കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ വിജ്ഞാപനം

കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു 95 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്പോർട്സ് ക്വാട്ട ഒഴിവു കളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്


ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : തപാൽ അസിസ്റ്റന്റ് (പിഎ),പോസ്റ്റ്മാൻ,സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് (എസ്എ), മെയിൽ ഗാർഡ്, മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (എംടിഎസ്)
 • വകുപ്പ് : ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ റെഗുലർ വിംഗ്
 • ജോലിയുടെ തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • ഒഴിവുകൾ : 95 
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : Rs.18,000-  Rs,81,100/- (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓഫ് ലൈൻ  (തപാൽ )
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 05.10.2021
 • അവസാന തീയതി : 03.12.2021

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതികൾ :
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി :  05 ഒക്ടോബർ 2021
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 03 ഡിസംബർ 2021

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 • തപാൽ അസിസ്റ്റന്റ് (പിഎ),
 • പോസ്റ്റ്മാൻ
 • സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് (എസ്എ),
 • മെയിൽ ഗാർഡ്, 
 • മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (എംടിഎസ്)ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:
ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:

തപാൽ അസിസ്റ്റന്റ് (പിഎ),സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് (എസ്എ),
 •  2016 ലെ സെൻട്രൽ സിവിൽ സർവീസ് (പുതുക്കിയ ശമ്പളം) റൂൾസ് 2016-ലെ ഷെഡ്യൂൾ പാർട്ട് എയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ പേ മാട്രിക്സ് അനുസരിച്ച് ലെവൽ 4-ൽ 25,500/- മുതൽ 81,100/- രൂപ വരെ.
 •  [5200-20200 രൂപ (പേ ബാൻഡ്-I) + ഗ്രേഡ് പേ 2400/- പ്ലസ് പ്രീ-റിവൈസ്ഡ് സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് അനുവദനീയമായ അലവൻസുകൾ]
പോസ്റ്റ്മാൻ,മെയിൽ ഗാർഡ്, 
 • സെൻട്രൽ സിവിൽ സർവീസ് (പുതുക്കിയ വേതനം) റൂൾസ് 2016-ലെ ഷെഡ്യൂൾ പാർട്ട് എയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ പേ മാട്രിക്സ് അനുസരിച്ച് ലെവൽ 3-ൽ  21,700/- മുതൽ 69,100/- രൂപ വരെ, കൂടാതെ അനുവദനീയമായ അലവൻസുകളും.
 • [5200-20200 രൂപ (പേ ബാൻഡ്-I) + ഗ്രേഡ് പേ 2000/- പ്ലസ് പ്രീ-റിവൈസ്ഡ് സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് അനുവദനീയമായ അലവൻസുകൾ]
മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (എംടിഎസ്)
 • 18,000/- മുതൽ 56,900/- വരെ ലെവൽ 1-ൽ കേന്ദ്ര സിവിൽ സർവീസ് ഷെഡ്യൂൾ (പുതുക്കിയ ശമ്പളം) റൂൾസ് 2016-ന്റെ പാർട്ട് എ-ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പേ മാട്രിക്‌സ് പ്രകാരം അനുവദനീയമായ അലവൻസുകൾ.
 • [5200-20200 രൂപ (പേ ബാൻഡ്-I) + ഗ്രേഡ് പേ 1800/- കൂടാതെ മുൻകൂട്ടി പുതുക്കിയ സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് അനുവദനീയമായ അലവൻസുകൾ)]


പ്രായപരിധി:
 • തപാൽ അസിസ്റ്റന്റ് (പിഎ) : 18-27 വയസ്സ്   
 • പോസ്റ്റ്മാൻ : 18-27 വയസ്സ്   
 • സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് (എസ്എ): 18-27  വയസ്സ്
 • മെയിൽ ഗാർഡ്: 18-27  വയസ്സ്
 • മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (എംടിഎസ്) : 18-25  വയസ്സ്
ഒ.ബി.സിക്ക് 3 വയസ്സ് എസ്‌.സി/എസ്ടിക്ക് 5 വയസ്സ് ഇളവ് ലഭിക്കും
ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലവിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് 40 വയസ്സ് വരെ


യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ:

1. തപാൽ അസിസ്റ്റന്റ് (പിഎ) / സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് (എസ്എ),
 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ കുറഞ്ഞത് 12-ാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത പാസായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ.
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിയമന കത്ത് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അംഗീകൃത കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 60 ദിവസത്തെ അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്/സംസ്ഥാന സർക്കാർ/സർവകലാശാല/ബോർഡുകൾ മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഈ ആവശ്യത്തിനായി സ്വീകാര്യമായിരിക്കും. ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി മെട്രിക്കുലേഷനിലോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയിലോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഈ ആവശ്യകതയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും, അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധിക്കില്ല.
2. പോസ്റ്റ്മാൻ/ മെയിൽ ഗാർഡ്
 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 12-ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം.
 • പ്രാദേശിക ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതായത് മലയാളം. ഉദ്യോഗാർത്ഥി കുറഞ്ഞത് പത്താം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും പ്രാദേശിക ഭാഷയായ മലയാളം പഠിച്ചിരിക്കണം
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിയമന കത്ത് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അംഗീകൃത കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 60 ദിവസത്തെ അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കേന്ദ്രസർക്കാർ/സംസ്ഥാന സർക്കാർ/സർവകലാശാല/ബോർഡുകൾ മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഇതിനായി സ്വീകാര്യമായിരിക്കും. ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി മെട്രിക്കുലേഷനിലോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയിലോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും, അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധിക്കില്ല.
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന്റെയോ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിന്റെയോ സാധുവായ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പോസ്റ്റ്മാൻ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ബാധകമാകൂ
3. മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ്
 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ്
 • പ്രാദേശിക ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതായത് മലയാളം. ഉദ്യോഗാർത്ഥി കുറഞ്ഞത് പത്താം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും പ്രാദേശിക ഭാഷയായ മലയാളം പഠിച്ചിരിക്കണംഅപേക്ഷ ഫീസ്:
 • അപേക്ഷകർ അപേക്ഷാ ഫീസ് 100 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം.

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ നടപടിക്രമം:
 • മറ്റ് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതകളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വിധേയമായി വിദ്യാഭ്യാസ, കായിക യോഗ്യതയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുംഅപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

അപേക്ഷ തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കണം. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് 03 ഡിസംബർ 2021-ന് മുമ്പായി തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി താഴെ കൊടുത്ത വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.