കേരള ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഡ്രൈവർ കം പ്യൂൺ ഒഴിവ്


കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഡ്രൈവർ കം പ്യൂൺ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വിവിധ ഡ്രൈവർ കം പ്യൂൺ ഒഴിവുകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥി കൾക്ക് 10.03.2023 മുതൽ 25.03.2023 വരെ ഓഫ്‌ലൈനായി പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാം.KDRB Recruitment 2023 - ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് : കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് (KDRB)
 • തസ്തികയുടെ പേര് : ഡ്രൈവർ കം പ്യൂൺ
 • ജോലി തരം : കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : താൽക്കാലിക
 • അഡ്വ. നമ്പർ : നമ്പർ: 329/R1/KDRB/2020
 • ആകെ ഒഴിവ് : വിവിധ
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം
 • ശമ്പളം : 18,000 - 83,000 (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷാ രീതി : ഓഫ്‌ലൈൻ (തപാൽ വഴി)
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 10.03.2023
 • അവസാന തീയതി : 25.03.2023


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതികൾ : KDRB Recruitment 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 10 മാർച്ച് 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 25 മാർച്ച് 2023

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ : KDRB Recruitment 2023
 • ഡ്രൈവർ കം പ്യൂൺ : നിരവധി ഒഴിവുകൾ


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : KDRB Recruitment 2023
 • സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച നിരക്കിൽ

പ്രായപരിധി : KDRB Recruitment 2023
 • ഡ്രൈവർ കം പ്യൂൺ : 21- 40


യോഗ്യത: KDRB Recruitment 2023
 • പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയിരിക്കണം
 • 3 വർഷമായി നിലവിലുള്ള സാധുവായ എൽ എം വി ഡ്രൈവിംഗ്  ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
 • പ്രവൃത്തിപരിചയം: 3 വർഷത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് പരിചയം

അപേക്ഷാ ഫീസ് : KDRB Recruitment 2023
 • കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ : KDRB Recruitment 2023
 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

പൊതുവിവരങ്ങൾ : KDRB Recruitment 2023
 • ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർ ഈ ഉദ്യോഗത്തിന് അപേക്ഷിക്കുവാൻ അർഹരല്ല
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷയിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ഉള്ള പരിചയം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്
 • തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നവർ ഹിന്ദുമത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ക്ഷേത്രാരാധനയിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളവരും ആയിരിക്കണം
 • അപേക്ഷകൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ 25.03.2023
 • ന് ഉമ്പായി താഴെ പറയുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : KDRB Recruitment 2023

താത്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രായം, യോഗ്യത, ജാതി തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസലും പകർപ്പും സഹിതം നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ അപേക്ഷ അയയ്ക്കുക, "സെക്രട്ടറി, കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ്, തിരുവിതാംകൂർ  ദേവസ്വം ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്, എം ജി റോഡ്, ആയുർവേദ കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ തിരുവനന്തപുരം 695001" 2023 മാർച്ച് 25-നോ അതിനുമുമ്പോ


ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക
 • www.kdrb.kerala.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • "റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ ഡ്രൈവർ കം പ്യൂൺ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡിന് (കെ‌ഡി‌ആർ‌ബി) അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക
 • അവസാനമായി, 25.03.2023-ന് മുമ്പായി വിജ്ഞാപനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന തപാൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അപേക്ഷാ ഫോം അയയ്ക്കുക.


Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.