കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 : പോസ്റ്റ്മാൻ, മെയിൽ ഗാർഡ്, മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം


കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 : കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശമ്പളം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വായിച്ചതിനുശേഷം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾൻറെ പോസ്റ്റ്മാൻ, മെയിൽ ഗാർഡ്, മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് 15 ജൂലൈ മുതൽ 08 ആഗസ്റ്റ് 2022 വരെ ഓഫ് ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാംഹൈലൈറ്റുകളാൽ

 • സംഘടനയുടെ പേര് : കേരള പോസ്റ്റൽ
 • സർക്കിൾ ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് തരം: മത്സര പരീക്ഷ, ലിമിറ്റഡ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റൽ മത്സര പരീക്ഷ (LDCE)
 • Advt No : No.Rectt/12-2/1/2022
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : പോസ്റ്റ്മാൻ, മെയിൽ ഗാർഡ്, മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ്
 • ആകെ ഒഴിവ് : കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളത്തിലുടനീളം
 • ശമ്പളം : ചട്ടം അനുസരിച്ച്
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി : ഓഫ്‌ലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയ്യതി : 15.07.2022
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 08.08.2022


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാന തീയതികൾ : 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 15 ജൂലൈ 2022
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 08 ആഗസ്റ്റ് 2022

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ: 
 • 1. പോസ്റ്റ്മാൻ : കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 • 2. മെയിൽ ഗാർഡ് : കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 • 3. മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് : കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല
2022 ഒഴിവുള്ള വർഷത്തേക്ക് റിക്രൂട്ടിംഗ് ഡിവിഷൻ/യൂണിറ്റിന് കീഴിൽ ലഭ്യമായ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം (പ്രൊവിഷണൽ) പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.


പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ
കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രായപരിധി നേടിയിരിക്കണം. അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച പ്രായമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ജോലി ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. എസ്‌സി, എസ്‌ടി, പിഡബ്ല്യുഡി, സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും. താഴെ സൂചിപ്പിച്ച നേരിട്ടുള്ള കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 അറിയിപ്പ് ലിങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിക്കുക. ചുവടെയുള്ള പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. 
 • എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും 50 വർഷം


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ:

1. പോസ്റ്റ്മാൻ 
 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ്
 • കർണാടക സർക്കിളിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷയായ കന്നഡയിൽ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, കൂടാതെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രാദേശിക ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കണം, അതായത്!, പത്താം ക്ലാസ് വരെ കന്നഡ, കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അറിവ്
.2. മെയിൽ ഗാർഡ് 
 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ്
 • കർണാടക സർക്കിളിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷയായ കന്നഡയിൽ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, കൂടാതെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രാദേശിക ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കണം, അതായത്!, പത്താം ക്ലാസ് വരെ കന്നഡ, കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അറിവ്.
3. മൾട്ടി-ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് 
 • തപാൽ വകുപ്പിന് (മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ്) ഭേദഗതി വരുത്തിയ, 2018 ഓഗസ്റ്റ് 16-ന് GSR 781(E)-ൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്‌ത പോസ്റ്റുകളുടെ മൾട്ടി-ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (ഗ്രൂപ്പ് 'ഇ' പോസ്റ്റ്) റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റൂൾസ് 2018 പ്രകാരം മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫ്) റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങൾ, 2019-ൽ GSR 850 (E ) ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവക്‌സിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്‌ത മൂന്ന് (03) വർഷത്തെ സ്ഥിരമായ ഇടപഴകൽ GDS ആയി നിർണായകമായ യോഗ്യതാ തീയതിയിൽ അതായത് 2022 ജനുവരി 01-ന് യോഗ്യരായിരിക്കും.ഗ്രേഡിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ റെഗുലർ സർവീസുള്ള പേ മാട്രിക്‌സിന്റെ ലെവൽ-1 ലെ എൽഡിസിഇ - എംടിഎസ്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:
നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മാൻ, മെയിൽ ഗാർഡ്, മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവയ്ക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 15 ജൂലൈ 2022 മുതൽ 08 ആഗസ്റ്റ് 2022 വരെ ഓഫ് ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം


പ്രവർത്തന ഷെഡ്യൂൾ 
 • 1. ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിൽ/ കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റിൽ അപേക്ഷാ ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2022 ഓഗസ്റ്റ് 8 (തിങ്കൾ)
 • 2. റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോമുകളുടെ രസീത് ഡിവിഷണൽ അയയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. ഓഫീസ്/ കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ് 2022 ഓഗസ്റ്റ് 16 (ചൊവ്വ) യഥാക്രമം പരിശോധിച്ചു
 • 3. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 17 (ബുധൻ) CO-ലേക്ക് RO സമർപ്പിക്കേണ്ട യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകളുടെ ആകെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
 • 4. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് RO/ DO മുഖേനയുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വിതരണം 2022 ഓഗസ്റ്റ് 29 (തിങ്കളാഴ്ച)
 • 5. 2022 ആഗസ്റ്റ് 30 (ചൊവ്വ) RO മുതൽ CO വരെയുള്ള ഒരു ലിസ്‌റ്റുള്ള മൊത്തം അനുവദനീയമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ
 • 6. പരീക്ഷാ തീയതി 2022 സെപ്റ്റംബർ 4 (ഞായർ)

കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനുള്ള അവശ്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പിഡിഎഫ് ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കണം, ബന്ധപ്പെട്ട തസ്തികയിലേക്ക് ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്.
 • കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 പരസ്യത്തിലെ ഓരോ തസ്തികയ്‌ക്കെതിരെയും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗം, പരിചയം, പ്രായം, അവശ്യ യോഗ്യത(കൾ) മുതലായവയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കണം.
 • ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ സെലക്ഷൻ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവരുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറും ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും നൽകാനും അസൗകര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ അവരുടെ ജോലി ഉറപ്പാക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • അവരുടെ ഇ-മെയിൽ, മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ അല്ലാതെ അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിക്കുക

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply offline

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Hereതാൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്
Previous Notification

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവക് (ജിഡിഎസ്) ൽ 38926 അവസരങ്ങൾ 

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവക് (ജിഡിഎസ്) ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 38926 ഗ്രാമീണ ഡാക് സേവക് (ജിഡിഎസ്) ഒഴിവുകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 02.05.2022 മുതൽ 05.06.2022 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവക് (ജിഡിഎസ്)
 • ജോലി തരം: കേന്ദ്ര സർക്കാർ 
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
 • ഒഴിവുകൾ : 38926
 • ജോലി സ്ഥലം: ഇന്ത്യ മുഴുവൻ
 • ശമ്പളം :10,000 –12,000 /- രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷാ രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 02.05.2022
 • അവസാന തീയതി : 05.06.2022


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ :

പ്രധാന തീയതി: 
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 02 മെയ് 2022 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 05 ജൂൺ 2022

ഒഴിവുകളുടെ  വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • ഗ്രാമീണ ഡാക് സേവക്‌സ് (ജിഡിഎസ്) : 38926


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • ഗ്രാമീണ ഡാക് സേവക്‌സ് (ജിഡിഎസ്) : 10,000 - 12,000 രൂപ (പ്രതിമാസം) 


പ്രായപരിധി: 

ഗ്രാമീണ ഡാക് സേവക്‌സ് (ജിഡിഎസ്) : 
 • കുറഞ്ഞ പ്രായം: 18 വയസ്സ്, 
 • പരമാവധി പ്രായം: 40 വയസ്സ്
ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ എസ്‌സി/എസ്ടിക്ക് 5 വർഷം ഇളവുണ്ട്; ഒബിസിക്ക് 3 വർഷവും വികലാംഗർക്ക് 10 വർഷവും (എസ്‌സി/എസ്‌ടി പിഡബ്ല്യുഡിക്ക് 15 വർഷവും ഒബിസി പിഡബ്ല്യുഡിക്ക് 13 വർഷവും) കൂടാതെ ഗവൺമെന്റ് അനുസരിച്ച് മുൻ എസ്. ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങൾ. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ സർക്കാർ ഇളവ് നൽകും. നിയമങ്ങൾ. കൂടുതൽ റഫറൻസിനായി ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് 2022 പരിശോധിക്കുക 


യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ :  
 • ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്/സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ/ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നടത്തുന്ന ഗണിതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും (നിർബന്ധിതമോ ഐച്ഛികമോ ആയ വിഷയമായി പഠിച്ചത്) പത്താം തരത്തിലെ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പരീക്ഷ പാസ്സായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസപരമാണ്. GDS-ന്റെ എല്ലാ അംഗീകൃത വിഭാഗങ്ങൾക്കുമുള്ള യോഗ്യത.
 • പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ നിർബന്ധിത പരിജ്ഞാനം:  സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രാദേശിക ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കണം. (പ്രാദേശിക ഭാഷയുടെ പേര്) കുറഞ്ഞത് പത്താം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും [നിർബന്ധിതമോ ഐച്ഛികമോ ആയ വിഷയങ്ങളായി]. 
 • സൈക്ലിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്: എല്ലാ GDS പോസ്റ്റുകൾക്കും സൈക്ലിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒരു മുൻകൂർ വ്യവസ്ഥയാണ്. ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് സ്കൂട്ടറോ മോട്ടോർ സൈക്കിളോ ഓടിക്കാൻ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ, അത് സൈക്ലിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവായി കണക്കാക്കാം. 

അപേക്ഷാ ഫീസ്: 
 • എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും – 100/- 
 • എല്ലാ സ്ത്രീ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും, SC/ ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും, PwD ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും, ട്രാൻസ്‌വുമൺ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും - ഫീസ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റ് ജിഡിഎസ് ജോബ് ഓപ്പണിംഗിനായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ജിഡിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ : 
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ മെറിറ്റ് സ്ഥാനവും സമർപ്പിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ മുൻഗണനയും അടിസ്ഥാനമാക്കി സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
 • .യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രമാണ പരിശോധന. 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം 
നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവക്കിന് (GDS) അർഹതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 02 മെയ് 2022 മുതൽ 05 ജൂൺ 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം 

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക 
 • www.indiapostgdsonline.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 •  "റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവക് (ജിഡിഎസ്) ജോലി അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 •  അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. 
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. 
 • ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. 
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക. 
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക. 
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. 
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക. 
 • അടുത്തതായി, ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക
 • . അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക. 
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക


Important Links

Official Notification

Click Here

Vacancy Details

Click Here

Apply online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.