കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 - വിവിധ എൽജിഎസ്, എൽഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്/ കാഷ്യർ, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, ടീച്ചേഴ്സ് & മറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക


കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022:
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (കെപിഎസ്‌സി) എൽജിഎസ്, എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, ടീച്ചേഴ്‌സ്, മറ്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ എന്നിവ നികത്തുന്നതിനുള്ള തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വിവിധ LGS, LD ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, ടീച്ചേഴ്സ് & മറ്റ് ഒഴിവുകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 15.06.2022 മുതൽ 20.07.2022 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.


ഹൈലൈറ്റുകൾ 

 • സംഘടനയുടെ പേര്: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (KPSC) 
 • തസ്തികയുടെ പേര്: എൽജിഎസ്, എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, ടീച്ചേഴ്സ് & മറ്റുള്ളവ 
 • ജോലി തരം : സംസ്ഥാന ഗവ 
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 
 • ഒഴിവുകൾ: വിവിധ 
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം 
 • ശമ്പളം : 27,800-1,15,300/-രൂപ  (പ്രതിമാസം) 
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ 
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 15.06.2022 
 • അവസാന തീയതി: 20.07.2022 


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 

പ്രധാന തീയതി: 
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 15 ജൂൺ 2022 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 07 ജൂലൈ 2022 

1. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പ്രകൃതി ചികിത്സ) - (Cat.No.182/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: 
 • കേരളത്തിലെ അംഗീകൃത സർവകലാശാലകൾ നൽകുന്ന പ്രകൃതിചികിത്സയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത 
വകുപ്പ്: ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ 
ശമ്പളം : 55,200 – 1,15,300 രൂപ
ഒഴിവുകൾ : 01 
പ്രായപരിധി: 19-41. 02/01/1981 നും 01/01/2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു
2. ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് - (Cat.No.183/2022)  

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:  
 • കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിയിൽ ബിരുദം. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇനം (1) പ്രകാരം യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തികളുടെ അഭാവത്തിൽ, സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനം നൽകുന്ന ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിയിൽ ഡിപ്ലോമ.
വകുപ്പ്: ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ 
ശമ്പളം : 39,300 – 83,000 രൂപ
ഒഴിവുകൾ : 01 
പ്രായപരിധി: 20-36. 02.01.1986 നും 01.01.2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)
3. മോട്ടോർ മെക്കാനിക്ക് / സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ് - (Cat.No.184/2022)  

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:  
 • (എ) മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം / ഡിപ്ലോമ. അഥവാ 
 • (ബി) ഐ.ടി.ഐ. ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ മെക്കാനിക്കിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കൂടാതെ 
 • (സി) ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ വർക്ക്ഷോപ്പിലോ സ്റ്റോറിലോ രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. 
വകുപ്പ്: ഭൂഗർഭജലം 
ശമ്പളം : 35,600 - 75,400 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ : 01 പ്രായപരിധി: 18-36. 02.01.1986 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)
4. അന്വേഷകൻ(നരവംശശാസ്ത്രം/സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)- (Cat.No.185/22) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:  
 • അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഒരു റെഗുലർ പഠനത്തിന് ശേഷം നേടിയ ആന്ത്രോപോളജി / സോഷ്യോളജിയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. 
വകുപ്പ് : കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസർച്ച്, ട്രെയിനിംഗ് & ഡെവലപ്‌മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് എസ്‌സി/എസ്ടി (കിർത്താഡ്‌സ്) 
ശമ്പളം : ₹ 35,600-75,400/- 
ഒഴിവുകൾ : 01 
പ്രായപരിധി: 18-36. 02.01.1986 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

5 . കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് Gr II (കന്നഡ) (Cat.No.186/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:  
 • 1. S.S.L.C അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായ പാസായിരിക്കണം. 
 • 2. കർണാടക സർക്കാരിന്റെ കന്നഡ ഭാഷയിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ (ലോവർ ഗ്രേഡ്) സാങ്കേതിക പരീക്ഷയോ ഏതെങ്കിലും തത്തുല്യ യോഗ്യതയോ പാസായിരിക്കണം. 
വകുപ്പ് : നിയമ വകുപ്പ് - കേരള ഗവ. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് 
ശമ്പളം : 27,900 - 63,700 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ : 01 
പ്രായപരിധി: 18-36. 02.01.1986 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)
6. പാർട്ട് ടൈം ടൈലറിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ - (Cat.No.187/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:  
 • S.S.L.C അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തത്തുല്യ യോഗ്യത. 
 • ടൈലറിംഗിൽ KGTE അല്ലെങ്കിൽ MGTE (ലോവർ) അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായത്. 
വകുപ്പ്: സാമൂഹ്യനീതി 
ശമ്പളം : 5100 - 57900 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ : 01 
പ്രായപരിധി: 18-36. 2.1.1986 നും 1.1.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്)

7. ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്/ കാഷ്യർ/ ടൈം കീപ്പർ/ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ - (Cat.No.188/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:  
 • യു.ജി.സി അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് / സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്നോ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത. വകുപ്പ്: കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് 
ശമ്പളം : 8710 – 17980 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ : 11 
പ്രായപരിധി: 18 - 39, 02.01.1983 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

8. ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (ഇടത്തരം / ഹെവി പാസഞ്ചർ / ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ) - (Cat.No.189/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:  
 • 1. സ്റ്റാൻഡേർഡ് VII അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യതയിൽ ഒരു വിജയം. 
 • 2. ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ്, ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് എന്നിവ ഡ്രൈവർ ബാഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് ഓടിക്കാൻ നിലവിലെ മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് കുറഞ്ഞത് 3 വർഷമെങ്കിലും നിലനിൽക്കും, കൂടാതെ 16.01.1979 ന് ശേഷം നൽകിയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഗുഡ്‌സ് വെഹിക്കിൾസ്, ഹെവി ഡ്യൂട്ടി പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ എന്നിവ ഓടിക്കാൻ പ്രത്യേക അംഗീകാരം നൽകണം. 
 • 3. മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്‌നസ്: ചുവടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി ഫിറ്റായിരിക്കണം :- (i) ചെവി :- കേൾവി പൂർണ്ണമായിരിക്കണം (ii) കണ്ണ് :- ദൂരക്കാഴ്ച :- 6/6 സ്നെല്ലൻ സമീപ ദർശനം :- 0.5 സ്‌നെല്ലൻ വർണ്ണ കാഴ്ച : - സാധാരണ രാത്രി അന്ധത :- ഇല്ല (iii) പേശികളും സന്ധികളും:- പക്ഷാഘാതം ഇല്ല, സ്വതന്ത്ര ചലനങ്ങളുള്ള എല്ലാ സന്ധികളും (iv) നാഡീവ്യൂഹം :- തികച്ചും സാധാരണമാണ്, ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്. 
വകുപ്പ്: കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് 
ശമ്പളം : Rs.8,710 – Rs.17,980 
ഒഴിവുകൾ : 02 
പ്രായപരിധി: 18 - 39, 02.01.1983 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

9. ചീഫ് സ്റ്റോർകീപ്പർ - (Cat.No.190/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:  
 • 1. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദം. (യുജിസി അംഗീകരിച്ച സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്നോ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ നേടിയതാണ് യോഗ്യത) 
 • 2. ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ സ്റ്റോറുകൾ വാങ്ങുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം. . 
വകുപ്പ് : ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് 
ശമ്പളം : 2600 - രൂപ 7400/-(പിആർ) 
ഒഴിവുകൾ : 01 
പ്രായപരിധി: 18-36, 02.01.1986 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

10. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ (ജൂനിയർ) ഗണിതം (എസ്‌ആർ എസ്‌ടിക്ക് മാത്രം) - (Cat. നമ്പർ 191/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:   
 • കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് 45 ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത മാർക്കോടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാല അതാത് വിഷയത്തിൽ തത്തുല്യമായി അംഗീകരിച്ച യോഗ്യത. II 
 • (1) കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് റെഗുലർ പഠനത്തിന് ശേഷം നേടിയ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബി.എഡ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു സർവ്വകലാശാല അതിന് തത്തുല്യമായി അംഗീകരിച്ച യോഗ്യത. 
 • (2) ബി.എഡ് ഉള്ള ആളുകളുടെ അഭാവത്തിൽ. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദം, ബി.എഡ്. കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവ്വകലാശാലകളുടെ നിയമങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്കൽറ്റിയിൽ നേടിയ ബിരുദം. 
 • (3) ബി.എഡ് ഉള്ള ആളുകളുടെ അഭാവത്തിൽ. മുകളിൽ (1), (2) ഇനങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ബിരുദം, ബി.എഡ് ഉള്ള വ്യക്തികൾ. കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് റെഗുലർ പഠനത്തിന് ശേഷം നേടിയ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാലകൾ അതിന് തത്തുല്യമായി അംഗീകരിച്ച യോഗ്യത. അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ് (NCERT) സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 45 ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത മാർക്കോടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ M.Sc.Ed. 
വകുപ്പ് : കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം 
ശമ്പളം : 45,600 - 95,600 രൂപ
ഒഴിവുകൾ : 07 
പ്രായപരിധി: 20-45, 02.01.1977 നും 01.01.2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

11. മെഷിനിസ്റ്റ് (എസ്‌സി/എസ്‌ടിയിൽ നിന്നുള്ള എസ്ആർ) - (Cat. നം.192/2022)

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:    
 • ഐ.ടി.ഐ. മെഷിനിസ്റ്റ് ട്രേഡിലെ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
വകുപ്പ്: ഭൂഗർഭജലം 
ശമ്പളം : 25,100 – 57,900 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ : SC/ST- 01 
പ്രായപരിധി: 18-41. 02.01.1981 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

12. ബോട്ട് ലാസ്കർ (എസ്ടിക്ക് മാത്രം പ്രത്യേക റിക്രൂട്ട്മെന്റ്) - (Cat.No.193/2022)

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:     
 • 1 മലയാളത്തിലോ തമിഴിലോ കന്നഡയിലോ ഉള്ള സാക്ഷരത 
 • 2 നിലവിലെ ലാസ്കറുടെ ലൈസൻസ് കൈവശം വയ്ക്കുക 
വകുപ്പ്: കേരള സംസ്ഥാന ജലഗതാഗതം 
ശമ്പളം : Rs.24400 - Rs.55200/- 
ഒഴിവുകൾ : 01 
പ്രായപരിധി : 19 - 41. 02.01.1981 നും 01.01.2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

13. ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് II (SR ST മാത്രം) - (Cat.No.194/2022)

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:      
 • (1) എസ്.എസ്.എൽ.സി.യിലോ തത്തുല്യമായോ വിജയിക്കുക. 
 • (2) കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന നഴ്‌സ്-കംഫാർമസിസ്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്‌സ് (ഹോമിയോപ്പതി)/സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ ഫാർമസി (ഹോമിയോപ്പതി) അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച തത്തുല്യ യോഗ്യത എന്നിവ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ലഭിച്ച പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
വകുപ്പ്: ഹോമിയോപ്പതി 
ശമ്പളം : 27,900 - 63,700 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ : ഇടുക്കി - 01, എറണാകുളം - 01, പാലക്കാട് - 01. 
പ്രായപരിധി: 18-41. 02.01.1981 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

14. എൽ പി സ്കൂൾ ടീച്ചർ (മലയാളം മീഡിയം) (എസ്‌ടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള എസ്ആർ) - (Cat. നമ്പർ.195/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:       
 • 1) എസ്.എസ്.എൽ.സി.യിൽ പാസ്സ്. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ പരീക്ഷ. അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവ്വകലാശാലകൾ നടത്തുന്ന പ്രീ-ഡിഗ്രി പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ-ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് തുല്യമായ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവ്വകലാശാലകൾ അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ബോർഡ് നടത്തുന്ന ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിലോ അതിന് തത്തുല്യമായി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും പരീക്ഷയിലോ വിജയം. 
 • 2) കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന T.T.C പരീക്ഷയിൽ വിജയം. 3) കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (കെ-ടെറ്റ്) വിജയിച്ചിരിക്കണം. 
വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം 
ശമ്പളം : Rs.25,200 - Rs.54,000/-(PR) 
ഒഴിവുകൾ : വയനാട് - 01 
പ്രായപരിധി: 18-45. 02.01.1977 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

15. അറബിക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ - III NCA-SC - (Cat.No.196/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:   
 • 1) അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത (50%) മാർക്കോടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും മികച്ചതുമായ അക്കാദമിക് റെക്കോർഡ്. 
 • 2) യു.ജി.സി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ യഥാവിധി രൂപീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ ഒരു ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചിരിക്കണം. യോഗ്യതകൾ തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ, മലയാളത്തിൽ മതിയായ അറിവുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.
വകുപ്പ്: കൊളീജിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 
ശമ്പളം: യുജിസി സ്കെയിൽ 
ഒഴിവുകൾ : പട്ടികജാതി (എസ്‌സി) - 01 
പ്രായപരിധി : 22 - 45. 02.01.1977 നും 01.01.2000 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)Official Notification
16. അറബിക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ - IX NCA-SC - (Cat.No.197/2022) 


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:    
 • 1) അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത (50%) മാർക്കോടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും മികച്ചതുമായ അക്കാദമിക് റെക്കോർഡ്.
 •  2) യു.ജി.സി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ യഥാവിധി രൂപീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ ഒരു ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചിരിക്കണം. യോഗ്യതകൾ തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ, മലയാളത്തിൽ മതിയായ അറിവുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും. 
വകുപ്പ്: കൊളീജിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 
ശമ്പളം: യുജിസി സ്കെയിൽ 
ഒഴിവുകൾ : പട്ടികജാതി (എസ്‌സി) - 02 
പ്രായപരിധി : 22 - 45. 02.01.1977 നും 01.01.2000 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

17. അറബിക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ - XI NCA-ST - (Cat.No.198/2022) 


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:     
 • 1) അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത (50%) മാർക്കോടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും മികച്ചതുമായ അക്കാദമിക് റെക്കോർഡ്. 
 • 2) യു.ജി.സി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ യഥാവിധി രൂപീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ ഒരു ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചിരിക്കണം. യോഗ്യതകൾ തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ, മലയാളത്തിൽ മതിയായ അറിവുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.
വകുപ്പ്: കൊളീജിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
ശമ്പളം: യുജിസി സ്കെയിൽ 
ഒഴിവുകൾ : പട്ടികവർഗ്ഗ (എസ്ടി) - 01 
പ്രായപരിധി : 22 - 45. 02.01.1977 നും 01.01.2000 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

18. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ - V NCA - ST - (Cat.No.199/2022) 


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:     
 • 1). അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത (50%) മാർക്കോടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും മികച്ചതുമായ അക്കാദമിക് റെക്കോർഡ്. 
 • 2). യുജിസി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ യഥാവിധി രൂപീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ ടെസ്റ്റ് പാസായിരിക്കണം. യോഗ്യതകൾ തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ, മലയാളത്തിൽ മതിയായ അറിവുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും. 
വകുപ്പ്: കൊളീജിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം 
ശമ്പളം: യുജിസി സ്കെയിൽ 
ഒഴിവുകൾ : പട്ടികവർഗ്ഗ (എസ്ടി) - 03 
പ്രായപരിധി : 22 - 45. 02.01.1977 നും 01.01.2000 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

19. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ - IX NCA-SCCC - (Cat.No.200/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:     
 • 1). അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത (50%) മാർക്കോടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും മികച്ചതുമായ അക്കാദമിക് റെക്കോർഡ്. 
 • 2). യുജിസി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ യഥാവിധി രൂപീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ ടെസ്റ്റ് പാസായിരിക്കണം. യോഗ്യതകൾ തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ, മലയാളത്തിൽ മതിയായ അറിവുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും. 
വകുപ്പ്: കൊളീജിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 
ശമ്പളം: യുജിസി സ്കെയിൽ 
ഒഴിവുകൾ : പട്ടികജാതി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തു (SCCC) - 01 
പ്രായപരിധി : 22 - 43. 02.01.1979 നും 01.01.2000 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

20. ഉറുദു വി NCA-SC-ൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ - (Cat.No.201/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:    
 • 1). അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത (50%) മാർക്കോടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും മികച്ചതുമായ അക്കാദമിക് റെക്കോർഡ്. 
 • 2). യുജിസി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ യഥാവിധി രൂപീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ ടെസ്റ്റ് പാസായിരിക്കണം. യോഗ്യതകൾ തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ, മലയാളത്തിൽ മതിയായ അറിവുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും. 
വകുപ്പ്: കൊളീജിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 
ശമ്പളം: യുജിസി സ്കെയിൽ 
ഒഴിവുകൾ : പട്ടികജാതി (എസ്‌സി) -01 
പ്രായപരിധി : 22 - 45. 02.01.1977 നും 01.01.2000 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച
 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

21. ഉർദുവിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ - X NCA-SC - (Cat.No.202/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:      
 • 1). അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത (50%) മാർക്കോടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും മികച്ചതുമായ അക്കാദമിക് റെക്കോർഡ്. 
 • 2). യുജിസി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ യഥാവിധി രൂപീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ ടെസ്റ്റ് പാസായിരിക്കണം. യോഗ്യതകൾ തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ, മലയാളത്തിൽ മതിയായ അറിവുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും 
വകുപ്പ്: കൊളീജിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 
ശമ്പളം: യുജിസി സ്കെയിൽ 
ഒഴിവുകൾ : പട്ടികജാതി (എസ്‌സി) - 01 
പ്രായപരിധി : 22 - 45. 02.01.1977 നും 01.01.2000 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)


22. അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ/ കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - IV NCA-ST - (Cat.No.203/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:       
 • 1) മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ബിരുദം (എംബിബിഎസ്) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത. 
 • 2) ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിലെ സാധുവായ രജിസ്ട്രേഷൻ. വകുപ്പ്: ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ 
ശമ്പളം : 63,700 - 1,23,700 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ : പട്ടികവർഗ്ഗം - 10 
പ്രായപരിധി: 18-47, 02.01.1975 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

23. വെറ്ററിനറി സർജൻ Gr II - IV NCA-ST - (Cat.No.204/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:        
 • 1. വെറ്ററിനറി സയൻസിൽ ബിരുദം. 
 • 2. ഇന്ത്യൻ വെറ്ററിനറി കൗൺസിൽ ആക്റ്റ്, 1984 (1984 ലെ 52 ലെ സെൻട്രൽ ആക്റ്റ്) വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെറ്ററിനറി കൗൺസിലിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ. 
 • 3. മലയാളത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന പരിജ്ഞാനം. 
വകുപ്പ്: മൃഗസംരക്ഷണം 
ശമ്പളം : 55,200 – 1,15,300 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ : 08 (എട്ട്) - പട്ടികവർഗം 
പ്രായപരിധി: 18–44, 02.01.1978 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

24. L D ടൈപ്പിസ്റ്റ് - I NCA-MUSLIM - (Cat.No.205/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:         
 • (1) എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്. 
 • (2) ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗിലും (കെജിടിഇ) കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിംഗിലും ലോവർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
 • (3) മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ ലോവർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (കെജിടിഇ) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്. 
വകുപ്പ് : കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് 
ശമ്പളം : 19000 - 43600 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ : മുസ്ലിം - 01 
പ്രായപരിധി: 18-39, 02.01.1983 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

25. ഫോർമാൻ (വുഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ്) - III NCA (E/T/B) - കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (Cat.No.206/2022) 


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:         
 • 1. മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം; ഒപ്പം 
 • 2. ആധുനിക യന്ത്രങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച ഒരു മരം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ സൂപ്പർവൈസറി കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം. 
അല്ലങ്കിൽ 
 • 1. മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ; ഒപ്പം 
 • 2. ആധുനിക യന്ത്രങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച ഒരു മരം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ സൂപ്പർവൈസറി കപ്പാസിറ്റിയിൽ 3 വർഷത്തെ പരിചയം. 
വകുപ്പ് : കേരള ചെറുകിട വ്യവസായ വികസനം 
ശമ്പളം : Rs.7,990 - Rs.12,930 (PR) 
ഒഴിവുകൾ: ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ - 01 
പ്രായപരിധി : 18-42, (02.01.1980 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചത്) (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)


26. ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ (അറബിക്) - I NCA-E/T/B/SC/ST/LC/AI/V/D/HN - (Cat.No.207-213/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:          
 • 1) അറബിയിലുള്ള ഒരു ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട, പാറ്റേൺ II-ന്റെ പാറ്റേൺ II-ന് കീഴിലുള്ള ഓപ്ഷണൽ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നായി അറബിക് ഭാഷയിലുള്ള ബിരുദം. അഥവാ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന ഓറിയന്റൽ ലേണിംഗ് അറബിക് തലക്കെട്ടും (അത്തരം തലക്കെട്ട് ബിരുദത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ) കേരള സർക്കാർ പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നൽകുന്ന ഭാഷാ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും. 
 • 2) കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (കെ-ടെറ്റ്) വിജയിച്ചിരിക്കണം. 
വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം ശമ്പളം : ₹ 41,300 - 87,000/- 
ഒഴിവുകൾ : ജില്ല തിരിച്ച് 09 
പ്രായപരിധി: 18-43, 02.01.1979 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

27. ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ (ഗണിതം) -കന്നഡ മീഡിയം - I NCA-SC - (Cat.No.214/2022)

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:           
 • 1) മാത്തമാറ്റിക്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് പ്രധാന വിഷയമായുള്ള ബിരുദവും കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്നതോ അംഗീകരിച്ചതോ ആയ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ബി.എഡ്/ബി.ടി. 
 • 2) കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഈ തസ്തികയിലേക്ക് കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (കെ-ടെറ്റ്) വിജയിച്ചിരിക്കണം. 
വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം 
ശമ്പളം : 41,300 - 87,000 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ : പട്ടികജാതി - കാസർകോട് - 01 
പ്രായപരിധി: 18-45. 02.01.1977 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

28. ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ (ഗണിതം) -കന്നഡ മീഡിയം-II NCA-M/HN - (Cat.No.215-216/2022) 


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:            
 • 1) ഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് പ്രധാന വിഷയമായുള്ള ബിരുദവും കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്നതോ അംഗീകരിച്ചതോ ആയ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ബി.എഡ്/ബി.ടി. 
 • 2) കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഈ തസ്തികയിലേക്ക് കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (കെ-ടെറ്റ്) വിജയിച്ചിരിക്കണം. 
വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം 
ശമ്പളം : ₹ 41,300-87,000/ 
ഒഴിവുകൾ: ജില്ല തിരിച്ച് 04 
പ്രായപരിധി: 18-43. (02.01.1979 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)
29. മുഴുവൻ സമയ ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) – UPS - II NCA-OBC/HN/SC/ST/SCCC/D - (Cat.No.217-222/2022) 


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:             
 • 1) കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബിയിൽ ബിരുദം. അഥവാ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഓറിയന്റൽ ലേണിംഗ് എന്ന തലക്കെട്ട്. അഥവാ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം അറബിക് (സ്‌പെഷ്യൽ ഓപ്ഷണൽ) ഉള്ള പ്രീ-ഡിഗ്രി പാസ്സാണ്. അഥവാ ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻസ്, കേരള നടത്തുന്ന പ്ലസ് ടു, പാർട്ട് III അറബിക് (ഓപ്ഷണൽ) കോഴ്‌സിൽ വിജയം. അഥവാ കേരള ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം ഭാഷയിലും രണ്ടാം ഭാഷയിലും അറബിക് പാസായി. അഥവാ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്; കൂടാതെ ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതകൾ. 
വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം 
ശമ്പളം : 35600 - 75400 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ : ജില്ല തിരിച്ച് 22 
പ്രായപരിധി: 18 - 43. 02.01.1979 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

30. മുഴുവൻ സമയ ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) - LPS - IV NCA-ST/SC - (Cat.No.223-224/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:              
 • കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബിയിൽ ബിരുദം. അഥവാ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഓറിയന്റൽ ലേണിംഗ് എന്ന തലക്കെട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം അറബിക് (സ്‌പെഷ്യൽ ഓപ്ഷണൽ) ഉള്ള പ്രീ-ഡിഗ്രി പാസ്സാണ്. അഥവാ ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷ നടത്തുന്ന പ്ലസ് ടു, പാർട്ട് III, അറബിക് (ഓപ്ഷണൽ) കോഴ്‌സിൽ വിജയം. കേരളം. അഥവാ കേരള ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ പാർട്ട് I, Part II ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ അറബിക് സഹിതം പാസ്സാണ്. അഥവാ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതയും. 
വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം 
ശമ്പളം : 35,600 - 75,400 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ : പാലക്കാട് 01, വയനാട് 03 
പ്രായപരിധി: 18-45, 02.01.1978 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)
31. മുഴുവൻ സമയ ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) - LPS - VIII NCA-SC - (Cat.No.225/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:              
 • കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബിയിൽ ബിരുദം. അഥവാ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഓറിയന്റൽ ലേണിംഗ് എന്ന തലക്കെട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം അറബിക് (സ്‌പെഷ്യൽ ഓപ്ഷണൽ) ഉള്ള പ്രീ-ഡിഗ്രി പാസ്സാണ്. അഥവാ ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷ നടത്തുന്ന പ്ലസ് ടു, പാർട്ട് III, അറബിക് (ഓപ്ഷണൽ) കോഴ്‌സിൽ വിജയം. കേരളം. അഥവാ കേരള ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ പാർട്ട് I, Part II ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ അറബിക് സഹിതം പാസ്സാണ്. അഥവാ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതയും. 
വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം 
ശമ്പളം : 35,600 - 75,400 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ : പാലക്കാട് 07, വയനാട് 03, കണ്ണൂർ 07, കാസർകോട് 01 
പ്രായപരിധി: 18-45, 02.01.1977 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)


32. മുഴുവൻ സമയ ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) - LPS - IX NCA-SC - (Cat.No.226/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:               
 • കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബിയിൽ ബിരുദം. അഥവാ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഓറിയന്റൽ ലേണിംഗ് എന്ന തലക്കെട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം അറബിക് (സ്‌പെഷ്യൽ ഓപ്ഷണൽ) ഉള്ള പ്രീ-ഡിഗ്രി പാസ്സാണ്. അഥവാ ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷ നടത്തുന്ന പ്ലസ് ടു, പാർട്ട് III, അറബിക് (ഓപ്ഷണൽ) കോഴ്‌സിൽ വിജയം. കേരളം. അഥവാ കേരള ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ പാർട്ട് I, Part II ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ അറബിക് സഹിതം പാസ്സാണ്. അഥവാ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതയും. 
വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം 
ശമ്പളം : 35,600 - 75,400 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ: വയനാട് 01, കണ്ണൂർ 01 
പ്രായപരിധി: 18-45, 02.01.1977 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

33. ഫാർമസിസ്റ്റ് Gr-II-I NCA-D/HN - (Cat.No.227-228/2022) 


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:              
 • (i) പ്രീ-ഡിഗ്രി/പ്ലസ് ടു/വിഎച്ച്എസ്ഇ 
 • (ii) ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി (ഡി.ഫാം) 
 • (iii) കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിലിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ. 
വകുപ്പ്: ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ 
ശമ്പളം : 35,600 - 75,400 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ : ഇടുക്കി 01, കോട്ടയം 01 
പ്രായപരിധി: 18-39. 02.01.1983 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)34. ഫാർമസിസ്റ്റ് Gr-II (ഹോമിയോപ്പതി) - I NCA-ST/SCCC/D/HN - (Cat.No.229-232/2022) 


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:               
 • i) S.S.L.C അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായതിൽ വിജയിക്കുക. 
 • ii) കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന നഴ്‌സ്-കംഫാർമസിസ്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്‌സ് (ഹോമിയോപ്പതി) വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ലഭിച്ച പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഫാർമസിയിൽ (ഹോമിയോപ്പതി) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സിൽ ഒരു പാസ് / സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച തത്തുല്യ യോഗ്യത. 
വകുപ്പ്: ഹോമിയോപ്പതി 
ശമ്പളം : ₹ 27,900-63,700/- 
ഒഴിവുകൾ: തിരുവനന്തപുരം 01, കോട്ടയം 02, ഇടുക്കി 01 
പ്രായപരിധി: 18-41, 02.01.1981 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)
35. ഫാർമസിസ്റ്റ് Gr-II (ഹോമിയോ) - III NCA-ST - (Cat.No.233/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:  
 • i) S.S.L.C അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായതിൽ വിജയിക്കുക.
 • ii) കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന നഴ്‌സ് കം ഫാർമസിസ്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്‌സ് (ഹോമിയോപ്പതി) വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ലഭിച്ച പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഫാർമസിയിൽ (ഹോമിയോപ്പതി) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സിൽ ഒരു പാസ് / സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച തത്തുല്യ യോഗ്യത. 
വകുപ്പ്: ഹോമിയോപ്പതി 
ശമ്പളം : 27,900 - 63,700 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ : പട്ടികവർഗം - ആലപ്പുഴ - 01 
പ്രായപരിധി: 18-41, 02.01.1981 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)


36. പാർട്ട് ടൈം ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ (അറബിക്) - IX NCA-ST - (Cat.No.234/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:   
 • 1)അറബിയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട, പാറ്റേൺ II-ന്റെ പാറ്റേൺ 2-ന്റെ കീഴിലുള്ള ഓപ്ഷണൽ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നായി അറബിയിൽ ഉള്ള ഒരു ബിരുദം. അഥവാ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന ഓറിയന്റൽ ലേണിംഗ് അറബിക് തലക്കെട്ടും (അത്തരം തലക്കെട്ട് ബിരുദത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ) കേരള സർക്കാർ പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നൽകുന്ന ഭാഷാ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും. 2) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (K-TET) വിജയിച്ചിരിക്കണം. 
വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം 
ശമ്പളം : 26,500 - 60,700/- 
ഒഴിവുകൾ : കണ്ണൂർ - 01 
പ്രായപരിധി: 18-45. 2.1.1977 നും 1.1.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

37. പാർട്ട് ടൈം ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ (അറബിക്) - XI NCA-SC - (Cat.No.235/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:    
 • 1) അറബിയിലുള്ള ഒരു ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട, പാറ്റേൺ II-ന്റെ പാറ്റേൺ II-ന് കീഴിലുള്ള ഓപ്ഷണൽ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നായി അറബിക് ഭാഷയിലുള്ള ബിരുദം. അഥവാ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന ഓറിയന്റൽ ലേണിംഗ് അറബിക് തലക്കെട്ടും (അത്തരം തലക്കെട്ട് ബിരുദത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ) കേരള സർക്കാർ പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നൽകുന്ന ഭാഷാ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും. 2) കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (കെ-ടെറ്റ്) വിജയിച്ചിരിക്കണം. 
വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം 
ശമ്പളം : 26,500 - 60,700 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ: വയനാട് - 01 
പ്രായപരിധി: 18-45. 2.1.1977 നും 1.1.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)
38. പാർട്ട് ടൈം ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ (ഉറുദു) - II NCA - LC/AI - (Cat.No.236/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:     
 • 1) കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്നതോ അംഗീകരിച്ചതോ ആയ ഉർദുവിലും ബി.എഡ്/ബി.ടി/എൽ.ടി.യിലും ബിരുദം. അഥവാ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്നതോ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഉറുദു ഭാഷയിലുള്ള ഓറിയന്റൽ ലേണിംഗ് എന്ന തലക്കെട്ടും (അത്തരം തലക്കെട്ട് ബിരുദത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ) കേരള സർക്കാർ പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നൽകുന്ന ഭാഷാ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും. 2) കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (കെ-ടെറ്റ്) വിജയിച്ചിരിക്കണം. 
വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം 
ശമ്പളം : 26,500 - 60,700 രൂപ 
ഒഴിവുകൾ: ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ - കണ്ണൂർ - 1 
പ്രായപരിധി: 18-43. 02.01.1979 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

39. പാർട്ട് ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) - UPS - V NCA-SC - (Cat.No.237/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:      
 • കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബിയിൽ ബിരുദം. അഥവാ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഓറിയന്റൽ ലേണിംഗ് എന്ന തലക്കെട്ട്. അഥവാ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം അറബിക് (സ്‌പെഷ്യൽ ഓപ്ഷണൽ) ഉള്ള പ്രീ-ഡിഗ്രി പാസ്സാണ്. അഥവാ ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷ നടത്തുന്ന പ്ലസ് ടു, പാർട്ട് III, അറബിക് (ഓപ്ഷണൽ) കോഴ്‌സിൽ വിജയം. കേരളം. അഥവാ കേരള ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ പാർട്ട് I, Part II ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ അറബിക് സഹിതം പാസ്സാണ്. അഥവാ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതയും. 
വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം 
ശമ്പളം : 25,100 - 57,900 രൂപ (പിആർ) 
ഒഴിവുകൾ : എറണാകുളം പട്ടികജാതി 01 
പ്രായപരിധി: 18-45, 02.01.1977 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

40. പാർട്ട് ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) - UPS - VI NCA-SC - (Cat.No.238/2022) 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:      
  • കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബിയിൽ ബിരുദം. 
  • അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഓറിയന്റൽ ലേണിംഗ് എന്ന തലക്കെട്ട്. 
  • അല്ലെങ്കിൽ  കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം അറബിക് (സ്‌പെഷ്യൽ ഓപ്ഷണൽ) ഉള്ള പ്രീ-ഡിഗ്രി പാസ്സാണ്. 
  • അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷ നടത്തുന്ന പ്ലസ് ടു, പാർട്ട് III, അറബിക് (ഓപ്ഷണൽ) കോഴ്‌സിൽ വിജയം. കേരളം. 
  • അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ പാർട്ട് I, Part II ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ അറബിക് സഹിതം പാസ്സാണ്. 
  • അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതയും. 
  വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം 
  ശമ്പളം : 25,100 - രൂപ 57,900/- (പിആർ) 
  ഒഴിവുകൾ : തൃശൂർ പട്ടികജാതി 01 
  പ്രായപരിധി: 18-45, 02.01.1977 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

  41. പാർട്ട് ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) - UPS - VII NCA-SC - (Cat.No.239/2022)

  വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:       
  • കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബിയിൽ ബിരുദം. അഥവാ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഓറിയന്റൽ ലേണിംഗ് എന്ന തലക്കെട്ട്. അഥവാ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം അറബിക് (സ്‌പെഷ്യൽ ഓപ്ഷണൽ) ഉള്ള പ്രീ-ഡിഗ്രി പാസ്സാണ്. അഥവാ ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷ നടത്തുന്ന പ്ലസ് ടു, പാർട്ട് III, അറബിക് (ഓപ്ഷണൽ) കോഴ്‌സിൽ വിജയം. കേരളം. അഥവാ കേരള ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ പാർട്ട് I, Part II ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ അറബിക് സഹിതം പാസ്സാണ്. അഥവാ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതയും. 
  വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം 
  ശമ്പളം : 25,100 - 57,900 രൂപ (പിആർ) 
  ഒഴിവുകൾ : കാസർകോട് പട്ടികജാതി 01 
  പ്രായപരിധി: 18-45, 02.01.1977 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

  42. പാർട്ട് ടൈം ജൂനിയർ (അറബിക്) - LPS - III NCA-SC - (Cat.No.240/2022) 

  വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:       
  • കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബിയിൽ ബിരുദം. അഥവാ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഓറിയന്റൽ ലേണിംഗ് എന്ന തലക്കെട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം അറബിക് (സ്‌പെഷ്യൽ ഓപ്ഷണൽ) ഉള്ള പ്രീ-ഡിഗ്രി പാസ്സാണ്. അഥവാ ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷ നടത്തുന്ന പ്ലസ് ടു, പാർട്ട് III, അറബിക് (ഓപ്ഷണൽ) കോഴ്‌സിൽ വിജയം. കേരളം. അഥവാ കേരള ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ പാർട്ട് I, Part II ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ അറബിക് സഹിതം പാസ്സാണ്. അഥവാ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതയും. 
  വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം 
  ശമ്പളം : 25,100 - 57,900 രൂപ (പിആർ) 
  ഒഴിവുകൾ: കൊല്ലം 01(ഒന്ന്), മലപ്പുറം 01(ഒന്ന്) 
  പ്രായപരിധി: 18-45, 02.01.1977 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

  43. ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്സ് (മുൻ സൈനികർ മാത്രം) - I NCA-SC/ST/M/D/SIUCN/SCCC - (Cat.No.241-248/2022) 

  വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:       
  • (i) സ്റ്റാൻഡേർഡ് VII പാസായിരിക്കണം കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ബിരുദം നേടിയിരിക്കരുത്. 
  • (ii) ഒരു വിമുക്തഭടൻ ആയിരിക്കണം 
  വകുപ്പ്: എൻസിസി/സൈനിക് വെൽഫെയർ 
  ശമ്പളം : ₹ .23000-50200/- 
  ഒഴിവുകൾ : ജില്ല തിരിച്ച് 22 
  പ്രായപരിധി: 18-39, 18-41, 02.01.1981 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്)


  അപേക്ഷാ ഫീസ്:  
  • കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

  തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:  
  • എഴുത്ത്/ ഒഎംആർ/ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ 
  • പ്രമാണ പരിശോധന 
  • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

  അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: 
  നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൽജിഎസ്, എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, ടീച്ചേഴ്സ് & മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 15. ജൂൺ 2022 മുതൽ 20 ജൂലൈ 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.


  ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക  
  • www.keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക 
  • "റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനുവിൽ" LGS, L D ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, ടീച്ചേഴ്‌സ് & മറ്റ് ജോലി അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. 
  • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക. 
  • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക. അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  •  അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക. 
  • അടുത്തതായി, കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. 
  • അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക. അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക

  Important Links

  Official Notification

  Click Here

  Apply online

  Click Here

  Official Website

  Click Here

  For Latest Jobs

  Click Here

  Join Job News-Telegram Group

  Click Here


  താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്


  ➧ കേരള പിഎസ്‌സി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ: 

  ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ: 
  • ഫോട്ടോ 
  • അടയാളം 
  • എസ്.എസ്.എൽ.സി
  •  +2 (തത്തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
  •  ബിരുദവും മറ്റ്  സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും  
  • ഉയരം 
  • ആധാർ കാർഡ് 
  • മൊബൈൽ നമ്പർ 
  • ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ)

  Post a Comment

  0 Comments
  * Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.