ഏഴാം ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് കേരള ഫോറസ്റ്റിൽ ജോലി നേടാം


കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ റിസർവ് വാച്ചർ / ഡിപ്പോ വാച്ചർ / സർവേ ലാസ്‌കേഴ്‌സ് / ടി .ബി വച്ചേഴ്സ് / ബംഗ്ലാവ് വച്ചേഴ്സ് / ഡിപ്ലോ ആൻഡ് വാച്ച് സ്റ്റേഷൻ വാച്ചർ / പ്ലാന്റെഷൻ വച്ചേഴ്സ് / മേസ്ട്രീസ് / ടിമ്പർ സൂപ്പർ വൈസേഴ്സ് / താന വാച്ചർ / ഡിസ്‌പെൻസറി അറ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഏഴാംക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 30.09.2021 മുതൽ 03.11 .2021 വരെ ഓൺലൈനായി തസ്തികയിലേക്ക്അ പേക്ഷിക്കാം.

ഈ വിക്ജ്ഞാപനപ്രകാരം ഓരോ ജില്ലയിലും പ്രത്യേഗം റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് നിയമനം നേരിട്ടായിരിക്കും ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഈ വിക്ജ്ഞാപനപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹരല്ല


ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • തസ്തികയുടെ പേര്: വാച്ചർ
 • വകുപ്പ് : വനം
 • ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള നിയമനം 
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 408 / 2021
 • ഒഴിവുകൾ : ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : 16500 - 35700/- രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 30.09.2021
 • അവസാന തീയതി : 03.11 .2021

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ:
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി:  30.സെപ്റ്റംബർ .2021 
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 03.നവംബർ .2021

തസ്തികകൾ:
 • റിസർവ് വാച്ചർ
 • ഡിപ്പോ വാച്ചർ
 • സർവേ ലാസ്‌കേഴ്‌സ്
 • ടി .ബി വച്ചേഴ്സ്
 • ബംഗ്ലാവ് വച്ചേഴ്സ്
 • ഡിപ്ലോ ആൻഡ് വാച്ച് സ്റ്റേഷൻ വാച്ചർ
 • പ്ലാന്റെഷൻ വച്ചേഴ്സ്മേ
 • സ്ട്രീസ്ടി
 • ടിമ്പർ സൂപ്പർ വൈസേഴ്സ്
 • താന വാച്ചർ
 • ഡിസ്‌പെൻസറി അറ്റന്റ്ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 • തിരുവനന്തപുരം
 • കൊല്ലം
 • പത്തനംതിട്ട
 • കോട്ടയം
 • ഇടുക്കി
 • എറണാകുളം
 • തൃശ്ശൂർ
 • പാലക്കാട്
 • മലപ്പുറം
 • കോഴിക്കോട്
 • വയനാട്
 • കണ്ണൂർ
 • കാസർഗോഡ്
പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ
 
ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:

റിസർവ് വാച്ചർ / ഡിപ്പോ വാച്ചർ / സർവേ ലാസ്‌കേഴ്‌സ് / ടി .ബി വച്ചേഴ്സ് / ബംഗ്ലാവ് വച്ചേഴ്സ് / ഡിപ്ലോ ആൻഡ് വാച്ച് സ്റ്റേഷൻ വാച്ചർ / പ്ലാന്റെഷൻ വച്ചേഴ്സ് / മേസ്ട്രീസ് / ടിമ്പർ സൂപ്പർ വൈസേഴ്സ് / താന വാച്ചർ / ഡിസ്‌പെൻസറി അറ്റന്റ് : 16500 - 35700 (PR) രൂപപ്രായപരിധി:
 • 18 - 36 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 02.01.1985 നും 01.01.2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തിയ്യതികളും ഉൾപ്പെടെ )
 • മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളവർക്കും ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും

യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ:
 • ഏഴാം സ്റ്റാന്റേർഡ് പാസായിരിക്കേണ്ടതും ബിരുദം പാസാകാൻ പാടില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം
 • ഉയരം കുറഞ്ഞത് 163 സെ. മീ നെഞ്ചളവ് കുറഞ്ഞത് 79 സെ . മീ ഉം പൂർണ വികാസത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 5 സെ . മീ വികാസവുംഅപേക്ഷാ ഫീസ്:
 • കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • ഡോക്യുമെന്റ് പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

മുകളിൽ കൊടുത്ത തസ്തികയിലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാ ണെങ്കിൽ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 30.സെപ്റ്റംബർ .2021 മുതൽ 03.നവംബർ .2021വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

➧ കേരള PSC ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ:

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:
 • ഫോട്ടോ
 • ഒപ്പ്
 • SSLC
 • +2 (തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 • ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 • Hight in CMആധാർ കാർഡ്
 • മൊബൈൽ നമ്പർ
 • ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.