എസ്.എസ്.സി എസ്‌ഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 - യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ, പരീക്ഷാ രീതി, സിലബസ്, മറ്റ് പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ

യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ, പരീക്ഷാ രീതി, സിലബസ്, മറ്റ് പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക.

Eligibility Details
 • Delhi SI : Candidates have Bachelor Degree in any Stream with Driving License.
 • Other Post : Candidates have Bachelor Degree in any Stream.

Vacancy Details: 

 • 1. Sub-Inspector SI in Delhi Police : 169
 • 2. Sub-Inspector (SI) in Central Armed Police Forces : 1395
 • Ex-Servicemen : 139
 • Total : 1703

Important Dates
 • Online Application Start : 17 June 2020
 • Registration Last Date : 16 July 2020
 • Fee Payment Last Date : 18 July 2020
 • Fee Payment Last Date (Offline) : 22 July 2020
 • Paper I Exam Date : 29 Sept. to 05 Oct. 2020
 • Paper II Exam Date : 01 March 2021

പരീക്ഷാ രീതി
 • എസ് എസ് സി സി‌പി‌ഒ 2020 ന്റെ പേപ്പർ -1, പേപ്പർ -2 എന്നിവയിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒബ്ജക്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് തരമായിരിക്കും.
 • ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ‌ ദ്വിഭാഷയായിരിക്കും, അതായത് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും.
 • ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 0.25 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും.
 • എസ്എസ്എൽസി സിപിഒ 2020 പരീക്ഷ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി നടത്തും 

Tier

Type of Examination

Mode of examination

Tier-I

Objective Multiple Choice

CBT (Online)

PET/PST

Running, Long Jump, High Jump and Short Put

Physical exam

Tier-II

Objective Multiple Choice

CBT (Online)


Exam Pattern SSC CPO Paper-1

S.No

Subject

No. of Questions

Maximum Marks

Duration

1

General Intelligence & Reasoning

50

50

2 hours

2

General Knowledge

50

50

3

Quantitative Aptitude

50

50

4

English Comprehension

50

50


SSC CPO Syllabus 2020 Paper-1 comprises the following subjects
 • General Knowledge
 • Quantitative Aptitude
 • General Reasoning
 • English Comprehension
Let’s have a look at the detailed syllabus of all these 4 sections for Computer Based Mode Examination:

GENERAL REASONING
 • Verbal Reasoning
 • Syllogism
 • Circular Seating Arrangement
 • Linear Seating Arrangement
 • Double Lineup
 • Scheduling
 • Input Output
 • Blood Relations
 • Directions and Distances
 • Ordering and Ranking
 • Data Sufficiency
 • Coding and Decoding
 • Code Inequalities
GENERAL KNOWLEDGE
 • Current Affairs
 • Awards and Honours
 • Books and Authors
 • Sports
 • Entertainment
 • Obituaries
 • Important Dates
 • Scientific Research
QUANTITATIVE APTITUDE 
 • Percentage
 • Ratio and Percentage
 • Data Interpretation
 • Mensuration and Geometry
 • Quadratic Equation
 • Interest
 • Problems of Ages
 • Profit and Loss
 • Number Series
 • Speed, Distance and Time
 • Time and Work
 • Number System
 • Data Sufficiency
ENGLISH COMPREHENSION 
 • Reading Comprehension
 • Grammar
 • Vocabulary
 • Verbal Ability
 • Synonyms-Antonyms
 • Active and Passive Voice
 • Para Jumbles
 • Fill in the Blanks
 • Error Correction
General Intelligence and Reasoning Topics:
Semantic Analogy, Symbolic/ Number Analogy, Figural Analogy, Semantic Classification, Symbolic/ Number Classification, Figural Classification, Semantic Series, Number Series, Figural Series, Problem Solving, Word Building, Coding & de-coding, Numerical Operations, symbolic Operations, Trends, Space Orientation, Space Visualization, Venn Diagrams, Drawing inferences, Punched hole/ pattern-folding & un-folding, Figural Pattern folding and completion, Indexing Address matching, Date & city matching, Classification of centre codes/ roll numbers, Small & Capital letters/ number coding, decoding and classification, Embedded Figures, Critical thinking, Emotional Intelligence, Social Intelligence
General Knowledge and General Awareness Topics:
The test will include questions relating to India and its neighbouring countries especially pertaining to History, Culture, Geography, Economic Scene, General Polity, Indian Constitution, scientific Research etc.
Quantitative Aptitude Topics:
Whole numbers, decimals, fractions and relationships between numbers, Percentage, Ratio and Proportion, Square roots, Averages, Interest, Profit & Loss, Discount, Partnership Business, Mixture and Allegation, Time and distance, Time & Work, Basic algebraic identities of School Algebra and Elementary surds, Graphs of Linear Equations, Triangle and its various kinds of centres, Congruence and similarity of triangles, Circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of a circle, common tangents to two or more circles, Triangle, Quadrilaterals, 10 Regular Polygons, Circle, Right Prism, Right Circular Cone, Right Circular Cylinder, Sphere, Hemispheres, Rectangular Parallelepiped, Regular Right Pyramid with triangular or square base, Trigonometric ratio, Degree and Radian Measures, Standard Identities, Complementary angles, Heights and Distances, Histogram, Frequency polygon, Bar diagram & Pie chart.
English Language and Comprehension Topics:
Error recognition, filling in the blanks (using verbs, preposition, articles etc), Vocabulary, Spellings, Grammar, Sentence Structure, Synonyms, Antonyms, Sentence Completion, Phrases and Idiomatic use of Words, comprehension etc.

Candidate

Height

Chest

Unexpanded

Expanded

 

Male (Gen)

170

80

85

Belonging to Hilly regions & areas of J&K, North East & Sikkim

165

80

85

Scheduled Tribes

162.5

77

82

Female (Gen)

157

-

-

Belonging to Hilly regions & areas of J&K, North East & Sikkim

155

-

-

Scheduled Tribes

154

-

-


Details for SSC CPO PET Test

For Male Candidates
 • 100 meters race in 16 seconds
 • 1.6 meters race in 6.5 minutes
 • Long Jump: 3.65 meters in 5 chances
 • High Jump: 1.2 meters in 3 chances
 • Short put 16 LBS: 4.5 meters in 3 chances
For Female Candidates
 • 100-meter race in 18 second
 • 800-meter race in 4 minutes
 • Long Jump: 2.7 meters or 9 feet in 3 chances
 • High Jump: 0.9 meters or 3 feet in 3 chances
SSC CPO Medical Test
 • Eligibility Criteria for the Medical Test is mentioned below:
 • Minimum Near Vision: N6 (better eye) and N9 (worse eye)
 • Minimum Distant Vision: 6/6 (better eye) and 6/9 (worse eye)
 • Must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes
 • Eye standards should be without visual correction of any kind even by glasses.

Exam Pattern for SSC CPO Paper-2

SSC CPO Paper-2 will be held once you qualify PET/PST Test for SSC CPO 2020 is carried out.
 • The maximum time duration of the SSC CPO Paper 2 exam is of 120 minutes i.e. 2 hours.
 • The total number of questions given in the paper is 200 carrying 200 marks.
 • The test will comprise of English Language and Comprehension to be held online.
The final merit list will be determined on the foundation of the performance of the candidate in all the three stages of the SSC CPO Exam.

Section

Syllabus

English Language and Comprehension

Error Recognition
Fill in the Blanks
Vocabulary
Spellings
Grammar
Sentence Structure
Synonyms
Antonyms
Sentence CompletionPhrases and Idiomatic Use of WordsComprehens


Current Affairs hold the maximum weightage of 15-20 questions in this section. Given below is the detailed analysis for the GK section in SSC CPO:

Topic

Number of Questions

Difficulty Level

Polity

6-7

Easy-Moderate

Biology

6-8

Easy-Moderate

Chemistry

7

Easy-Moderate

Physics

5

Moderate

Economics

6

Moderate

Geography

7

Easy-Moderate

History

6

Moderate

Current Affairs

10-11

Easy-Moderate


Here is the detailed analysis for the SSC CPO Maths section:

Topic

Number of Questions

Difficulty Level

Data Interpretation

5

Easy-Moderate

Work & Time, Pipes & Cisterns

7

Moderate-Difficult

Geometry

7

Easy-Moderate

Mensuration

6

Moderate-Difficult

Trigonometry

4-6

Moderate-Difficult

Algebra

4-6

Moderate-Difficult

Percentage

4

Easy-Moderate

Time, Speed and Distance

5

Easy-Moderate

Profit, Loss, and Discount

5

Easy-Moderate

SI/CI

2-3

Easy-Moderate

Ratio and Proportion

1

Easy-Moderate

Mixture & Allegation

1

Easy-Moderate

Average

2

Moderate


Given below are the topic wise questions for English section:

Topic

Number of Questions

Level of Difficulty

Reading Comprehension

5

Moderate-Difficult

Cloze Test (Story Based)

7

Easy-Moderate

Spelling

7

Easy-Moderate

Sentence Improvement

8-10

Easy-Moderate

Spot the error

4-6

Moderate

One-word substitution

4-6

Difficult

Synonyms and Antonyms

10-13

Difficult

Idiom/Phrases

5-6

Easy-Moderateപ്രധാന ലിങ്കുകൾ

Official Notification

Click Here

Registration

Click Here

Sign In

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ  

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.