കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 - 25 അക്കൗണ്ടന്റ്, പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാംകേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അക്കൗണ്ടന്റ്, പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 25 അക്കൗണ്ടന്റ് & പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 09.12.2022 മുതൽ 24.12.2022 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 
ഹൈലൈറ്റുകൾ 

 • സംഘടനയുടെ പേര്: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി 
 • ജോലി തരം: കേരള സർക്കാർ 
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: താൽക്കാലിക 
 • അഡ്വ. നമ്പർ : നമ്പർ 35966/E1/2022/KWA 
 • തസ്തികയുടെ പേര്: അക്കൗണ്ടന്റും പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റും 
 • ഒഴിവുകൾ : 25 
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം 
 • ശമ്പളം : 20,385 - 39,285 രൂപ (പ്രതിമാസം) 
 • അപേക്ഷാ രീതി: ഓൺലൈൻ 
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 09.12.2022 
 • അവസാന തീയതി: 24.12.2022 


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 

പ്രധാന തീയതി : കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023  
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 09 ഡിസംബർ 2022 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 24 ഡിസംബർ 2022 


ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ : കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023  
 • പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ്: 20 
 • അക്കൗണ്ടന്റ്: 05 
ആകെ: 25 പോസ്റ്റുകൾ 


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023
 • പ്രോജക്റ്റ് അസോസിയേറ്റ്: പ്രതിദിനം 1455/- രൂപയ്ക്ക് വിധേയമായി പരമാവധി 39,285/- പ്രതിമാസം 
 • അക്കൗണ്ടന്റ് : പ്രതിദിനം 755/- രൂപയ്ക്ക് വിധേയമായി പരമാവധി 20,385/- പ്രതിമാസം 

പ്രായപരിധി: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 
 • പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ്: 35 വർഷം 
 • അക്കൗണ്ടന്റ്: 35 വയസ്സ് 


യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ : കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023

1. പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് 
 • അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനത്തോടെ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം 
2.അക്കൌണ്ടന്റ് 
 • അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനത്തോടെ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദം 


അപേക്ഷാ ഫീസ്: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 
 • കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല 


തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023  
 • അപേക്ഷകർ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന യോഗ്യതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകണം. 
 • എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും തീയതിയും സമയവും പിന്നീട് അറിയിക്കും. 
 • ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമവും ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ബാധകമായിരിക്കും. 


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023  
നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടന്റിനും പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റിനും നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 09 ഡിസംബർ 2022 മുതൽ 24 ഡിസംബർ 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.


ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക 
 • www.kwa.kerala.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക "
 • റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് & പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് ജോബ് അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. 
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. 
 • ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക. 
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക. 
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. 
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക. 
 • അടുത്തതായി, കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. 
 • അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക. 
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്
Previous Notification

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 : കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം 


കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 : കേരള സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശമ്പളം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വായിച്ചതിനുശേഷം, അപേക്ഷകർക്ക് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിലേക്ക് 22 സെപ്റ്റംബർ 2022 മുതൽ 07 ഒക്ടോബർ 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • സംഘടനയുടെ പേര്: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി 
 • ജോലി തരം : കേരള സർക്കാർ 
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : താൽക്കാലിക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 
 • Advt No : 2857/E8/2021/KWA – 22.09.2022 
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് 
 • ആകെ ഒഴിവ് :വിവിധ 
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളത്തിലുടനീളം 
 • ശമ്പളം: 20,385/-രൂപ (പ്രതിമാസം) 
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയ്യതി : 22.09.2022 
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 07.10.2022ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാന തീയതി: 
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 22 സെപ്റ്റംബർ 2022
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 07 ഒക്ടോബർ 2022

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് : വിവിധ


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് : 20,385/-രൂപ (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ:  
 • കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് : പരമാവധി 30


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ: 

കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് 
 • അടിസ്ഥാന യോഗ്യത : ബിരുദം 
 • ഭാഷാപ്രവീണ്യം : മലയാളം , ഇംഗ്ലീഷ് , ഹിന്ദി ( അഭികാമ്യം ) 
 • കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം : എം എസ് ഓഫീസ് പ്രവൃത്തിപരിചയം
 • അഭികാമ്യം : ഏതെങ്കിലും കാൾ സെന്ററിൽ 2 വർഷത്തിൽ കുറയാതെ ജോലി ചെയ്തുള്ള പരിചയം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം :
നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 22 സെപ്തംബർ 2022 മുതൽ 07 ഒക്ടോബർ 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.


കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവശ്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ  
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രസക്തമായ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനം പിഡിഎഫ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം. 
 • കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 പരസ്യത്തിലെ ഓരോ തസ്തികയിലും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗം, പരിചയം, പ്രായം, അവശ്യ യോഗ്യത(കൾ) മുതലായവയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കണം. 
 • ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സെലക്ഷൻ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും 
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവരുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറും ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും നൽകാനും അസൗകര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അവരുടെ ജോലി ഉറപ്പാക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 
 • അവരുടെ ഇ-മെയിൽ, മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ അല്ലാതെ അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല 
 • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിക്കുക

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്


Previous Notification

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 : ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.


കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 : കേരള സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായിഅപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശമ്പളം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വായിച്ചതിനുശേഷം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് 16 ആഗസ്റ്റ് 2022 മുതൽ 22 സെപ്തംബർ 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഹൈലൈറ്റുകൾ 

 • സംഘടനയുടെ പേര് : കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി 
 • ജോലി തരം : കേരള സർക്കാർ 
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 
 • Advt No CATEGORY NO: 316/2022 
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 
 • ആകെ ഒഴിവ് : 06 
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളത്തിലുടനീളം 
 • ശമ്പളം : 19,000-42,900/-രൂപ (പ്രതിമാസം) 
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി : ഓൺലൈൻ 
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയ്യതി : 16.08.2022 
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 22.09.2022


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാന തീയതി: 
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 16 ഓഗസ്റ്റ് 2022
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 22 സെപ്റ്റംബർ 2022

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ :  
 • ഇലക്ട്രീഷ്യൻ : 06

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • ഇലക്ട്രീഷ്യൻ :19000-42900/-രൂപ (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ : 

ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 
 • 18-36. 02.01.1986 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു).
 • എസ്‌സി/എസ്‌ടി, ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, വിധവകൾ എന്നിവർക്ക് സാധാരണ പ്രായത്തിൽ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ : 

ഇലക്ട്രീഷ്യൻ
 • 1. എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. 
 • 2. എസ്എസ്എൽസി പാസായ ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വയർമാൻ (നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിംഗ് അവാർഡ്) എന്നിവയിൽ എൻ.ടി.സി. 
 • 3. നിലവിലെ വയർമാൻ ലൈസൻസ്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം :
നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 16 ആഗസ്റ്റ് 022 മുതൽ 22 സെപ്തംബർ 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.


മറ്റു വിവരങ്ങൾ : 
 • കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിലേക്ക് പോയി പ്രത്യേക കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.
 • നിങ്ങൾ ഇതിന് യോഗ്യനാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷിക്കുക 
 • ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. 
 • കാൻഡിഡേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ഇപ്പോൾ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 
 • അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കാൻ സമർപ്പിക്കുക ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് ഭാവിയിലെ ഉപയോഗങ്ങൾക്കും റഫറൻസുകൾക്കുമായി അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.


കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവശ്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രസക്തമായ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനം പിഡിഎഫ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
 • കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 പരസ്യത്തിലെ ഓരോ തസ്തികയിലും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗം, പരിചയം, പ്രായം, അവശ്യ യോഗ്യത(കൾ) മുതലായവയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സെലക്ഷൻ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവരുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറും ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും നൽകാനും അസൗകര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അവരുടെ ജോലി ഉറപ്പാക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 
 • അവരുടെ ഇ-മെയിൽ, മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ അല്ലാതെ അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല 
 • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിക്കുക

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.