കേരള പി‌എസ്‌സി വിജ്ഞാപനം 2019 - ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (എൽഡിസി)

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (എൽ ഡി സി ) തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (കെപിഎസ്സി) വിജ്ഞാപനം 2019 അപേക്ഷാ ഫോം ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കൽ 15.11.2019 മുതൽ   18.12.2019 വരെ .

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • പോസ്റ്റ്: ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്
 • സ്ഥാനം : കേരളം
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്: ഓൺ‌ലൈൻ
 • ആരംഭ തീയതി : 2019 നവംബർ 15
 • അവസാന തീയതി: 2019 ഡിസംബർ 18

യോഗ്യത:
 • ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 • ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (എൽഡിസി) തസ്തികയിലേക്ക് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് (കേരള പി.എസ്.സി) വിവിധ ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്.

പ്രായപരിധി:
 • കുറഞ്ഞത് 18 വയസും പരമാവധി 36 വയസും

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:
 • എഴുതിയ പരീക്ഷ

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?
 • താൽപര്യമുള്ളവരും യോഗ്യരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. 2019 നവംബർ 15 മുതൽ 2019 ഡിസംബർ 18 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

കേരള പി‌എസ്‌സി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ:

ആവശ്യമായ രേഖകൾ:-

1. ഫോട്ടോ
2. ഒപ്പ് 
3. എസ്.എസ്.എൽ.സി.
4. +2 (തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
5. ഡിഗ്രിയും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
6. ഉയരം
7. ആധാർ കാർഡ്
8. മൊബൈൽ നമ്പർ
9. ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ)

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്

താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.