കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (KILA) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 - അസിസ്റ്റന്റ്, ഹോസ്റ്റൽ മാനേജർ, അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡയറക്ടർ ജോലികൾ

KILA റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020: കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള അസിസ്റ്റന്റ്, ഹോസ്റ്റൽ മാനേജർ, അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡയറക്ടർ ജോലികൾ ഒഴിവുകളിലേക്ക്  6 സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (KILA) ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. കൂടാതെ, KILA റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 നുള്ള ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷ 2020 ഏപ്രിൽ 1 ന് ആരംഭിക്കും. താത്പര്യമുള്ളവർ 2020 ഏപ്രിൽ 30 ന് മുമ്പ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കണം. 

ഓർഗനൈസേഷൻ
കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (KILA)
പോസ്റ്റ്
അസിസ്റ്റന്റ്, ഹോസ്റ്റൽ മാനേജർ, അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡയറക്ടർ
തൊഴിൽ തരം
സംസ്ഥാന സർക്കാർ
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം
ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
ഒഴിവുകൾ
06
ജോലിസ്ഥലം
കേരളത്തിലുടനീളം
ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്
ഓഫ്‌ലൈൻ
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക
01 ഏപ്രിൽ 2020
അവസാന തീയതി
30 ഏപ്രിൽ 2020

യോഗ്യത:
 
1. അസിസ്റ്റന്റ്
 • ബിരുദം
 • കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത - വേഡ് പ്രോസസിംഗ്, സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്, അവതരണം, മലയാളം ടൈപ്പിംഗ്, ഇന്റർനെറ്റ്-ഇമെയിൽ തുടങ്ങിയവ
2. ഹോസ്റ്റൽ മാനേജർ
 • ബിരുദം
 • കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത - വേഡ് പ്രോസസിംഗ്, സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്, അവതരണം, മലയാളം ടൈപ്പിംഗ്, ഇന്റർനെറ്റ്-ഇമെയിൽ തുടങ്ങിയവ 
 • അഭികാമ്യം: ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജുമെന്റ്, ഹോട്ടൽ, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജുമെന്റ്, യാത്ര, ടൂറിസം എന്നിവയിൽ ബിരുദം.
3. അക്കൗണ്ടന്റ് കം കാഷ്യർ
 • കോമേഴ്‌സ് ബിരുദം, അക്കൗ ണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ / ടാലി മുതലായവയിൽ പ്രാവീണ്യം.
 • കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത - വേഡ് പ്രോസസിംഗ്, സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്, അവതരണം, ഇന്റർനെറ്റ് ഇമെയിൽ തുടങ്ങിയവ.
4. പി.എസ്. ഡയറക്ടർക്ക്
 • ബിരുദം
 • കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത - വേഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്, സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്, അവതരണം, മലയാളം ടൈപ്പിംഗ്, ഇന്റർനെറ്റ്- ഇമെയിൽ തുടങ്ങിയവ.
 • അഭികാമ്യം : കെജിടിഇ ഷോർട്ട്‌ഹാൻഡ് ലോവർ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പാസ് ചെയ്യുക

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 • അസിസ്റ്റന്റ് : 03 
 • ഹോസ്റ്റൽ മാനേജർ : 01 
 • അക്കൗണ്ടന്റ് കം കാഷ്യർ : 01 
 • പി.എസ്. ഡയറക്ടർ : 01

ശമ്പളം:
 • അസിസ്റ്റന്റ് ₹ 20,000 - ₹ 54,000
 • ഹോസ്റ്റൽ മാനേജർ :  ₹ 26,500 - ₹ 56,700
 • അക്കൗണ്ടന്റ് കം കാഷ്യർ :  ₹ 25,200 - ₹ 54,000
 • പി.എസ്. ഡയറക്ടർ : ₹ 20,000 - ₹ 45,800

പ്രായപരിധി:
 • ജനറൽ / യുആർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 39 വയസ്സ്

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?
താത്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2020 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ KILA  റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 വിജ്ഞാപനത്തിനായി തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. KILA റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 ന് തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2020 ഏപ്രിൽ 30 വരെ. 

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം
Director General, Kerala Institute of Local Administration (KILA), Mulamkunnathukavu .P.O, Thrissur -680581
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 2020 ഏപ്രിൽ 30 വരെ. 

അറിയിപ്പ്:
 • Covid 19 വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവസാന തീയതിയിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കാം.
 • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക.

പ്രധാന ലിങ്കുകൾ
ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്
ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
ജോബ് ന്യൂസ്-ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക

താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം