കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 - 143 ടെക്‌നീഷ്യൻ അപ്രന്റിസ്, ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റിസ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (സി‌എസ്‌എൽ) ടെക്‌നീഷ്യൻ അപ്രന്റീസ്, ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റിസ് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 143 ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റീസ്, ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റിസ് തസ്തികകൾ കൊച്ചി - കേരളം ആണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 09.11.2022 മുതൽ 07.12.2022 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 
ഹൈലൈറ്റുകൾ 

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) 
 • ജോലി തരം: കേന്ദ്ര സർക്കാർ 
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: അപ്രന്റീസ് പരിശീലനം 
 • അഡ്വറ്റ് നമ്പർ : നമ്പർ പി&എ/6(141)/22 
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റിസ്, ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റിസ്
 • ഒഴിവുകൾ : 143 
 • ജോലി സ്ഥലം: കൊച്ചി - കേരളം 
 • ശമ്പളം : 10,200 – 12,000 രൂപ (പ്രതിമാസം) 
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ 
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 09.11.2022 
 • അവസാന തീയതി : 07.12.2022 


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 

പ്രധാന തീയതികൾ : കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022  
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 09 നവംബർ 2022 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 07 ഡിസംബർ 2022 


ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 

A. വിഭാഗം - I ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസുകൾ 
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ. : 12 
 • മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ. : 20 
 • ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയർ. : 06 
 • സിവിൽ എൻജിനീയർ. : 14 
 • കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ/ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി : 09 
 • സുരക്ഷാ എൻജിനീയർ. : 04 
 • മറൈൻ എൻജിനീയർ. : 04 
 • നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ & കപ്പൽ നിർമ്മാണം : 04 
ആകെ: 73 

B. കാറ്റഗറി II ടെക്നീഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്രന്റീസ് 
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ. : 14 
 • മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ. : 20 
 • ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയർ. : 07 
 • ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എൻജിനീയർ. : 04 
 • സിവിൽ എൻജിനീയർ. : 10 
 • കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയർ. : 05 
 • കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രാക്ടീസ് : 10 
ആകെ: 70 


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ (സ്‌റ്റൈപ്പൻഡ്): കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022
 • ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റിസ് ട്രെയിനി : 12,000/- രൂപ (പ്രതിമാസം) 
 • ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനി : 10,200/- രൂപ (പ്രതിമാസം) 

പ്രായപരിധി: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 
 • ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസുകൾ: 30.11.2022-ന് 18 വയസ്സിനു മുകളിൽ. 
 • ടെക്നീഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്രന്റീസ്: 30.11.2022-ന് 18 വയസ്സിനു മുകളിൽ. 


യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 

1. ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസ് 
 • പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ സാങ്കേതികവിദ്യയിലോ ബിരുദം. 
 • പ്രസക്തമായ അച്ചടക്കത്തിൽ പാർലമെന്റിന്റെ നിയമപ്രകാരം അത്തരം ബിരുദം നൽകാൻ അധികാരമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം നൽകുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ സാങ്കേതികവിദ്യയിലോ ബിരുദം. 
 • മുകളിൽ പറഞ്ഞതിന് തുല്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ അംഗീകരിച്ച പ്രൊഫഷണൽ ബോഡികളുടെ ബിരുദ പരീക്ഷ. ചില സർവ്വകലാശാലകൾ/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ/പരീക്ഷാ ബോർഡുകൾ മാർക്കിന്റെ ക്ലാസോ ശതമാനമോ നൽകുന്നില്ല, കൂടാതെ മൊത്തം ഗ്രേഡ് പോയിന്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല (ഉദാ. CGPA/OGPA/CPI മുതലായവ). സർവ്വകലാശാല/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് അഗ്രഗേറ്റ് ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ക്ലാസിലേക്കും/അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കിന്റെ ശതമാനത്തിലേക്കും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം നിർവചിച്ചാൽ, അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടും.
 • എന്നിരുന്നാലും, സർവ്വകലാശാല/ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/ പരീക്ഷ, അഗ്രഗേറ്റ് ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ക്ലാസിലേക്കും/അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കിന്റെ ശതമാനത്തിലേക്കും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം നിർവചിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആവശ്യമായ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് മൊത്തം ഗ്രേഡ് പോയിന്റുകളെ 10 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. 
2. ടെക്നീഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്രന്റീസ് 

a) എസ്.എൽ. നമ്പർ 1 മുതൽ 6 വരെ 
 • ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലോ ബോർഡ് ഓഫ് ടെക്‌നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷനോ നൽകുന്ന എൻജിനീയറിങ്ങിലോ ടെക്‌നോളജിയിലോ ഉള്ള ഡിപ്ലോമ,
 • പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ചതാണ്. പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അനുവദിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ സാങ്കേതികവിദ്യയിലോ ഉള്ള ഡിപ്ലോമ. 
 • മുകളിൽ പറഞ്ഞതിന് തുല്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ അംഗീകരിച്ച ഒരു സ്ഥാപനം നൽകുന്ന എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി ഡിപ്ലോമ. 
b) എസ്.ഐ. നമ്പർ 7 
 • കൊമേഴ്‌സ്യൽ പ്രാക്ടീസ്: സംസ്ഥാന സർക്കാരോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ അംഗീകരിച്ച ഒരു സ്ഥാപനം നൽകുന്ന വാണിജ്യ പരിശീലനത്തിൽ ഡിപ്ലോമ.


അപേക്ഷാ ഫീസ്: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 
 • കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല 

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 
 • A. കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ. അതത് വിഷയങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന നിശ്ചിത യോഗ്യതയിൽ ലഭിച്ച മാർക്കിന്റെ ശതമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിശ്ചിത യോഗ്യതയിൽ ഒന്നിലധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരേ ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രായപരിധിയിലെ സീനിയോറിറ്റിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആപേക്ഷിക മെറിറ്റ് തീരുമാനിക്കും. 
 • B. സെലക്ഷന് മുമ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷനായി ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രായം, യോഗ്യത, ജാതി, വൈകല്യം (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ) തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഈ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ പരിശോധനയ്‌ക്കായി കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പരിഗണിക്കുകയും വേണം. ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ബലത്തിൽ. അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിരസിക്കപ്പെടും. 
 • C. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്‌നസിന് വിധേയമായി മെറിറ്റ്/സംവരണ ക്രമത്തിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പരിശീലന സീറ്റുകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് താൽക്കാലികമായി പരിഗണിക്കും. 


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 
നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റീസ്, ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റിസ്, എന്നിവയ്ക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 09 നവംബർ 2022 മുതൽ 07 ഡിസംബർ 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. 


ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക 
 • www.cochinshipyard.com എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • "റിക്രൂട്ട്മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനുവിൽ" ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റിസ്, ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസ് ജോബ് വിജ്ഞാപനം കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. 
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക.
 • ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക. 
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക. 
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക. 
 • അടുത്തതായി, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന് (CSL) അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക.
 • അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക. 
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്


                                

                                            ..................................................................................

                          

Previous Notification
കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 - 356 ട്രേഡ്/ ടെക്‌നീഷ്യൻ അപ്രന്റിസ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം


കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (സിഎസ്‌എൽ) ട്രേഡ്/ടെക്‌നീഷ്യൻ അപ്രന്റിസ് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 356 ട്രേഡ്/ടെക്‌നീഷ്യൻ അപ്രന്റിസ് തസ്തികകൾ കൊച്ചി-കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 12.10.2022 മുതൽ 26.10.2022 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 
ഹൈലൈറ്റുകൾ 

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) 
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ട്രേഡ്/ ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റിസ് 
 • ജോലി തരം: കേന്ദ്ര സർക്കാർ 
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള 
 • അഡ്വ. നമ്പർ : No.P&A/6(140)/21 
 • ഒഴിവുകൾ : 356 
 • ജോലി സ്ഥലം: കൊച്ചി - കേരളം 
 • ശമ്പളം : 8,000 - 9,000 രൂപ (പ്രതിമാസം) 
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ 
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 12.10.2022 
 • അവസാന തീയതി: 26.10.2022 


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 

പ്രധാന തീയതികൾ : 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 12 ഒക്ടോബർ 2022 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 26 ഒക്ടോബർ 2022 


ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ: 

A ഐടിഐ ട്രേഡ് അപ്രന്റിസുകൾ: 
 • ഇലക്ട്രീഷ്യൻ : 46 
 • ഫിറ്റർ : 36 
 • വെൽഡർ: 47 
 • മെഷിനിസ്റ്റ്: 10 
 • ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്ക്: 15 
 • ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്ക്: 14 
 • ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (മെക്കാനിക്കൽ) : 06 
 • ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (സിവിൽ) : 04 
 • ചിത്രകാരൻ (ജനറൽ) : 10 
 • മെക്കാനിക്ക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ : 10 
 • ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ : 47 
 • ഷിപ്പ് റൈറ്റ് വുഡ് (ആശാരി) : 19 
 • മെക്കാനിക്ക് ഡീസൽ: 37 
 • ഫിറ്റർ പൈപ്പ് (പ്ലംബർ) : 37 
 • റഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് മെക്കാനിക്ക് : 10 
ആകെ: 348 

B. ടെക്നീഷ്യൻ (വൊക്കേഷണൽ) അപ്രന്റീസ്: 
 • അക്കൗണ്ടിംഗും നികുതിയും : 01 
 • അടിസ്ഥാന നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ : 01 
 • കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് : 02 
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി : 01 
 • ഫുഡ് & റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജ്മെന്റ് : 03 
ആകെ: 08 


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • ഐടിഐ ട്രേഡ് അപ്രന്റീസ്: 8,000/- രൂപ (പ്രതിമാസം) 
 • ടെക്നീഷ്യൻ (വൊക്കേഷണൽ) അപ്രന്റീസ്: 9,000/ രൂപ (പ്രതിമാസം) 


പ്രായപരിധി: 
 • ട്രേഡ്/ ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റിസ്: 26.10.2022-ന് 18 വയസ്സ് 

യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ : 

1. ഐടിഐ ട്രേഡ് അപ്രന്റിസുകൾ 
 • X നിലവാരത്തിൽ വിജയിക്കുക ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡുകളിൽ ITI (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് - NTC) വിജയിക്കുക (പട്ടിക 1A കാണുക) 
2. ടെക്നീഷ്യൻ (വൊക്കേഷണൽ) അപ്രന്റീസ് 
 • ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ (വിഎച്ച്എസ്ഇ) വിജയിക്കുക (പട്ടിക ഐബി റഫർ ചെയ്യുക).
ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ : 1992ലെ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് റൂൾ ക്ലോസ് 4-ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭേദഗതികൾ. താമസസ്ഥലം: സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കേരളത്തിൽ അവരുടെ താമസസ്ഥലം (സ്ഥിര വിലാസം) ഉണ്ടായിരിക്കും. 
സംവരണം: ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സംവരണം ബാധകമായിരിക്കും 
പരിശീലന കാലയളവ്: 1961ലെ അപ്രന്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലന കാലാവധി. 


അപേക്ഷാ ഫീസ്: 
 • കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല


തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: 
 • A . അതാത് ട്രേഡുകൾക്ക് ബാധകമായ നിശ്ചിത യോഗ്യതയിൽ ലഭിച്ച മാർക്കിന്റെ ശതമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഷോർട്ട്-ലിസ്റ്റിംഗ് നടത്തും. നിശ്ചിത യോഗ്യതയിൽ ഒന്നിലധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരേ ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രായപരിധിയിലെ സീനിയോറിറ്റിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആപേക്ഷിക മെറിറ്റ് തീരുമാനിക്കും. 
 • B. ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡി വഴി അറിയിക്കുകയും ഇനിപ്പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാകുകയും വേണം:- എ. കൃത്യമായി ഒപ്പിട്ട ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് (അദ്വിതീയ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉള്ളത്). ബി. പ്രായം, യോഗ്യത, ജാതി വൈകല്യം (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ) തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ. സി. എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ.
 • C. യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകൾ ഉറപ്പാക്കാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധന വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ, മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന് വിധേയമായി, മെറിറ്റ്/സംവരണ ക്രമത്തിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത സീറ്റുകൾക്കെതിരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകരെ താൽക്കാലികമായി പരിഗണിക്കും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ https://apprenticeshipindia.gov.in പോർട്ടൽ വഴി അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് കരാർ കരാർ നടപ്പിലാക്കും. 


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:
 നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡ്/ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റിസിന് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 2022 ഒക്‌ടോബർ 12 മുതൽ 2022 ഒക്‌ടോബർ 26 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക 
 • www.cochinshipyard.com എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • "റിക്രൂട്ട്മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനുവിൽ" ട്രേഡ്/ ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റീസ് ജോബ് വിജ്ഞാപനം കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. 
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. 
 • ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക. 
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക. 
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. 
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക. 
 • അടുത്തതായി, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന് (CSL) അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക.
 • അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക. 
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്


                                

                                            ..................................................................................

                          

Previous Notification

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 - 18 ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീന്) പോസ്റ്റുകൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (സി‌എസ്‌എൽ) ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീന്) ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 18 ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീന്) തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ളതാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 31.08.2022 മുതൽ 15.09.2022 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഹൈലൈറ്റുകൾ 

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) 
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീന്) 
 • ജോലി തരം: കേന്ദ്ര സർക്കാർ 
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: താൽക്കാലിക 
 • പരസ്യ നമ്പർ : CSL/P&A/RECTT/CONTRACT/CSE കാന്റീന്/2020/25 
 • ഒഴിവുകൾ : 18 
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം - കൊച്ചി 
 • ശമ്പളം : 17,300 - 18,400 രൂപ (പ്രതിമാസം) 
 • അപേക്ഷാ മോഡ്: ഓൺലൈൻ 
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 31.08.2022 
 • അവസാന തീയതി: 15.09.2022 


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 

പ്രധാന തീയതികൾ : 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 31 ഓഗസ്റ്റ് 2022 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 15 സെപ്റ്റംബർ 2022 

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ: 
 • കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീന്) : 18 

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : 

ഏകീകൃത ശമ്പളം (പ്രതിമാസം) 
 • ആദ്യ വർഷം –  17,300/ – രൂപ (പ്രതിമാസം) 
 • രണ്ടാം വർഷം – 17,900/- രൂപ (പ്രതിമാസം) 
 • മൂന്നാം വർഷം – 18,400/- രൂപ (പ്രതിമാസം) 
അധിക ജോലി സമയത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം (പ്രതിമാസം) 
 • ആദ്യ വർഷം – 3,600/- രൂപ (പ്രതിമാസം) 
 • രണ്ടാം വർഷം – 3,700/- രൂപ (പ്രതിമാസം) 
 • മൂന്നാം വർഷം – .3,800/- രൂപ (പ്രതിമാസം) 


പ്രായപരിധി: 
 • കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീന്): 30 വയസ്സ്  ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ എസ്‌സി/എസ്ടിക്ക് 5 വർഷം ഇളവുണ്ട്; ഒബിസിക്ക് 3 വർഷവും വികലാംഗർക്ക് 10 വർഷവും (എസ്‌സി/എസ്ടി പിഡബ്ല്യുഡിക്ക് 15 വർഷവും ഒബിസി പിഡബ്ല്യുഡിക്ക് 13 വർഷവും) കൂടാതെ ഗവൺമെന്റ് അനുസരിച്ച് മുൻ എസ്. ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങൾ. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഗവൺമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഇളവ് നൽകും. നിയമങ്ങൾ. കൂടുതൽ റഫറൻസിനായി CSL ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് 2022 പരിശോധിക്കുക 

യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ: 

അത്യാവശ്യം: 
 • a ) ഏഴാം ക്ലാസിൽ വിജയിക്കുക. അഭിലഷണീയമായത്: a) ഒരു സർക്കാർ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ/ ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് സർവീസിൽ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ്/ കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റസ്റ്റോറന്റ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ വൊക്കേഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
 • b) മലയാളം പരിജ്ഞാനം. പരിചയം: ഒരു: എ) കുറഞ്ഞത് 250 തൊഴിലാളികൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന ഫാക്ടറി കാന്റീനിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം.അപേക്ഷാ ഫീസ്: 
 • 200/- യുടെ അപേക്ഷാ ഫീസ് (റീഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതും കൂടാതെ ബാങ്ക് ചാർജുകളും അധികമായി) ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്‌ഷനുകൾ (ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്/വാലറ്റുകൾ/ യുപിഐ മുതലായവ) ഉപയോഗിച്ച് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ 2022 സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ. മറ്റ് പേയ്‌മെന്റ് രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
 • പട്ടികജാതി (എസ്‌സി)/ പട്ടികവർഗം (എസ്‌ടി)/ ബെഞ്ച്മാർക്ക് വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികൾ (പിഡബ്ല്യുബിഡി) അപേക്ഷകർ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
 • ഫീസ് ബാധകമായ എല്ലാ അപേക്ഷകരും, അതായത് SC/ST/PwBD വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഒഴികെ, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷാ ഫീസ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പരിഗണിക്കൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 


തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: 
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ - 20 മാർക്ക് (60 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം) പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് - 80 മാർക്ക് 


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: 
നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീന്) ന് യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 2022 ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ 2022 സെപ്തംബർ 15 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. 
ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക 
 • www.cochinshipyard.com എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 •  "റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീന്) ജോലി അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 •  അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക.
 •  ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 •  താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക. 
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക. 
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. 
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക. 
 • അടുത്തതായി, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന് (CSL) ഒരു അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക.
 •  അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക. 
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

Previous Notification
കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022:ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് & ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം


കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022:കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (സി‌എസ്‌എൽ) ഏറ്റവും പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായി അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശമ്പളം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വായിച്ചതിനുശേഷം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (CSL) ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് & ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ്ഒഴിവുകളിലേക്ക് 17 ആഗസ്റ്റ് 2022 മുതൽ 31 ആഗസ്റ്റ് 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്.
ഹൈലൈറ്റുകൾ 

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് : കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) 
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ 
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : താൽക്കാലിക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 
 • അഡ്വ. നമ്പർ : CSL/P&A/RECTT/CONTRACT/ 
 • പോസ്റ്റ് പേര് : ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് & ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് 
 • ആകെ ഒഴിവ് :15 
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളത്തിലുടനീളം 
 • ശമ്പളം : 15,000 - 21,600 രൂപ(പ്രതിമാസം) 
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി : ഓൺലൈൻ 
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയ്യതി :17.08.2022 
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 31.08.2022ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാന തീയതി: 
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 17 ആഗസ്റ്റ് 2022
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 31 ആഗസ്റ്റ് 2022


ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് :14
 • ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് : 01

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്: 20200 രൂപ(പ്രതിമാസം)
 • ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് : 15000 രൂപ(പ്രതിമാസം)


പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ :

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 
 • തസ്തികയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 2022 ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് 30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല. 
ഹൗസ്‌കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് 
 • തസ്തികയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 2022 ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് 30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല.
ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഒബിസി (നോൺ-ക്രീമി ലെയർ) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 3 വർഷവും അവർക്കായി സംവരണം ചെയ്ത തസ്തികകളിലെ എസ്‌സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 5 വർഷവും ഇളവ് ലഭിക്കും.


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ:

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 
 • അത്യാവശ്യമാണ്: VII സ്റ്റാൻഡേർഡിലും XII സ്റ്റാൻഡേർഡിലും വിജയിക്കുക. 
 • അഭികാമ്യം: മലയാള ഭാഷയിലുള്ള പരിജ്ഞാനം. 
ഹൗസ്‌കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് 
 • V സ്റ്റാൻഡേർഡിലും എസ്എസ്എൽസിക്ക് താഴെയും വിജയം. 
 • മലയാള ഭാഷയിലുള്ള പരിജ്ഞാനം.


അപേക്ഷാ ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ 
 • യു.ആർ/ഒ.ബി.സി.: 300/- രൂപ
 • SC/ST/PWD: ഫീസില്ല

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം :
നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് & ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 17 ആഗസ്റ്റ് 2022 മുതൽ 31ആഗസ്റ്റ് 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്മറ്റു വിവരങ്ങൾ: 
 • കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) വെബ്‌സൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിലേക്ക് പോയി പ്രത്യേക കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.
 • നിങ്ങൾ ഇതിന് യോഗ്യനാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷിക്കുക ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. 
 • ഒരു അപേക്ഷാ ഫീ സഹിതം ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കും. കാൻഡിഡേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ഇപ്പോൾ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
 • വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക. 
 • അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് ഭാവിയിലെ ഉപയോഗങ്ങൾക്കും റഫറൻസുകൾക്കുമായി അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.


കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനുള്ള അവശ്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പിഡിഎഫ് ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കണം, ബന്ധപ്പെട്ട തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. 
 • പിന്നീടുള്ള ഘട്ടത്തിൽ തിരസ്‌കരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 പരസ്യത്തിലെ ഓരോ തസ്തികയ്‌ക്കെതിരെയും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗം, പരിചയം, പ്രായം, അവശ്യ യോഗ്യത(കൾ) മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കണം. 
 • ഇക്കാര്യത്തിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (സിഎസ്എൽ) സെലക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും
 •  ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവരുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറും ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും നൽകാനും അസൗകര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അവരുടെ ജോലി ഉറപ്പാക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 
 • അവരുടെ ഇ-മെയിൽ, മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ അല്ലാതെ അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല 
 • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ചുവടെ പരിശോധിക്കുക


Important Links

Official Notification

Click Here

Apply online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്


Previous Notificationകൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022:വർക്ക്മെൻ (ഐടിഐ) 330 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി ആപേക്ഷിക്കാം

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (സി‌എസ്‌എൽ) ഏറ്റവും പുതിയ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശമ്പളം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വായിച്ച ശേഷം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (CSL) വർക്ക്മെൻ (ഐടിഐ) തസ്തികയിലേക്ക് 30 ജൂൺ 2022 മുതൽ 15 ജൂലൈ 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്ഹൈലൈറ്ററുകൾ 

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് : കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) 
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ 
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : താൽക്കാലിക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 
 • പരസ്യം : CSL/P&A/RECTT/CONTRACT/ 
 • തസ്തികയുടെ പേര് : വർക്ക്മെൻ (ഐടിഐ) 
 • ആകെ ഒഴിവ് : 330 
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളത്തിലുടനീളം 
 • ശമ്പളം : 23,300 -24,800 രൂപ(പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി : ഓൺലൈൻ 
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയ്യതി : 30.06.2022 
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 15.07.2022ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ: 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 30 ജൂൺ 2022
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 15 ജൂലൈ 2022

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ: 
 • 1. ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ : 56 
 • 2. വെൽഡർ : 68
 • 3. ഫിറ്റർ : 21
 • 4. മെക്കാനിക്ക് ഡീസൽ :13 
 • 5. മെക്കാനിക്ക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ : 05
 • 6. പ്ലംബർ : 40
 • 7. ചിത്രകാരൻ : 14
 • 8. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ : 28
 • 9. ക്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ (EOT) : 19
 • 10. ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്ക് : 23
 • 11. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്ക് : 24
 • 12. ഷിപ്പ് റൈറ്റ് വുഡ് : 13
 • 13. മെഷിനിസ്റ്റ് : 02
 • 14. എയർകണ്ടീഷണർ ടെക്നീഷ്യൻ : 02
 • 15. ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (സിവിൽ) : 02
ആകെ : 330


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • വർക്ക്മെൻ (ഐടിഐ) : 23,300 - 24,800 രൂപ(പ്രതിമാസം)


പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ:
 • എല്ലാ തസ്തികകൾക്കും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 2022 ജൂലൈ 15-ന് 30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല, അതായത് അപേക്ഷകർ 1992 ജൂലൈ 16-നോ അതിനു ശേഷമോ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. 
 • ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ എസ്‌സി/എസ്ടിക്ക് 5 വർഷം ഇളവുണ്ട്; ഒബിസിക്ക് 3 വർഷവും വികലാംഗർക്ക് 10 വർഷവും (എസ്‌സി/എസ്ടി പിഡബ്ല്യുഡിക്ക് 15 വർഷവും ഒബിസി പിഡബ്ല്യുഡിക്ക് 13 വർഷവും) കൂടാതെ ഗവൺമെന്റ് അനുസരിച്ച് മുൻ എസ്. ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങൾ. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഗവൺമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഇളവ് നൽകും.


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ:

1. ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ  
 • ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റർ ട്രേഡിൽ SSLC, ITI-NTC (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) പാസ്സായിരിക്കണം .
2. വെൽഡർ  
 • വെൽഡർ/വെൽഡർ (ഗ്യാസ് & ഇലക്ട്രിക്) ട്രേഡിൽ എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ-എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം. പരിചയം: കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം / ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ പരിശീലനം.
3. ഫിറ്റർ  
 • ഫിറ്റർ ട്രേഡിൽ എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ-എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം. അനുഭവപരിചയം: കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം / ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ പരിശീലനം.
4. മെക്കാനിക്ക് ഡീസൽ  
 • SSLC-യിലും മെക്കാനിക് ഡീസൽ ട്രേഡിൽ ITI-NTC (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) യിലും വിജയിക്കുക. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം.
5. മെക്കാനിക്ക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ  
 • മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ട്രേഡിൽ എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ-എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) പാസായിരിക്കണം. പ്രവൃത്തിപരിചയം: കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം / ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ പരിശീലനം.
6. പ്ലംബർ  
 • പ്ലംബർ ട്രേഡിൽ എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ -എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം. പരിചയം: കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം / ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ പരിശീലനം.
7. പെയിന്റർ  
 • പെയിന്റർ ട്രേഡിൽ എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ -എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം. പ്രവൃത്തിപരിചയം: കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം / ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ പരിശീലനം.
8. ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻ  
 • ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൽ എസ്‌എസ്‌എൽസി, ഐടിഐ -എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം. പരിചയം: കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാനന്തര പരിചയം / ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ പരിശീലനം.
9. ക്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ (ഇഒടി)  
 • ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്കിന്റെ ട്രേഡിൽ എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ-എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം. പരിചയം: കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാനന്തര പരിചയം / ക്രെയിനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പരിശീലനം (ഇലക്‌ട്രിക്കൽ).
10. ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്ക്  
 • ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്കിന്റെ ട്രേഡിൽ എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ-എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം. പരിചയം: കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് യോഗ്യതാ പരിചയം / ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ പരിശീലനം.
11. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്ക്  
 • ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്ക് ട്രേഡിൽ SSLC, ITI -NTC (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ വിജയിക്കുക. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം.
12. ഷിപ്പ് റൈറ്റ് വുഡ്  
 • ഷിപ്പ് റൈറ്റ് വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാർപെന്റർ ട്രേഡിൽ എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ-എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം. അനുഭവപരിചയം: കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് യോഗ്യതാ പരിചയം / ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ പരിശീലനം.
13. മെഷിനിസ്റ്റ്  
 • മെഷിനിസ്റ്റ് ട്രേഡിൽ SSLC, ITI –NTC (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം. പ്രവൃത്തിപരിചയം: കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാനന്തര പരിചയം / ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ പരിശീലനം.
14. എയർ കണ്ടീഷണർ ടെക്നീഷ്യൻ  
 • റഫ്രിജറേഷൻ & എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് മെക്കാനിക്ക് ട്രേഡിൽ എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ-എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ വിജയിച്ചു. പരിചയം: എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാനന്തര പരിചയം
15. ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്‌മാൻ (സിവിൽ)  
 • ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്‌മാൻ (സിവിൽ) ട്രേഡിൽ എസ്‌എസ്‌എൽസി, ഐടിഐ-എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) പാസായിരിക്കണം. പ്രവൃത്തിപരിചയം: ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം.


അപേക്ഷാ ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ 
 • (i) ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിലൂടെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്‌ഷനുകൾ (ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്/വാലറ്റുകൾ/ യുപിഐ മുതലായവ) ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷാ ഫീസ് ₹ 300/- (റീഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതും കൂടാതെ ബാങ്ക് ചാർജുകളും അധികമായി) അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. 2022 ജൂൺ 30 മുതൽ 2022 ജൂലൈ 15 വരെയുള്ള സൗകര്യം. മറ്റ് പേയ്‌മെന്റ് രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
 • (ii) പട്ടികജാതി (എസ്‌സി)/പട്ടികവർഗം (എസ്‌ടി)/ ബെഞ്ച്മാർക്ക് വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികൾ (പിഡബ്ല്യുബിഡി) അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല
 • (iii) ഫീസ് ബാധകമായ എല്ലാ അപേക്ഷകരും, അതായത് SC/ST/PwBD വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഒഴികെ, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷാ ഫീസ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പരിഗണിക്കൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ 
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം :
നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക്മെൻ (ഐടിഐ)-ന് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 30 ജൂൺ 2022 മുതൽ 15 ജൂലൈ 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം


മറ്റു വിവരങ്ങൾ : 
 • കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) വെബ്‌സൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിലേക്ക് പോയി പ്രത്യേക കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക. 
 • നിങ്ങൾ ഇതിന് യോഗ്യനാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷിക്കുക ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. 
 • ഒരു അപേക്ഷാ ഫീ സഹിതം ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കും. കാൻഡിഡേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ഇപ്പോൾ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
 •  വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക. 
 • അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കാൻ സമർപ്പിക്കുക ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 •  ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് ഭാവിയിലെ ഉപയോഗങ്ങൾക്കും റഫറൻസുകൾക്കുമായി അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനുള്ള അവശ്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പിഡിഎഫ് ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കണം, ബന്ധപ്പെട്ട തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. പിന്നീടുള്ള ഘട്ടത്തിൽ തിരസ്‌കരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 പരസ്യത്തിലെ ഓരോ തസ്തികയ്‌ക്കെതിരെയും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗം, പരിചയം, പ്രായം, അവശ്യ യോഗ്യത(കൾ) മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (സിഎസ്‌എൽ) സെലക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവരുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറും ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും നൽകാനും അസൗകര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അവരുടെ ജോലി ഉറപ്പാക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അവരുടെ ഇ-മെയിൽ, മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ അല്ലാതെ അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ചുവടെ പരിശോധിക്കുക

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്
Previous Notificationകൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം - അവസാന തിയ്യതി : 08 ജൂലൈ 2022


കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) 106 ഫയർമാൻ, സെമി സ്‌കിൽഡ് റിഗ്ഗർ, സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, സ്‌കാഫോൾഡർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് ഡിപ്ലോമ, ഐടിഐ,7thstd എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 27.06.2022 മുതൽ 08.07.2022 വരെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ജോബ്‌സ് 2022-ന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.


ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL)
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് : കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 
 • ജോബ് റോൾ : ഫയർമാൻ, സെമി സ്‌കിൽഡ് റിഗ്ഗർ, സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റുമാർ, സ്‌കാഫോൾഡർ 
 • ആകെ ഒഴിവ് : 106 പോസ്റ്റുകൾ 
 • യോഗ്യത : ഡിപ്ലോമ, ITI,7thstd 
 • ജോലി സ്ഥലം :ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • ശമ്പളം : 22,100-23,400 രൂപ (പ്രതിമാസം) 
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി : ഓൺലൈൻ 
 • ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി : 24.06.2022 
 • അവസാന തീയതി : 08.07.2022


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ  
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 24 ജൂൺ 2022 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 08 ജൂലൈ 2022

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ: 
 • സെമി സ്കിൽഡ് റിഗ്ഗർ : 53 
 • സ്കാർഫോൾഡർ : 05 
 • സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് : 18 
 • ഫയർമാൻ : 29 
 • CSL ഗസ്റ്റ്നായി പാചകം ചെയ്യുക : 01

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • ഒന്നാം വർഷം : 21000/- രൂപ(പ്രതിമാസം)
 • രണ്ടാം വർഷം :22800/- രൂപ(പ്രതിമാസം)
 • മൂന്നാം വർഷം : 23400/- രൂപ(പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി 
 • സെമി സ്‌കിൽഡ് റിഗ്ഗർ, സ്‌കഫോൾഡർ, സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, ഫയർമാൻ എന്നീ തസ്തികകൾക്ക് 2022 ജൂലൈ 8-ന് 30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല, അതായത് അപേക്ഷകർ 1992 ജൂലൈ 9-നോ അതിനു ശേഷമോ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. 
 • കൂടാതെ CSL ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനുള്ള കുക്ക് തസ്തികയ്ക്ക്, തസ്തികയ്ക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 2022 ജൂലൈ 8-ന് 53 വയസ്സിൽ കവിയാൻ പാടില്ല, അതായത് അപേക്ഷകർ 1969 ജൂലൈ 9-നോ അതിന് ശേഷമോ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.


അപേക്ഷാ ഫീസ്  
 • ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്‌ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷാ ഫീസ് 200/- രൂപ (റീഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതും കൂടാതെ ബാങ്ക് ചാർജുകളും അധികമായി) അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. 
SC/ ST/ PWD വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അപേക്ഷകർ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ:

01. സെമി സ്കിൽഡ് റിഗർ 
 • IV Std-ൽ വിജയിക്കുക. കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം
02. സ്കാർഫോൾ 
 • ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ/ ഫിറ്റർ പൈപ്പ് (പ്ലംബർ)/ ഫിറ്റർ എന്നിവയിൽ എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ (എൻടിസി) പാസായിരിക്കണം, ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം/ പൊതു ഘടനാപരമായ/ സ്കാർഫോൾഡിങ്/ റിഗ്ഗിങ് ജോലികളിൽ പരിശീലനം. അഥവാ എസ്എസ്എൽസിയിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം/ പൊതു ഘടനാപരമായ/ സ്കാർഫോൾഡിംഗ്/ റിഗ്ഗിംഗ് ജോലികളിൽ പരിശീലനം
.
03.സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ്  
 • എസ്എസ്എൽസിയിൽ വിജയിക്കുക. സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സുരക്ഷ/ അഗ്നിബാധയിൽ ഡിപ്ലോമ. ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലോ ഫാക്ടറിയിലോ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ പരിചയം.
04. ഫയർമാൻ 
 • എസ്എസ്എൽസിയിൽ വിജയിക്കുക. സംസ്ഥാന ഫയർഫോഴ്‌സിൽ നിന്നോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ സർക്കാർ അംഗീകൃത കോഴ്‌സിൽ നിന്നോ കുറഞ്ഞത് 4 മുതൽ 6 മാസം വരെ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് പരിശീലനം. ന്യൂക്ലിയർ ബയോളജിക്കൽ കെമിക്കൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ഡാമേജ് കൺട്രോൾ (എൻബിസിഡി) സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സായുധ സേന/അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കപ്പലുകളിൽ അഗ്നിശമന സേന ഉൾപ്പെടെ. അഭികാമ്യം: മലയാളത്തിലുള്ള അറിവ്. സ്റ്റേറ്റ് ഫയർഫോഴ്സിലോ ഒരു വലിയ വ്യവസായത്തിലോ അഗ്നിശമന സേനയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം.
05. CSL ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനായി പാചകം ചെയ്യുക 
 • ഏഴാം ക്ലാസിൽ വിജയിക്കുക. സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്/ ഫാക്ടറി ക്യാന്റീൻ/ 3 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ/ സായുധസേനയുടെ മെസ്/ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ്/ ഫുഡ് കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് ഏജൻസി എന്നിവയിൽ പാചകക്കാരനായി കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. അഭികാമ്യം: മലയാളം പരിജ്ഞാനം പാചകക്കാരനായി കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പരിചയം.


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ  
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ 
 • പ്രമാണ പരിശോധന 
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം :
നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജൂനിയർ കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ്-ന് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 24 ജൂൺ 2022 മുതൽ 08 ജൂലൈ 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക  
 • കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ cochinshipyard.com-ലേക്ക് പോകുക.
 •  "റിക്രൂട്ട്മെന്റ്/ കരിയർ/ പരസ്യ മെനു" എന്ന ലിങ്ക് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫയർമാൻ, സെമി സ്‌കിൽഡ് റിഗ്ഗർ, സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ്‌സ്, സ്‌കാഫോൾഡർ ജോബ് എന്നിവയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്‌ത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 
 • അല്ലെങ്കിൽ, അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. 
 • ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക. 
 • താഴെ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ/രജിസ്‌ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക. ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 •  ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയും കൃത്യവുമാണെന്ന് പരിശോധിച്ച്, തുടർന്ന് സമർപ്പിക്കുക. 
 • അടുത്തതായി, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫൈഡ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക. 
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ഭാവി റഫറൻസിനായി നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുക.

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്Previous Notificationകൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്ക് അവസരം. അഭിമുഖത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു


കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (സിഎസ്‌എൽ) 16 ജനറൽ വർക്കർ തസ്തികകളിലേക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് 23 ജൂൺ 2022-ന് രാവിലെ 8.30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12.30 വരെ വാക്ക്-ഇൻ (ഇന്റർവ്യൂ) പങ്കെടുക്കാം. ഇനിപ്പറയുന്ന കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ജോലി ഒഴിവുകളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വാക്ക്-ഇൻ (ഇന്റർവ്യൂ) പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, ശമ്പളം, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷാ ഫീസ്, അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ, വാക്ക്-ഇൻ വേദി വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു
ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് : കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL)
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
 • നിയമനം : കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 വർഷത്തേക്ക്
 • പോസ്റ്റ്ന്റെ പേര് : ജനറൽ വർക്കർ
 • ആകെ ഒഴിവ് : 16
 • ജോലി സ്ഥലം : കൊച്ചി
 • ശമ്പളം : 17,300 -18,400/- രൂപ(പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി : വാക്ക്-ഇൻ (ഇന്റർവ്യൂ)
 • അറിയിപ്പ് തീയതി: 18.06.2022
 • അഭിമുഖ തിയ്യതി : 23.06.2022ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ 
 • അറിയിപ്പ് തീയതി: 18.06.2022
 • വാക്ക്-ഇൻ (ഇന്റർവ്യൂ) തീയതി: 23 ജൂൺ 2022 - 08:30 AM 

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ: 
 • ജനറൽ വർക്കർ : 16

പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ: 
 • ജനറൽ വർക്കർ : അപേക്ഷകരുടെ പ്രായപരിധി 30 വയസ്സിൽ കൂടരുത്

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:

ജനറൽ വർക്കർ 
 • ഒന്നാം വർഷം : 17300/- രൂപ(പ്രതിമാസം)
 • രണ്ടാം വർഷം : 17900/- രൂപ(പ്രതിമാസം)
 • മൂന്നാം വർഷം : 18400/- രൂപ(പ്രതിമാസം)


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ: 
 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം
അഭികാമ്യം: 
 • ഗവൺമെന്റ് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ /ഫുഡ് ആൻഡ് ബീവറേജസ് സർവീസിൽ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് അല്ലങ്കിൽ കേന്ദ്ര /സംസ്ഥാന ഗവ: അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ണ്ട് വർഷത്തെ വൊക്കേഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 
 • മലയാളം പരിജ്ഞാനം.
 • കുറഞ്ഞത് 250 ജോലിക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഫാക്ടറി / കാന്റീൻ / ത്രീ സ്റ്റാർഹോട്ടൽ / ലൈസൻസുള്ള ഫുഡ് കാറ്ററീയിങ് സർവീസ് ഏജൻസിയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിലോ വിളമ്പുന്നതിലോ ഉള്ള മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം .

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ 
 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്
 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം :
കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഏറ്റവും പുതിയ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് ജനറൽ വർക്കർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയും 23 ജൂൺ 2022-ന് നടക്കുന്ന വാക്ക്-ഇൻ (ഇന്റർവ്യൂ) യിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വേണം.

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനും, വാക്ക്-ഇൻ (ഇന്റർവ്യൂ) ൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള വിലാസം 

റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ്, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ്, തേവര ഗേറ്റ്, കൊച്ചി – 682 015


അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം അറിയാൻ, ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക: 
 • കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ cochinshipyard.com-ലേക്ക് പോകുക. 
 • "റിക്രൂട്ട്മെന്റ്/ കരിയർ/ പരസ്യ മെനു" എന്ന ലിങ്ക് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 
 • ജനറൽ വർക്കർ ജോലികളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 
 • അല്ലെങ്കിൽ, അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പും അപേക്ഷാ ഫോമും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. 
 • ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക. 
 • ഔദ്യോഗിക അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെയും ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകളുടെയും പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക. 
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അറ്റാച്ചുചെയ്യുക (അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക) കൂടാതെ സ്വയം ഒപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക. 
 • അടുത്തതായി, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫൈഡ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. 
 • അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക. 
 • നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത് കവർ ചെയ്യുക.
 •  ഒടുവിൽ, 23.06.2022 തീയതിയിൽ വാക്ക്-ഇൻ നടത്തുക. 

Important Links

Official Notification

Click Here

Application form

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്Previous Notification

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിൽ (CSL) വിവിധ അവസരങ്ങൾ


കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) റിക്രൂട്ട്മെൻറ് 2022 : കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (CSL) ഏറ്റവും പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായി പ്രധാന വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശമ്പളം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വായിച്ചതിനുശേഷം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (CSL) ഒഴിവുകളിലേക്ക് 14 മെയ് 2022 മുതൽ 06 ജൂൺ 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്
ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് : കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL)
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
 • പരസ്യം: CSL/P&A/RECTT
 • പോസ്റ്റ്ന്റെ പേര് : സ്റ്റോർ കീപ്പർ, ജൂനിയർ കൊമേഴ്സ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്, അസിസ്റ്റന്റ്
 • ആകെ ഒഴിവ് : 261
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളത്തിലുടനീളം
 • ശമ്പളം : 23,500 -77,000/- രൂപ(പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നതിയ്യതി : 14.05.2022
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 06.06.2022


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാന തീയതി : 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 14 മെയ് 2022
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 06 ജൂൺ 2022

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) അവരുടെ സമീപകാല റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം 2022-നോടൊപ്പം ഇനിപ്പറയുന്ന ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. അവരുടെ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ അവർ 261 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ജോലി ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ പരിശോധിക്കാം.

1. സീനിയർ ഷിപ്പ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (മെക്കാനിക്കൽ) (W7) : 10
2. സീനിയർ ഷിപ്പ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (ഇലക്ട്രിക്കൽ) (W7) : 04
3. സീനിയർ ഷിപ്പ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (ഇലക്ട്രോണിക്സ്) (W7) : 01
4. സീനിയർ ഷിപ്പ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ) (W7) : 01
5. ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (മെക്കാനിക്കൽ) (W7) : 02
6. ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ) (W7) : 01
7. ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ഇലക്ട്രോണിക്സ്) (W7) : 01
8. ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ABAP) (W7) : 01
9. ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് (മെക്കാനിക്കൽ) (W7) : 01
10. ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് (കെമിക്കൽ) (W7) : 01
11. സ്റ്റോർ കീപ്പർ (W7) : 04
12. ജൂനിയർ കൊമേഴ്സ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് (W7) : 02
13. അസിസ്റ്റന്റ് (W6) : 07
14. വെൽഡർ കം ഫിറ്റർ (വെൽഡർ/വെൽഡർ (ഗ്യാസ് & ഇലക്ട്രിക്) (W6) : 108
15. വെൽഡർ കം ഫിറ്റർ (പ്ലംബർ) (W6) : 40
16. വെൽഡർ കം ഫിറ്റർ (മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ/ മെക്കാനിക് ഡീസൽ) (W6) : 08
17. വെൽഡർ കം ഫിറ്റർ (ഫിറ്റർ) (W6) : 09
18. വെൽഡർ കം ഫിറ്റർ (ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ) (W6) : 41
19. ഫിറ്റർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ) (W6) : 10
20. ഫിറ്റർ (ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്) (W6) : 06
21. ഷിപ്പ് റൈറ്റ് വുഡ് (W6) : 03


പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) ഏറ്റവും പുതിയ ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ, ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രായപരിധി നേടിയിരിക്കണം. അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച പ്രായമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ജോലി ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. എസ്‌സി, എസ്ടി, പിഡബ്ല്യുഡി, സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്കും സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും. താഴെ സൂചിപ്പിച്ച നേരിട്ടുള്ള കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 അറിയിപ്പ് ലിങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിക്കുക. ചുവടെയുള്ള പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • തസ്തികകൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 06 ജൂൺ 2022-ന് 35 വയസ്സിൽ കവിയാൻ പാടില്ല,
 • അതായത് അപേക്ഷകർ 07 ജൂൺ 1987-നോ അതിനുശേഷമോ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
 • ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഒബിസി (നോൺ-ക്രീമി ലെയർ) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 3 വർഷവും SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 5 വർഷവും ഇളവ് ലഭിക്കും. ബെഞ്ച്മാർക്ക് വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും (PwBD) വിമുക്തഭടന്മാർക്കും ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രായത്തിൽ ഇളവ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സാഹചര്യത്തിലും, എല്ലാ പ്രായ ഇളവുകളും പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല. വിമുക്തഭടന്മാർക്കുള്ള പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകുന്നത് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായിരിക്കും,
 • സൈനിക സേവന കാലയളവ് യഥാർത്ഥ പ്രായത്തിൽ നിന്ന് കിഴിച്ച് മൂന്ന് വർഷം ചേർത്ത്, പരമാവധി 45 വയസ്സിന് വിധേയമാണ്.


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിവിധ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) അവസരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് ഏറ്റവും പുതിയ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 പൂർണ്ണമായി കടന്നുപോകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം, യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക, അല്ലാത്തപക്ഷം അവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) ജോലി യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ പരിശോധിക്കാം.

01- സീനിയർ ഷിപ്പ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ) 
 • കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷനിൽ നിന്ന് ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ.
 • ഷിപ്പ് ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്‌മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്‌മാൻ ആയി കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം
02- ജൂനിയർ ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്) 
 • സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ടെക്‌നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷനിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ.
 • ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗ്യത കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് നാല് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
03- ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ABAP) 
 • ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമ (PGDCA) അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ B.Sc അല്ലെങ്കിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ
 • യോഗ്യത കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് നാല് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം 
04- ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് (മെക്കാനിക്കൽ) 
 • കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ടെക്‌നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷനിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ മെറ്റലർജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ.
 • യോഗ്യത കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് നാല് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കെമിസ്ട്രിയിൽ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് (കെമിക്കൽ) ബിരുദം (ബിഎസ്‌സി) കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം. 
 • ഏതെങ്കിലും ലബോറട്ടറിയിൽ മെറ്റലർജിക്കൽ വിശകലനത്തിൽ കുറഞ്ഞത് നാല് വർഷത്തെ യോഗ്യതാനന്തര പരിചയം.
05- സ്റ്റോർ കീപ്പർ 
 • ഗ്രാജുവേറ്റ്, മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്‌മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ (മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ). സ്‌റ്റോർകീപ്പിംഗിൽ 
 • കുറഞ്ഞത് നാല് വർഷത്തെ യോഗ്യതാനന്തര പരിചയം.
06 - ജൂനിയർ കൊമേഴ്‌സ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് 
 • സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ടെക്‌നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷനിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്‌സ്യൽ പ്രാക്ടീസിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ, കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം. 
 • യോഗ്യത കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് നാല് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം
07 -അസിസ്റ്റന്റ് 
 • ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം (ഫൈൻ ആർട്സ് / പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് ഒഴികെ) അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. 
 • യോഗ്യത കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് നാല് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
08- വെൽഡർ-ഫിറ്റർ (വെൽഡർ/ വെൽഡർ (ഗ്യാസ് & ഇലക്ട്രിക്), പ്ലംബർ, മെക്കാനിക്ക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ/ മെക്കാനിക്ക് ഡീസൽ, ഫിറ്റർ, ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ)
 • എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്), ഓൾ ഇന്ത്യ നാഷണൽ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് (നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം. 
 • യോഗ്യത കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
09- ഫിറ്റർ (ഇലക്‌ട്രിക്കൽ, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്) 
 • എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്), ഓൾ ഇന്ത്യ നാഷണൽ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് (നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ വിജയം. 
 • യോഗ്യത കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. .
10- ഷിപ്പ് റൈറ്റ് വുഡ് 
 • എസ്എസ്എൽസി,പാസ്സ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐ (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്), ഓൾ ഇന്ത്യ നാഷണൽ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് (നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) യോഗ്യത കഴിഞ്ഞ് 
 • കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.


അപേക്ഷാ ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിലെ (സി‌എസ്‌എൽ) ഏറ്റവും പുതിയ 261 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫൈഡ് മോഡിൽ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഒരിക്കൽ അടച്ച അപേക്ഷാ ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കില്ല. ഫീസ് ഇളവ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകർ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന അവസാന തീയതി പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന്റെ സാധുതയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശം വയ്ക്കണം. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി ഓൺലൈനായാണ് പേയ്‌മെന്റ് അടയ്‌ക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കാതെ അപേക്ഷാ ഫോറം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ അപേക്ഷ നിരസിക്കും. എല്ലാ അപേക്ഷാ സേവന ചാർജുകളും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം വഹിക്കും. 

(i)ഓൺലൈൻ വഴി ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്‌ഷനുകൾ (ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്/വാലറ്റുകൾ/ യുപിഐ മുതലായവ) ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷാ ഫീസ് രൂപ 400/- (റീഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതും കൂടാതെ ബാങ്ക് ചാർജുകളും അധികമായി) അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷാ സൗകര്യം 14 മെയ് 2022 മുതൽ 06 ജൂൺ 2022 വരെ. മറ്റ് പേയ്‌മെന്റ് രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
(ii) പട്ടികജാതി (എസ്‌സി)/ പട്ടികവർഗം (എസ്‌ടി)/ ബെഞ്ച്മാർക്ക് വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികൾ (പിഡബ്ല്യുബിഡി) അപേക്ഷകർ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
(iii) ഫീസ് ബാധകമായ എല്ലാ അപേക്ഷകരും, അതായത് SC/ST/PwBD വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർ ഒഴികെ, മുകളിലുള്ള ക്ലോസിൽ അനുശാസിക്കുന്ന അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷാ ഫീസ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പരിഗണിക്കൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.


ഏറ്റവും പുതിയ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
 • അപേക്ഷകർ www.cochinshipyard.in (Career page→CSL, Kochi) എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പോയി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള ലിങ്കിലേക്ക് പോകണം.
 • അപേക്ഷയിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് - രജിസ്ട്രേഷനും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കലും. അപേക്ഷകർ ഒരേ തസ്തികയിലേക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല.
 • ഒരിക്കൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ അന്തിമമായിരിക്കും.
 • വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ പേജിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുകയും 2022 മെയ് 14 മുതൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സൗകര്യം വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം,
 • കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.cochinshipyard.in വഴി ഈ സൗകര്യം ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. (കരിയർ പേജ്→CSL, കൊച്ചി). നേരിട്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലോ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
 • തുടർന്ന് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) വെബ്‌സൈറ്റ് അറിയിപ്പ് പാനലിലേക്ക് പോയി പ്രത്യേക കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.
 • നിങ്ങൾ ഇതിന് യോഗ്യനാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷിക്കുക ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 • ഒരു അപേക്ഷാ ഫീ സഹിതം ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കും.
 • കാൻഡിഡേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ഇപ്പോൾ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
 • വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക. അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കാൻ സമർപ്പിക്കുക എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് ഭാവിയിലെ ഉപയോഗങ്ങൾക്കും റഫറൻസുകൾക്കുമായി അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.


കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനുള്ള അവശ്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ  
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പിഡിഎഫ് ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കണം, പ്രസക്തമായ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. 
 • പിന്നീടുള്ള ഘട്ടത്തിൽ തിരസ്‌കരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 പരസ്യത്തിലെ ഓരോ തസ്തികയ്‌ക്കെതിരെയും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗം, പരിചയം, പ്രായം, അവശ്യ യോഗ്യത(കൾ) മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കണം. 
 • ഇക്കാര്യത്തിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (സിഎസ്എൽ) സെലക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവരുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറും ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും നൽകാനും അസൗകര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അവരുടെ ജോലി ഉറപ്പാക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 
 • അവരുടെ ഇ-മെയിൽ, മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ അല്ലാതെ അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ചുവടെ പരിശോധിക്കുക


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം :
നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കൊടുത്ത തസ്തികകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 14 മെയ് 2022 മുതൽ 06 ജൂൺ 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.