യൂൺ)
 • (i) മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പാസ് (ii) ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റായി രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.
12. അൺ സ്കിൽഡ് ലേബർ
 • (i) അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകൃത ബോർഡ്സോറിഐടിഐയിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. (ii) ട്രേഡിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം.ജോലി സ്ഥലം: 
 • കൊച്ചി – കേരളം | മുംബൈ, രത്നഗിരി – മഹാരാഷ്ട്ര

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമം: എഴുത്തുപരീക്ഷയിലെ മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. എന്നിരുന്നാലും, ആവശ്യമായ എല്ലായിടത്തും നൈപുണ്യ / ശാരീരിക പരിശോധനകൾ നടത്തപ്പെടും, എന്നാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള മെറിറ്റിനെ ബാധിക്കാതെ പ്രകൃതിയിൽ മാത്രമേ യോഗ്യത നേടൂ. എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ കൃത്യമായ തീയതി, സമയം, സ്ഥലം, നൈപുണ്യ / പ്രായോഗിക പരീക്ഷ എന്നിവ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയ കോൾ ലെറ്റർ വഴി അറിയിക്കും.
 • (i) എഴുത്തുപരീക്ഷ : ഗ്രൂപ്പ് ‘സി’, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പ് ‘സി’ തസ്തികകളിലേക്ക് എഴുത്തുപരീക്ഷ നടത്തണം. എഴുത്തുപരീക്ഷയിലെ യോഗ്യതാ മാർക്ക് 50% ആണ് കൂടാതെ എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിനായി ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് (ബാധകമെങ്കിൽ). എസ്‌സി, എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ, യോഗ്യതാ മാർക്ക് 45% ആയിരിക്കും. ഒബിസി, ഇഡബ്ല്യുഎസ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് യോഗ്യതാ മാർക്കിൽ ഇളവുകളൊന്നും അനുവദനീയമല്ല.
 • (ii) ട്രേഡ് / സ്കിൽ ടെസ്റ്റ്: ട്രേഡ് / സ്കിൽ ടെസ്റ്റുകൾ പ്രസ്തുത ട്രേഡിനായി ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രകടനം / അഭിരുചി പരിശോധിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓരോ ട്രേഡിനും പ്രത്യേകം നൈപുണ്യ പരിശോധനകൾ നടത്തണം. എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ട്രേഡ്/സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റിന് ഹാജരാകണം. ആവശ്യമുള്ളിടത്തെല്ലാം ട്രേഡ്/സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ് സ്വാഭാവികമായും യോഗ്യത നേടുകയും മൊത്തത്തിലുള്ള മെറിറ്റിനെ ബാധിക്കുകയുമില്ല.അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം :

അപേക്ഷ അടങ്ങിയ കവറിൽ ‘___ തസ്തികയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ’ എന്ന് സൂപ്പർസ്‌ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപേക്ഷ സാധാരണ തപാലിൽ മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാവൂ. സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് / രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് / കൊറിയർ വഴി അയക്കുന്ന അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ, ഹെവി, ലൈറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള സിഎംടിഡി(ഒജി)യുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ആവശ്യാനുസരണം ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇഡബ്ല്യുഎസ്/ഒബിസി/എസ്‌സി/എസ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ എന്നിവയോടൊപ്പം നൽകണം അപേക്ഷ. സാമ്പത്തികമായി ദുർബലരായ വിഭാഗങ്ങളെ (EWS) സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രൊഫോർമ അനുബന്ധം II-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ. സേവനം അവരുടെ നിലവിലെ തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള NOC അപേക്ഷകൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. പ്രായപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക തീയതിയാണ്. 31 ജനുവരി 2022 -ന് മുമ്പായി തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക.

Address to send the application form

For the posts in units at Mumbai & Murud Janjira: The Commander, No.2 Coast Guard District Headquarters, Worli Sea Face P.O., Worli Colony, Mumbai-400 030.

For the posts at Ratnagiri: The Commanding Officer, CGAS Ratnagiri, C/o ICGS Ratnagiri, Airport Building, MIDC Area, Ratnagiri District – 415 639, MAHARASHTRA.

For posts in units at Kochi: The Commander, No.4 Coast Guard District (Kerala & Mahe) Kelvatthy Fort, Fort Kochi – 682 001.

For posts in units at Goa: The Commander, No.11 Coast Guard District Headquarters (Goa), 4 th floor, MPT Old Admin Bldg., Mormugao Harbour, Goa-403 803.

For posts in units at Kavaratti: The Commander, No.12 Coast Guard District (Kavaratti), Kavaratti Island, UT of Lakshadweep – 682555.

For the posts at Daman: The Commanding Officer, Coast Guard Air Station Daman, Nani Daman, Daman – 396210


Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.