കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022:എസ്.എസ്.എൽ.സി പാസായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം


കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 199 പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 03.04.2022 മുതൽ 18.05.2022 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • തസ്തികയുടെ പേര്: പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ
 • വകുപ്പ് : പോലീസ് (ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡോ വിംഗ്)
 • ജോലി തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 136/2022
 • ഒഴിവുകൾ : 199
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം
 • ശമ്പളം : 31,100 - 66,800/- രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 03.05.2022
 • അവസാന തീയതി : 18.05.2022 


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 

പ്രധാന തീയതി: 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 03 ഏപ്രിൽ 2022
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 18 മെയ് 2022 

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ: 
 • പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ: 199 

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ: 
 • പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ : 31,100 - 66,800/- രൂപ (പ്രതിമാസം) 

പ്രായപരിധി: 
 • 01.01.2022 (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ) ഇടയിൽ ജനിച്ച 18-22 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. 


യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ: 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ :
 • എസ്.എസ്.എൽ.സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ പാസായിരിക്കണം 
ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ:   

ശാരീരികക്ഷമതയുള്ളവരായിരിക്കണം കൂടാതെ താഴെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന മിനിമം ശാരീരിക നിലവാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം 
 • ഉയരം - 167 സെ.മീ
 •  നെഞ്ച് - കുറഞ്ഞത് 5 സെന്റീമീറ്റർ വികാസത്തോടെ 81 സെന്റീമീറ്റർ. 
ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്:  
 • 100 മീറ്റർ ഓട്ടം : 14 സെക്കൻഡ് ഹൈജമ്പ് : 132.20 സെ.മീ (4'6")
 • ലോംഗ് ജമ്പ്: 457.20 സെ.മീ (15')
 • ഷോട്ട് ഇടുന്നു (7264 ഗ്രാം) : 609.60 സെ.മീ (20')
 • ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എറിയൽ : 6096 സെ.മീ (200')
 • റോപ്പ് ക്ലൈംബിംഗ് (കൈകൾ കൊണ്ട് മാത്രം) : 365.80 സെ.മീ (12')
 • പുൾ-അപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിംഗ്: 8 തവണ
 • 1500 മീറ്റർ ഓട്ടം: 5 മിനിറ്റും 44 സെക്കൻഡും 

അപേക്ഷാ ഫീസ്: 
 • കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ: 
 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് (പിഇടി)
 • വൈദ്യ പരിശോധന
 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം 


പൊതുവിവരങ്ങൾ: 
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in-ൽ ഒരു തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.
 • ഒരു പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അതത് തസ്തികകളുടെ ‘അപ്ലൈ നൗ’ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ 31.12.2011 ന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
 • സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം.
 • ഒരിക്കൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഫോട്ടോയ്‌ക്ക് എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും.
 • ഫോട്ടോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല.
 • അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല.
 • വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയ്ക്കും പാസ്‌വേഡിന്റെ രഹസ്യത്തിനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉത്തരവാദികളാണ്.
 • പ്രൊഫൈലിലെ അപേക്ഷയുടെ അന്തിമ സമർപ്പണത്തിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം.
 • കമ്മീഷനുമായുള്ള കൂടുതൽ ആശയവിനിമയത്തിന് അവർ യൂസർ-ഐഡി ഉദ്ധരിക്കണം.
 • സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ താൽക്കാലികമാണ്, സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇല്ലാതാക്കാനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല. ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ 'My applications' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാം.
 • അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ടിനൊപ്പം നൽകണം.
 • യഥാസമയം പ്രോസസ്സിംഗിൽ അറിയിപ്പ് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷ ചുരുക്കമായി നിരസിക്കപ്പെടും.
 • യോഗ്യത, പരിചയം, പ്രായം, സമൂഹം തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനൽ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കണം.


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന് യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 03 ഏപ്രിൽ 2022 മുതൽ 18 മെയ് 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം 

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക
 • www.keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • "റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക.
 • ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക


Important Links

Official Notification

Click Here

Apply online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.